N á v r h
Zákon
z................2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z., zákona č. 124/2002 Z. z., zákona č. 51/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z. a zákona č. 586/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 73a odsek 1 a odsek 2 znejú:
„1) Konanie sa začína na návrh verejného funkcionára19), ktorého sa týka rozhodnutie orgánu, ktorý vykonáva konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 20) (ďalej „orgán“).
2) O podanie návrhu platí čl. 20. K návrhu sa pripojí napadnuté rozhodnutie orgánu podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 a 20 znie:
19) čl. 2 ods. 1 ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
20) čl. 9 a čl. 10 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z..“.
2.V § 73a sa odsek 3 vypúšťa.
3.V § 73b odsek 1 znie:
„1) Účastníkom konania je navrhovateľ a orgán, ktorý vydal rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov20).“.
4.V § 73b odsek 3 znie:
„3) Ak senát Ústavného súdu zistí, že konanie verejného funkcionára19) je v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov rozhodnutie orgánu svojim uznesením potvrdí. V opačnom prípade napadnuté rozhodnutie orgánu senát ústavného súdu nálezom zruší.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predkladaná novela zákona č. 35/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov reaguje na zmeny ktoré nastali po prijatí ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v konaní Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Doterajšia právna úprava v zákone č. 38/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov 73a a 73b) odrážala konanie o preskúmaní rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky podľa predchádzajúceho ústavného zákona č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov, keď Ústavný súd Slovenskej republiky riešil len odvolania voči rozhodnutiam Národnej rady Slovenskej republiky v konaní o konflikte záujmov.
Nová ústavná úprava konfliktu záujmov zriadila nové orgány, ktoré rozhodujú v konaní o konflikte záujmov ako aj nový druh sankcií. Terajšia úprav v zákona č. 38/1993 Z. z. túto problematiku nerieši. Navrhované riešenie zachováva v podstate podobný systém konania ústavného súdu ako bol doteraz, avšak s novými účastníkmi a o preskúmaní novozavedených sankcií.
Uvedený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s inými zákonmi. Navrhnutá zmena nemá dopad na štátny rozpočet a nevyplývajú z nej nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov
3.V práve Európskej únie problematika návrhu zákona: neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou: nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je charakteristika právnych noriem EÚ bezpredmetná
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: bezpredmetné.
B. Osobitná časť
K Čl. I bod 1
V uvedenom ustanovení sa reaguje na zmeny, ku ktorým došlo po prijatí ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. (nový okruh verejných funkcionárov a orgánov, ktoré rozhodujú vo veci ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov). Zachová sa obdobný postup ako pri doterajšej koncepcii § 73a, avšak nový stav po prijatí citovaného ústavného zákona sa premieta do právneho predpisu upravujúceho konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
K Čl. I bod 2
Postup a lehoty pre podanie opravného prostriedku voči rozhodnutiu orgánu rozhodujúcom v konaní o porušení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je v súčasnosti upravený v tomto ústavnom zákone a jeho pripravovanej novelizácii a ustanovenie § 73a odsek 3 je duplicitné a preto sa vypúšťa.
K Čl. I bod 3
Navrhovaným znením sa prispôsobuje vymedzenie okruhu účastníkov konania stavu, ktorý nastal po prijatí ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
K Čl. I bod 4
V konaní Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zachováva doterajší procesný postup, avšak pri rozšírení okruhu účastníkov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.