N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N á v r h
Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
z .................................... 2005
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone
Čl. 1
(1)Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky, zvolenej v roku 2002 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú dňa 26. marca 2006
Čl. 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
1.Všeobecná časť:
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali v dňoch 20 a 21 septembra 2002. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky a zákona 333/ 2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky by sa mali konať v sobotu 16. septembra 2006.
Vzhľadom na súčasný vývoj politickej situácie , ktorý je charakteristický neustálym prechodom poslancov z politických strán za ktoré boli občanmi volení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky do iných strán a poslaneckých klubov a skutočnosť, že dnes koaliční poslanci nie schopní sami presadzovať svoj vládny program , ale len za pomoci tzv. nezávislých poslancov resp. poslancov, ktorí prešli z opozičných poslancov do koalície a boli proti programovému vyhláseniu vlády, že táto skutočnosť vrhá zlý pohľad na najvyšší zákonodarný zbor u drvivej väčšiny občanov Slovenskej republiky, v záujme skrátenia súčasnej politickej krízy a nastolenia stability, navrhuje skupina poslancov za KSS návrh Ústavného zákona o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky na mesiac marec 2006.
Návrh skupiny poslancov nie je spojený s mimoriadnymi výdavkami nakoľko na rok 2006 sú plánované riadne voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predloženého Ústavného zákona nemá vplyv na zamestnanosť a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Osobitná časť:
––––––––––––
K článku I.
V uvedenom článku sa konštatuje skrátenie III. Volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky k termínu uskutočnenia nových volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
K článku II.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti v predkladanom návrhu sa navrhuje nadobudnutie účinnosti ústavného zákona dňom vyhlásenia v zbierke zákonov.
D O L O Ž K A Z L U Č I T E Ľ N O S T I .
1.Navrhovateľ: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu : Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.
3.Súlad s právom Európskej únie : uvedená problematika nie je uvedená.
4.Návrh zákona svojou problematikou : nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona : nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, nie je v práve Európskej únie.
6.Vyjadrenie stupňa kompaktibility s právom Európskej
Únie: vzhľadom na vnútroštátny charakter je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu s predpismi ES/EU.