NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z .......... 2005
ktorým sa dopĺňa zákon č.161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam sa dopĺňa takto:
V §7 sa za slovo „obcí“ vkladá: , právnických osôb, ktoré vlastníkmi niektorej z nehnuteľných vecí uvedených v prílohách tohto zákona“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom novely predmetného zákona je odstrániť nedostatky pôvodného zákona v určení subjektov vlastníckeho práva. Pôvodný zámer navrhovateľov zákona a vôľa Národnej rady Slovenskej republiky vo väzbe na napravenie majetkových krívd voči Evanjelickej cirkvi a.v. (ďalej ECAV) na Slovensku v prípade navrátenia budovy Prešovského kolégia Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá je uvedená v prílohe č. 2 bod 1 zákona 161/2005 Z. z., nie je možné naplniť z hľadiska nezadefinovania subjektu, od ktorého prechádza vlastníctvo na ECAV na Slovensku. Napriek podpísanému Memorandu o dobrej vôli k riešeniu niektorých spoločných problémov medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a ECAV na Slovensku, nie je možné duch zákona naplniť bez prijatia tejto novely.
Táto novela zároveň rešpektuje aj prijaté vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky, pretože nedochádza k novému otváraniu problematiky reštitúcii, pritom len zabezpečuje dôsledné naplnenie úmyslu zákona 161/2005 Z. z. spresnením jeho dikcie.
1.Zhodnotenie finančných vplyvov:
a.Odhad dopadov na štátny rozpočet: žiadne negatívne dopady
b.Odhad dopadov na rozpočet štátnych fondov: žiadne negatívne dopady.
c.Odhad dopadov na rozpočty vyšších územných celkov a obcí: žiadne negatívne dopady
d.Odhad dopadov na rozpočet Sociálnej poisťovne a rozpočet Národného úradu práce: žiadne negatívne dopady
e.Odhad dopadov na rozpočet Fondu národného majetku a rozpočet Slovenského pozemkového fondu: žiadne negatívne dopady
2.Zhodnotenie ekonomických vplyvov: žiadne negatívne dopady
3.Zhodnotenie environmentálnych vplyvov: žiadne negatívne dopady
4.Zhodnotenie vplyvov na zamestnanosť: žiadne negatívne dopady
Osobitná časť
Čl. I
V §7 sa doplnením uvedených slov upresňujú subjekty, od ktorých prechádza vlastníctvo na subjekty uvedené v §7 písm. a), b),c) tohto zákona.
Čl. II
Tento článok ustanovuje dátum nadobudnutia účinnosti zákona.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov; Národnej rady Slovenskej republiky
2) Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
3) V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona: n e u p r a v e n á
4) Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe
5) Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev; nie je upravení v práve Európskej únie
6) Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/SÚ