N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N á v r h
ZÁKON
z .....................2005
ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z.z., zákona č. 153/1997 Z.z., zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 218/2000 Z.z., zákona č. 261/2001 Z.z. , zákona č. 281/2001 Z.z., zákona č. 23/2002 Z.z., zákona č. 34/92 Z.z., zákona č. 95/2002 Z.z., zákona č.184/2002 Z.z., zákona č. 215/2002 Z.z., zákona č. 526/2002 Z.z., zákona č. 504/2003 Z.z. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z. a zákona č. 404/2004 Z. z. 635/2004 Z.z. sa mení takto:
V § 620 ods. 1 sa slovo „neskončí“ nahrádza slovom „skončí“ a vypúšťa sa slovo „pred“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005
D ô v o d o v á s p r á v a
A: Všeobecná časť
Účel navrhovanej právnej úpravy je zaviesť možnosť výroby, distribúcie a predaja tovarov, ktorých použiteľnosť je kratšia ako 2 roky. Výrobcom označená lehota na použitie zohľadňuje aj garancie, ktoré môže výrobca na predmetný tovar poskytnúť. Zákonná záručná doba by podľa návrhu mala skončiť uplynutím výrobcom určenej lehoty na použitie. Navrhovaná úprava je podobná českej, v českom Občianskom zákonníku je úprava nasledovná: ak je „lhůta k použití věci...“ skončí „záruční doba uplynutím tejto lhůty“.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
Čl. I
Navrhuje sa úprava § 620 ods. 1, za účelom presnejšieho vymedzenia trvania záručnej doby.
Čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. júla 2005.
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Robert Fico
2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
3.Návrh tohto zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva.
4.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: bezpredmetná.
5.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou EÚ: bezpredmetné.