NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
_________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......................2005
o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Účelom zákona je
a) zabezpečiť strategické záujmy štátu v štátnom podniku a v tej akciovej
spoločnosti, v ktorej ma štát alebo Fond národného majetku Slovenskej republiky
(ďalej len „fond“) významnú majetkovú účasť,
b) upraviť podmienky privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových
spoločností s majetkovou účasťou štátu alebo fondu,
c) upraviť podmienky nakladania s majetkom národno-štátneho záujmu.
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) strategický dôležitý štátny podnik a akciová spoločnosť, v ktorej štát alebo fond významnú majetkovú účasť v odvetviach
1. plynárenstva a energetiky
2. dopravy
3. pôšt a telekomunikácií
4. strojárenstva a všeobecného strojárstva
5. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
6. zdravotníctva
7. školstva
b) majetok národno-štátneho záujmu je pôdny fond, ktorý majú v správe štátne podniky
v odvetviach lesného hospodárstva, ak nejde o vyporiadanie nárokov podľa osobitného
zákona1.
1 Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb. a Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z.z. (úplné znenie č. 11/1994 Z.z.).
2
§ 3
(1) Predmetom privatizácie podľa zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby2 nemôže byť majetok štátu, ktorý v správe3 štátny podnik, alebo majetok akciovej spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu alebo majetok národno-štátneho záujmu.
(2) O privatizácií dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, vždy rozhoduje na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná vláda“) nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
2 Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu štátu na iné osoby v znení
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 92/1992 Zb.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 544/1992 Zb.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 264/1992 Zb., 541/1992 Zb., 17/1993 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 172/1993 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 60/1994 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 172/1994 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 244/1994 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 369/1994 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 374/1994 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 190/1995 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 304/1995 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 4/1996 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 56/1996 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 322/1996 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 352/1996 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 210/1997 Z.z., 211/1997 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 221/1998 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 253/1999 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č 122/2000 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 441/2000 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č 13/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 292/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 465/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 291/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 564/2003 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č 359/2004 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 717/2004 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z.
3 Zákon č. 374/1996 Z.z. o správe majetku štátu v znení
o správe majetku štátu 72/1999 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 121/2001 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 509/2001 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 64/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 435/2002 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 161/2003 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 512/2003 Z.z.
zákona Národnej rady slovenskej republiky č. 618/2004 Z.z.
3
§ 4
(1) Pri rozhodovaní o štátnom podniku a akciovej spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, musí byť zachovaná trvalá majetková účasť štátu alebo fondu na podnikaní v rozsahu minimálne 51%.
(2) Výnos z prevodu majetku je príjmom osobitného účtu fondu. Prostriedky z tohto účtu sa v súvislosti s prevodom majetku na iné osoby použijú len na úhradu nákladov spojených s prevodom s prevodom majetku za
a) vypracovanie znaleckého posudku,
b) vypracovanie geometrického plánu,
c) geometrické práce,
d) uverejnenie inzercie,
e) verejná súťaž,
f) ochrana majetku,
g) poplatky banke za vedenie účtu,
h) bežná údržba majetku,
i) iné výdavky spojené s prevodom majetku.
(3) Fond nesmie s výnosom z prevodu majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu a s majetkom národno-štátneho záujmu nakladať do konca III. volebného obdobia národnej rady.
§ 5
(1) Štátny podnik môže zakladateľ zrušiť bez likvidácie a hmotný majetok zrušeného podniku ako celku vložiť len do akciovej spoločnosti, v ktorej bude mať štát 100% majetkovú účasť. Spolu s týmto majetkom prechádzajú na nadobúdateľa práva a povinnosť zrušeného štátneho podniku.
(2) Nakladanie s akciami a právami k nim, vzniknutej akciovej spoločnosti podľa odseku 1 je do konca III. volebného obdobia zakázané.
§ 6
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa podľa privatizačných rozhodnutí prevodu o majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu schválených vládou do konca III. volebného obdobia nepostupuje.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
4
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Zhodnotenie súčasného stavu
Súčasná právna úprava umožňuje vláde privatizovať štátne podniky, akciové spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu a majetok národno-štátnych záujmov. Tento majetok je možné privatizovať aj vládou pri stave totálnej nestability politického systému a menšinového postavenia vlády Slovenskej republiky opierajúcu sa o netransparentné politické dohody s dôvodným podozrením kupovania nezávislých poslancov.
