N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z .......................
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z.z., zákona č. 401/2002 Z.z., zákona č. 442/2003 Z.z., zákona č. 465/2003 Z.z., zákona č. 528/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 455/2004 Z.z., zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 578/2004 Z.z. a zákona č. 5/2005 Z.z. sa mení takto:
1.V zákone sa vypúšťa § 108 a
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Zákonom č.5/2005 Z.z. bol novelizovaný s účinnosťou od 1. februára 2005 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto novelou sa okrem iného vložil nový § 108a s názvom „sankcie“, podľa ktorého ministerstvo školstva uloží pokutu do 5 000 000.- Sk súkromnej vysokej škole alebo právnickej osobe, ktorá poskytuje, organizuje alebo zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky a nie je vysokou školou podľa § 2 ods. 2 citovaného zákona.
Toto ustanovenie je kontradiktórne voči viacerým ustanoveniam zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho aplikácia v praxi znemožňuje poskytovanie vysokoškolského vzdelávania.
Podľa § 35 zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov na praktickú výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú, slúžia špecializované výučbové zariadenia verejnej vysokej školy, ktorými podľa písm. b) samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo podľa písm. c) samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou verejná vysoká škola ustanovenú zmluvu o praktickej výučbe, alebo pracovisko takejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Takto ustanoveným špecializovaným výučbovým zariadením môže byť najmä zdravotnícke zariadenie, cvičná škola, cvičné školské zariadenie, vysokoškolský poľnohospodársky podnik, vysokoškolský lesnícky podnik alebo kňazský seminár.
Podľa § 38 zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov takýmto školským podnikom môže byť zriadený ako samostatná právnická osoba.
Podľa § 39 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov kňazský seminár môže byť aj samostatná právnická osoba.
Podľa § 51 zákona č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sa vysokoškolské vzdelávanie získa štúdiom podľa akreditovaného študijného programu, ktorým je súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, projektová práce, laboratórna práca, súťaž, exkurzia alebo odborná prax a súbor pravidiel postavený tak, že úspešné absolvovanie vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie.
Z citovaných ustanovení vyplýva, že právnické osoby uvedené v § 35 a v § 37 39 zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov poskytujú zabezpečujú a umožňujú vzdelávacie činnosti, ktoré tvoria vysokoškolské štúdium.
Súčasná právna úprava obsiahnutá v § 108a zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov ale súkromným vysokým školám a právnickým osobám neumožňuje plniť úlohy podľa zákona o vysokých školách bez toho aby sa vystavili nebezpečenstvu sankcionovania, pretože nie sú expresis verbis vysokými školami.
Z týchto dôvodov je právna úprava podľa v § 108a zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov kontradiktórna a zmätočná voči viacerým ustanoveniam toho
istého zákona. Navyše je aj v rozpore s čl. Ústavy Slovenskej republiky, pretože bráni uplatneniu garantovaného práva na vzdelanie.
Okrem toho je § 108a zákona č. 131/2002 Z.z v rozpore s európskym právom a to s článkom 43 a 49 Zmluvy o Európskom spoločenstve. Svedčí o tom rozhodnutie Európskeho súdneho dvora v spore medzi Valentínou Neri a European School of Economics o interpretácii článkov 39 EK, 43 EK a 49 EK, rozhodnutia Rady č. 63/266/EL z apríla 1963, ako i odpoveď Európskej komisie R-0387/05 EN zo dňa 3.3.2005 k písomnej otázke poslancov Európskeho parlamentu v ktorej Európska komisia konštatuje, že organizovanie platených univerzitných kurzov podlieha pravidlám Zmluvy o slobode poskytovania služieb a slobode zriadenia a teda spadá pod čl. 43 a 49 Zmluvy ES, ktoré zakazujú obmedzovanie týchto dvoch slobôd.
Problémové ustanovenie § 108a zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na vysoké školy EÚ, ktoré poskytujú slovenským občanom vysokoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené záverečnou skúškou alebo diplomom udeľovaným týmito inštitúciami alebo školami. Tieto zahraničné inštitúcie alebo školy z krajín ako napr. Francúzsko, Poľsko, Veľká Británia a Česká republika využívajú tieto prostriedky a modely na šírenie svojich vzdelávacích programov v zahraničí, vrátane Slovenska. Týmto spôsobom uľahčujú prístup študentov mimo územia Slovenskej republiky počas celého štúdia. Na dosiahnutie tohto cieľa uzatvárajú zmluvné vzťahy so slovenskými súkromnými vysokými školami a právnickými osobami a vytvárajú konzultačné strediská, v ktorých študenti absolvujú odbornú prípravu poskytnutú na základe dohody.
Európska komisia prešetrí dané ustanovenie § 108a zákona č. 131/2002 Z.z Slovenskej republiky a posúdi či je potrebné začať proti Slovensku proces podľa čl. 226 Zmluvy o ES.
Z týchto dôvodov sa navrhuje rozporné ustanovenie § 108a zákona č. 131/2002 Z.z v znení neskorších predpisov vypustiť.
Návrh zákona nemá dopad na štátny rozpočet ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Osobitná časť
K čl. I
V bode 1: Vypúšťa sa § 108a, ktorý neumožňuje súkromným vysokým školám a iným právnickým osobám ako vysoké školy poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolského vzdelávania.
K čl. II
Navrhovaná účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov by mala zabezpečiť čo najskôr odstránenie kontradiktórneho právneho stavu
Doložka zlučiteľnosti
1. Navrhovateľ zákona :
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky: Beáta Brestenská, Jirko Malchárek, Vlastimil Ondrejka, Erzsébet Dolník
2. Názov návrhu zákona :
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. V práve ES a je problematika návrhu zákona upravená v týchto dokumentoch :
a) Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v znení Zmluvy z Nice (čl. 43 a 49)
4. Návrh zákona svojou problematikou :
Vzhľadom na nadobudnutie platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky a ostatných štátov k Európskej únii sa neuvádza
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená
problematika návrhu zákona :
a) Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v znení Zmluvy z Nice
čl.43 zakazuje sa obmedzovanie zakladania zastúpení, pobočiek a dcérskych spoločností príslušníkmi jedného členského štátu na území iného členského štátu;
Čl.49 zakazujú sa obmedzenia voľného poskytovania služieb vo vnútri Spoločenstva voči príslušníkom členských štátov, ktorí sa etablovali v štáte Spoločenstva inom ako je štát príjemcu služieb
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie:
Ú – úplne kompatibilná