NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N Á V R H
zákona z ..................... 2005
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Používanie informačno-technických prostriedkov pre Vojenské spravodajstvo na základe písomnej žiadosti a po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje Policajný zbor.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Účelom navrhovanej novelizácie zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z. je odstrániť nedostatok, ktorý sa vyskytol v aplikačnej praxi a zabezpečiť tak, nekomplikovanú možnosť používať informačno-technické prostriedky ako nevyhnutnej súčasti práv Vojenského spravodajstva pri uplatnení zákonom určených povinností a pri plnení zákonom ustanovených úloh.
Zákon o ochrane pred odpočúvaním v § 2 ods. 2 vymedzuje orgány štátu, ktoré oprávnené používať informačno-technické prostriedky a v nasledujúcom ods. 3 ukladá Policajnému zboru de facto povinnosť technicky zabezpečovať použitie informačno-technického prostriedku pre Železničnú políciu, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Colnú správu. Vojenské spravodajstvo nemá k dispozícii všetky potrebné technické zariadenia používané ako informačno-technické prostriedky, ktorých zaobstaranie a následná prevádzka si vyžaduje značné nároky na rozpočtové prostriedky. Na základe uvedených skutočností nie je možné, aby Vojenské spravodajstvo ako oprávnený subjekt priamo zo zákona o ochrane pred odpočúvaním malo možnosť pri plnení úloh využívať všetky druhy informačno-technických prostriedkov bez toho, aby ich iný oprávnený subjekt technicky nezabezpečil. Tento stav sa darilo riešiť prostredníctvom ustanovenia § 15 a § 16 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú poskytovanie pomoci a spoluprácu. Takéto riešenie však nepredstavuje účelnosť a spôsobuje nejasnosti pri aplikácii zákona o ochrane pred odpočúvaním.
Návrhom zákona sa zavádza nová povinnosť pre Policajný zbor, na základe žiadosti Vojenského spravodajstva technicky zabezpečiť použitie informačno-technického prostriedku. Vojenské spravodajstvo disponuje niektorými technickými zariadeniami, ktoré je možné použiť ako informačno-technické prostriedky a teda nie je potrebné, aby každé použitie informačno-technického prostriedku bolo technicky zabezpečované Policajným zborom a z tohto dôvodu sa navrhuje vložením nového odseku do § 2 upraviť osobitné postavenie vo vzťahu k oprávneným subjektom uvedeným v § 2 ods. 3 súčasne platnej právnej úpravy.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nemá bezprostredný vplyv na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Dôvodová správa
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa doplniť ustanovenie § 2 odsekom 4, ktorý ustanovuje povinnosť Policajného zboru na základe písomnej žiadosti technicky zabezpečiť použitie informačno-technického prostriedku pre potreby Vojenského spravodajstva vrátanie predloženia písomného súhlasu zákonného sudcu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. júla 2005.
Doložka zlučiteľnosti návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona : skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení zákona č. 757/2004 Z. z.
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona
a.b) neupravená
4. Návrh zákona svojou problematikou:
a. c) nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
bezpredmetné
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
bezpredmetné