Dôvody potreby novej právnej úpravy
Rozhodnutia o privatizácií a následná privatizácia majetku štátu, ktorý majú v správe štátne podniky, alebo majetku akciových spoločnosti s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu malo negatívny vplyv na ekonomickú suverenitu Slovenskej republiky a životnú úroveň jej občanov. Podobne rozhodnutia o privatizácií a následná privatizácia majetku národno-štátnych záujmov a rozhodnutia o nakladaní z výnosom privatizácie významne ovplyvňujú budúcnosť Slovenskej republiky a životnú úroveň jej občanov.
Absencia väčšinového postavenia vládnej koalície v Národnej rade Slovenskej republiky a absencia dohôd relevantných politických síl umožňuje rozhodovať o privatizácii len hŕstke jednotlivcov a záujmových skupín aj za cenu možnej netransparentnosti, klientelizmu, korupcie a iných spoločenských neduhov.
Preto návrh zákona pozastavuje privatizáciu až do konca III. Volebného obdobia Národnej rady SR.
Súlad návrhu zákona s Ústavou SR:
Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou SR.
Súvislosti s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami:
Návrh novely zákona je v súlade s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami.
Hospodársky a finančný vplyv na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy:
Návrh novely zákona bude znamenať finančný výpadok vo výške 30 mld Sk v roku 2006.
Nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie:
Návrh novely zákona nebude mať nárok na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
5
B. Osobitná časť:
K Čl. I.:
K § 1
Ustanovenie vymedzuje účel zákona, ktorý je potrebný prijať z dôvodu nestability slovenského politického systému, nedostatku dohôd relevantných politických síl a menšinového postavenia vlády Slovenskej republiky.
K § 2
Ustanovenie pre účely tohto zákona vymedzuje pojmy: „strategický dôležitý štátny podnik a akciová spoločnosť, v ktorej má štát alebo fond významnú majetkovú účasť“ a pojem „majetok národno-štátneho záujmu“.
K § 3
Ustanovenie obligatórne ustanovuje, ktorý majetok nie je možné podľa tohto zákona privatizovať a že o privatizácií dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností s významnou majetkovou účasťou štátu alebo fondu, vždy rozhoduje na návrh vlády Slovenskej republiky Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
K § 4
Ustanovenie vymedzuje podmienky privatizácie štátnych podnikov, akciových spoločnosti v ktorých štát alebo fond významnú majetkovú účasť v taxatívne vymedzených odvetviach a podmienky nakladania z výnosu z privatizácie, ktorú schváli Národná rada Slovenskej republiky.
K § 5
Ustanovenie ukladá povinnosť zakladateľovi štátnych podnikov ako nakladať s majetkom zrušených štátnych podnikov do konca III. volebného obdobia.
K § 6
Ustanovenie zakazuje nepostupovať podľa privatizačných rozhodnutí prevode o majetku štátnych podnikov a akciových spoločnosti s majetkovou účasťou štátu alebo fondu schválených vládou do konca III. volebného obdobia.
K § 7
Ustanovenie ustanovuje účinnosť zákona vzhľadom na naliehavosť riešenia predmetných právnych vzťahov.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie).
3. V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
Neupravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou:
a) Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
b) Nepatrí medzi priority uvedené v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (Biela kniha).
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona :
Nestanovuje sa.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
Bezpredmetné.
7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Návrh bol pripravený bez účasti expertov.
7
Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
I. Odhad dopadov na štátny rozpočet a na verejné financie:
Návrh zákona o zákaze privatizácie strategicky dôležitých štátnych podnikov, akciových spoločností a majetku národno-štátneho záujmu (zákon o zákaze privatizácie).
Návrh novely zákona bude znamenať finančný výpadok vo výške 30 mld Sk v roku 2006.
Rok 2006 = -30 mld Sk
Rok 2007 = 0 mld Sk
Rok 2008 = 0 mld Sk
Rok 2009 = 0 mld Sk
Rok 2010= 0 mld Sk
II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Navrhovaný zákon bude mať pozitívny dopad na psychiku obyvateľov.
III. Odhad dopadov na životné prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.
IV. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona neovplyvní zamestnanosť.