NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Návrh zákona z ........2005,
ktorým sa dopĺňa zákon
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) sa dopĺňa takto:
V § 7 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) štátne symboly, symboly obce a symboly vyššieho územného celku.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2005.
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Návrh zákona reaguje na skutočnosť, že niektorí autori kresieb erbov územnej samosprávy ich považujú za výtvarné diela podľa autorského zákona a následne majú tendenciu ovplyvňovať používanie obecných symbolov obcami, dávať osobitný súhlas na ich používanie, zhotovovanie rôznych aplikácií, či ich publikovanie v tlači, odborných heraldických či vlastivedných publikáciách, turistických sprievodcoch, na internete a pod.
Je želateľné, aby obec a vyšší územný celok mohli slobodne disponovať svojimi symbolmi a neboli v tomto smere nijako limitovaní autormi kresieb erbov.
Erb obce vzniká spravidla ako heraldická úprava existujúceho obecného symbolu a podľa prísnych pravidiel a zvyklostí erbovej tvorby. Nemožno ho teda vo všeobecnosti považovať za výtvarné dielo, ktoré by vzniklo tvorivou invenciou autora.
Vzhľadom na to, že by bolo finančne a časovo neúnosné osobitne zisťovať, ktorý obecný erb by možno bolo možné považovať za výtvarné dielo a ktorý nie, je účelom zákona vyňať všetky symboly paušálne spod autorskoprávnej ochrany zákona.
Podobným spôsobom je riešená táto problematika napríklad aj v Českej republike, kde v zákone č. 121/2000 S. z. o právu autorském, o právech souvisejícich s autorským právem a o změně některých zákonů (autorský zákon) § 3 Výjimky z ochrany podle práva autorského ve veřejném zájmu stanovuje, že ochrana podľa autorského práva sa nevzťahuje ani na štátne symboly, symboly územnej samosprávy a iné diela, u ktorých je verejný záujem na vylúčení z ochrany.
Navrhovaná zákonná úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nepredpokladá dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov. Nebude mať dopad na hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií a nebude zakladať nároky na pracovné sily, organizačné zabezpečenie a nebude mať dopad na životné prostredie.
Vzhľadom na obsah doložky zlučiteľnosti nie je potrebná tabuľka zhody.
B. Osobitná časť
K čl. I.
Navrhovaným vyňatím symbolov spod ochrany podľa autorského zákona sa umožní územnej samospráve slobodne disponovať svojimi symbolmi.
K Čl. II
Nadobudnutie účinnosti tohto zákona sa navrhuje v súlade s predpokladaným priebehom legislatívneho procesu.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je vyjadrovanie záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii z hľadiska priorít aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení, Bielej knihy, Partnerstva pre vstup, Národného programu pre prijatie acquis communautaire, screeningu, Pravidelnej správy Európskej komisie o stave pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii bezpredmetné. S prihliadnutím na výlučne vnútroštátny charakter návrhu zákona je vyjadrovanie sa k záväzkom podľa Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii bezpredmetné.
4.Problematika návrhu zákona:
Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev, ani v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/EÚ bezpredmetné.
6.Gestor (spolupracujúce rezorty):
bezpredmetné
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom ES/EÚ:
Pri príprave návrhu zákona nebola účasť expertov, ani iná forma spolupráce - bezpredmetné.