NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
NÁVRH POSLANCOV NR SR BRANISLAVA OPATERNÉHO, ZUZANY MARTINÁKOVEJ, ĽUBICE NAVRÁTILOVEJ, JOZEFA HURBANA A PETRA BÓDYHO
Ú s t a v n ý z á k o n
z ............... 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I.
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 75 sa na koniec odseku (1) pripájajú vety:
„Ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát, nastupujúci náhradník skladá sľub do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Tento sľub je povinný zložiť skôr ako sa zúčastní prvej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.“
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
2
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona rieši problematiku skladania poslaneckého sľubu náhradníka nastupujúceho na uprázdnený mandát tak, že náhradník skladá sľub do rúk predsedu NR SR. Tým sa predíde konfliktom a nejasnostiam v prípade, že by Národná rada nebola uznášaniaschopná a nebolo by možné otvoriť prvú schôdzu, na ktorej by mal podľa doterajšej právnej úpravy náhradník skladať sľub.
Návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vzhľadom na obsah doložky zlučiteľnosti nie je potrebná tabuľka zhody.
Realizácia navrhovanej právnej úpravy neovplyvňuje štátny rozpočet ani verejné rozpočty a nemá ani vplyv na zamestnanosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu:
Branislav Opaterný, Zuzana Martináková, Ľubica Navrátilová, Peter Bódy, Jozef Hurban - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v Európskej dohode o pridružení. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup. Návrh zákona nepatrí medzi prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005. Slovenská republika nemá v danej oblasti žiadne negociačné požiadavky.
4. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
c)je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
d)nie je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a
právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/EÚ.
6. Gestor:
Bezpredmetné
7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Bez účasti expertov.
3
Osobitná časť
K čl. I
V prípade, že sa mandát uprázdni počas volebného obdobia, navrhuje sa, aby nastupujúci náhradník skladal sľub do rúk predsedu NR SR. Tým sa predíde konfliktom a nejasnostiam v prípade, že by Národná rada nebola uznášaniaschopná a nebolo by možné otvoriť prvú schôdzu, na ktorej by mal podľa doterajšej právnej úpravy náhradník skladať sľub.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje odo dňa vyhlásenia.
Bratislava, 27. septembra 2005.
Branislav Opaterný
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Zuzana Martináková
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Ľubica Navrátilová
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Hurban
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Peter Bódy
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky