NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRH
ZÁKON
z ................................. 2005
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.1
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 21 doterajšie odseky ods. 13, 14, 15 a 16 nahradiť odsekmi nového znenia:
„(13) Profesionálny vojak môže zotrvať v dočasnej službe do dosiahnutia 57 rokov veku.
(14) Výnimku na zotrvanie v dočasnej štátnej službe pre profesionálneho vojaka po dosiahnutí 55 rokov veku môže povoliť minister.
(15) Na profesionálneho vojaka uvedeného v odsekoch 13 a 14 sa nevzťahuje odsek 3, § 70 ods. 1 písm. i) a j) a § 196.
(16) Kritériá na povolenie výnimky podľa odseku 14 ustanoví minister služobným predpisom.".
2. V § 22 ods. 1 slová „najdlhšie však do uplynutia maximálnej doby služby“ nahradiť slovami „na dobu maximálne štyri roky po uplynutí maximálnej doby služby, s dobou aplikácie do roku 2010.“
Čl.2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Navrhovaná právna úprava za cieľ vytvoriť lepšie možnosti pre personálnu prácu veliteľov v Ozbrojených silách SR.
Úprava v § 21 vytvára predpoklady na stabilizáciu profesionálnych vojakov po dosiahnutí 57 rokov veku a podmienky pre stabilizáciu v požadovaných hodnostiach aj po dosiahnutí 55 rokov veku.
Zmena v § 22 umožní vytvoriť určité prechodné obdobie na prípravu ďalších potrebných odborníkov ozbrojených síl. Aplikovanie doteraz schváleného zákona znamená taxatívne prepustenie zo služobného pomeru všetkých profesionálnych vojakov, ktorí dosiahnu maximálnu dobu služby, aj keď bude nedostatok odborníkov - príslušníkov ozbrojených síl v danej odbornosti.
Navrhovaná právne úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh novelizácie zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Predkladaný návrh nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu: Robert KALIŇÁK, poslanec Národnej rady SR
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. K predmetnej oblasti nevyplývajú záväzky z Prístupovej zmluvy, ani z Aktu o podmienkach pristúpenia. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nie je gestorom smerníc z ktorých by vyplývali povinnosti v tejto oblasti.
4.Problematiku návrhu právneho predpisu upravuje :
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého
zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok v znení Smernice 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/ES o implementácii zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok,
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch
diskriminácie na základe pohlavia,
Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS,
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec
rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti,
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,
Smernica Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských
štátov týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy,
Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke,
uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC v znení Smernice Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ktorou sa mení, dopĺňa a rozširuje smernica 96/34/ES o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke, ktorú uzatvorili UNICE, CEEP a ETUC na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa
informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah.
b)je upravená v práve Európskej únie
v Zmluve o Európskej únii podpísanej dňa 7.2.1992 v znení Amsterdamskej zmluvy
podpísanej dňa 2.10.1997, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.5.1999, prvá hlava, čl. 2, čl. 6,
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplná
6.Gestor:
Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého
zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok v znení Smernice 2002/73/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. septembra 2002 ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/207/ES o implementácii zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok,
– Gestor: MPSVR SR
– Spolupracujúce rezorty: MO SR, MV SR, MDPT SR, MŠ SR, MS SR, MF SR, ÚŠS
Smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch
diskriminácie na základe pohlavia
– Gestor: ÚV SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MPSVR SR, MV SR, MDPT SR, SR, MS SR, MF SR, ÚŠS
Smernica Rady 98/52/ES z 13. júla 1998, o rozšírení smernice 97/80/ES o dôkaznom
bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
– Gestor: ÚV SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MV SR, MPSVR SR, MDPT SR, SR, MS SR, MF SR, ÚŠS
Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok (desiata individuálna smernica v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS
– Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MZ SR
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec
rovnakého zaobchádzania v zamestnaní a zárobkovej činnosti,
– Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MV SR, MDPT SR, SR, MS SR, MF SR, ÚV SR, MŽP SR, MZ SR, ÚŠS
Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod,
– Gestor: ÚV SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MPSVR SR, MV SR, MDPT SR, SR, MS SR, MF SR
Smernica Rady 75/117/EhS z 10. februára 1975 o aproximácii zákonov členských štátov
týkajúcich sa uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy,
– Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR, MV SR, MDPT SR, MS SR, MF SR, ÚŠS
Smernica Rady 96/34/ES z 3. júna 1996 o rámcovej dohode o rodičovskej dovolenke,
uzavretej medzi UNICE, CEEP a ETUC v znení Smernice Rady 97/75/ES z 15. decembra 1997, ktorou sa mení, dopĺňa a rozširuje smernica 96/34/ES o rámcovej
dohode o rodičovskej dovolenke, ktorú uzatvorili UNICE, CEEP a ETUC na Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
– Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR
Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa
informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah.
– Gestor: MPSVR SR
Spolupracujúce rezorty: MO SR
7.Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: bezpredmetné, žiadny expert sa nezúčastnil pri príprave návrhu právneho predpisu.
B/ Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Vytvárajú sa predpoklady na stabilizáciu profesionálnych vojakov po dosiahnutí 57 rokov veku a podmienky pre stabilizáciu v požadovaných hodnostiach aj po dosiahnutí 55 rokov veku.
K bodu 2
Navrhuje sa vytvoriť určité prechodné obdobie na prípravu ďalších potrebných odborníkov ozbrojených síl. Aplikovanie doteraz schváleného zákona znamená taxatívne prepustenie zo služobného pomeru všetkých profesionálnych vojakov, ktorí dosiahnu maximálnu dobu služby, aj keď bude nedostatok odborníkov - príslušníkov ozbrojených síl v danej odbornosti.
Článok II
Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.