N á v r h
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z .....................2005
ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona 140/2004 Z.z. a ústavného zákona 323/2004 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z., ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona 140/2004 Z.z. a ústavného zákona 323/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. V čl. 60 ods. 1 sa dopĺňa písmeno f), ktoré znie: „f) s finančnými prostriedkami politických strán a politických hnutí“.
2. V čl. 60 ods. 2 sa vkladá písmeno f), ktoré znie: „f) politické strany a politické hnutia“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
D ô v o d o v á s p r á v a
A. Všeobecná časť
Politický systém je v Slovenskej republike konštituovaný na demokratickej súťaži politických síl. K 31. augustu 2004 bolo v Slovenskej republike zaregistrovaných 119 politických strán a politických hnutí.
Politické strany a hnutia, ktoré získali v parlamentných voľbách viac ako 3% hlasov voličov majú nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu. Za jedno volebné obdobie sa takýmto spôsobom poskytnú politickým stranám a hnutiam finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 1 miliarda slovenských korún. Rovnako nemalé príjmy môžu politické strany a hnutia získať od svojich členov, formou členského príspevku a od sponzorov, formou darov. V poslednom období sa stretávame aj so skrytou podporou, využitím inštitútu prevzatia záväzku zo strany neznámych subjektov.
Keďže práve politické strany prostredníctvom tvorby legislatívy alebo svojím vplyvom na exekutívu rozhodujú o najvýznamnejších ekonomických rozhodnutiach v Slovenskej republike a súčasne rozhodujú o využití poskytnutých finančných prostriedkov od štátu, ich dôsledná kontrola je nevyhnutná.
Podozrenia z netransparentnosti, korupcie a klientelizmu v Slovenskej republike veľmi častým javom. Kompetencie v oblasti kontroly financovania politických strán vykonáva Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu. Kontrola financovania politických strán je nedostatočná práve pre skutočnosť, že zástupcovia politických strán a hnutí rozhodujú o nedostatkoch politických strán, ktorých reprezentantmi. Keďže „kontrolujú sami seba“ nie je možné ani reálne očakávať úspechy pri vybavovaní podnetov, nedostatkov a rozhodovaní o nápravných opatreniach.
Pre riešenie súčasného stavu sa navrhuje, aby kontrolu financovania a hospodárenia politických strán a hnutí vykonával Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ). Nezávislosť NKÚ je garantovaná Ústavou SR a personálnym obsadením úradu, nakoľko sedemročné funkčné obdobie predsedu a podpredsedov NKÚ prekrýva takmer dve volebné obdobia.
Návrhom zákona sa zabezpečí vyššia transparentnosť vo verejnom živote, efektívnejšie zisťovanie a postihovanie chýb vo financovaní politických strán a súčasne sa obmedzí falošná kolegialita pri výkone kontroly, keďže kontrola nebude vykonávaná samotnými predstaviteľmi politických strán.
Návrh ústavného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet. Pre roky 2006 a nasledujúce sa dopad na štátny rozpočet nepredpokladá.
Návrh ústavného zákona nemá dopad na rozpočty obcí a na rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh ústavného zákona nemá bezprostredný vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.
Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev s právom Európskej únie nie je možné vypracovať tabuľku zhody ani aproximačnú prílohu.
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona : Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev ani v práve Európskej únie.
4.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie vzhľadom na vnútroštátny charakter problematiky návrhu zákona je vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti v návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie bezpredmetné.
B. Osobitná časť
K čl. I. bod 1:
V zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“ sa do ustanovenia čl. 60 ods. 1 navrhuje doplniť vecná pôsobnosť NKÚ aj o kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami politických strán a hnutí.
K čl. I. bod 2:
Navrhuje sa doplniť ustanovenie čl. 60 ods. 2 Ústavy SR o osobnú pôsobnosť kontrolných právomocí NKÚ tak, aby povinnými subjektami podľa písm. f) boli politické strany a hnutia. Uvedené zabezpečí možnosť kontroly financovania politických strán a hnutí v rámci celkového hospodárenia politických strán a hnutí, teda aj hospodárenia s ich darmi a členskými príspevkami.
K čl. II.:
Navrhuje sa účinnosť ústavného zákona 1. septembra 2005.