NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
__________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......................2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach sa mení a dopĺňa takto:
V § 30 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok v rovnakej lehote predkladá strana aj Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z.z, zákona č. 559/2001 Z.z. a zákona č. 385/2004 Z.z.
sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 písm. b) sa za slová „Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „politických strán a politických hnutí,“.
Čl. IÍI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Návrh zákona je reakciou na predloženie návrhu ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky. Predmetným návrhom ústavného zákona je zabezpečenie kontroly financovania a hospodárenia politických strán a hnutí zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ).
V prípade schválenia novely Ústavy SR je potrebné doplniť oprávnenie NKÚ kontrolovať politické strany a hnutia aj v zákone č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a upraviť povinnosť politických strán a hnutí predkladať výročné správy NKÚ.
Nezávislosť NKÚ je garantovaná Ústavou SR a personálnym obsadením úradu, nakoľko sedemročné funkčné obdobie predsedu a podpredsedov NKÚ prekrýva takmer dve volebné obdobia. Je preto zrejmé, že sa v politickej oblasti dosiahne vyššia transparentnosť vo verejnom živote, efektívnejšie zisťovanie a postihovanie chýb vo financovaní politických strán a súčasne sa obmedzí falošná kolegialita pri výkone kontroly, keďže kontrola nebude vykonávaná samotnými predstaviteľmi politických strán.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR.
Vzhľadom na doložku zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev s právom Európskej únie nie je možné vypracovať tabuľku zhody ani aproximačnú prílohu.
Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplniť povinnosť politických strán a hnutí predkladať výročné správy aj Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.
K čl. II
Navrhuje doplniť oprávnenie NKÚ kontrolovať politické strany a hnutia v ustanovení § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
K čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. septembra 2005.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona:zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a k Európskej únií: žiadne
4. Problematika zákona nie je v práve Európskeho spoločenstva upravená.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev s právom Európskej únie: bezpredmetné
Doložka finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov
I. Odhad dopadov na štátny rozpočet, rozpočty obcí a VÚC
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a o zmene a doplnení zákona č. 39/1993 Z.z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebude mať dopad na štátny rozpočet.
Návrh zákona nemá žiadny dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
II. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.
III. Odhad dopadov na životné prostredie
Predkladaný návrh novely zákona nemá vplyv na životné prostredie.