NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
NÁVRH POSLANCOV NR SR BRANISLAVA OPATERNÉHO, ZUZANY MARTINÁKOVEJ, ĽUBICE NAVRÁTILOVEJ, JOZEFA HURBANA A PETRA BÓDYHO
Z á k o n
z ............... 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 odsek 16 znie:
(16) Pre účely tohto zákona sa za pôvodcu registratúry považujú:
-orgány štátnej správy
-štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
-samosprávne orgány obcí, miest a vyšších územných celkov,
-právnické osoby zriadené zákonom,
-právnické osoby a fyzické osoby, ktoré o to dobrovoľne požiadajú.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Povinnosti vyplývajúce zo zákona č.395/2002 a vyhlášky MV č. 628/2002 pre všetkých pôvodcov registratúry prispievajú k zhoršovaniu podnikateľského prostredia.
Zákon ako aj vykonávajúca vyhláška k nemu ukladajú do konca júna tohto roku všetkým fyzickým aj právnickým osobám - štátnym či súkromným, z ktorých činnosti vzniká registratúra, vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť ich na posúdenie a schválenie MV SR prostredníctvom mieste príslušného štátneho archívu. Pod označenie registratúra spadajú všetky dokumenty, ktoré sa viažu k činnosti podnikateľov či úradov. Registratúra tak zahŕňa napríklad účtovnú, daňovú, zamestnaneckú čí obchodnú agendu, a ďalšie dokumenty, ktoré podnikateľ pri svojej činnosti vytvára či s ktorými prichádza do styku.
Navrhovaný zákon vymedzuje okruh subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť viesť registratúru.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vzhľadom na obsah doložky zlučiteľnosti nie je potrebná tabuľka zhody.
Realizácia navrhovanej právnej úpravy neovplyvňuje štátny rozpočet.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu:
Branislav Opaterný, Zuzana Martináková, Ľubica Navrátilová, Peter Bódy, Jozef Hurban - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v Európskej dohode o pridružení. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup. Návrh zákona nepatrí medzi prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004. Slovenská republika nemá v danej oblasti žiadne negociačné požiadavky.
4. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
c)je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
d)nie je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a
právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/EÚ.
6. Gestor:
Bezpredmetné
7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Bez účasti expertov.
Osobitná časť
K čl. I
Upravuje sa okruh subjektov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť viesť registratúru.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2005.
Bratislava, 25. mája 2005.
Branislav Opaterný
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Zuzana Martináková
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Ľubica Navrátilová
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Hurban
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Peter Bódy
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky