NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. VOLEBNÉ OBDOBIE
_________________________________________________________________________________________________________________
NÁVRH POSLANCOV NR SR BRANISLAVA OPATERNÉHO, ĽUBICE NAVRÁTILOVEJ A JOZEFA HURBANA
Z á k o n
z ............... 2005,
ktorým sa upravuje zmena postavenia umeleckých fondov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zmena postavenia umeleckých fondov
§ 1
(1)Literárny fond zaniká dňom, ku ktorému vzniká nadácia ním zriadená podľa osobitného zákona.1)
(2)Hudobný fond zaniká dňom, ku ktorému vzniká nadácia ním zriadená podľa osobitného zákona.1)
(3)Fond výtvarných umení zaniká dňom, ku ktorému vzniká nadácia ním zriadená podľa osobitného zákona.1)
(4)Na nadácie podľa odsekov 1 3 prechádza zo zaniknutých umeleckých fondov všetok hnuteľný i nehnuteľný majetok, pokiaľ nejde o majetok štátu, ako aj práva a povinnosti z majetkových a iných právnych vzťahov. Majetok štátu v správe zaniknutých umeleckých fondov prechádza do správy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.
§ 2
Ak nedôjde k premene umeleckých fondov na nadácie podľa §1 ods. 1 3 do jedného roku odo dňa účinnosti tohto zákona, uplynutím tejto doby Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení zanikajú likvidáciou podľa §70 a nasl. Obchodného zákonníka; prípadný likvidačný prebytok umeleckých fondov sa prevedie na osobitný bežný účet dofinancovania programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
§ 3
Prevod podnikov umeleckých fondov
(1)Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení prevedú nimi zriadené podniky so samostatnou právnou subjektivitou2) na obchodné spoločnosti alebo družstvá podľa osobitného predpisu3) a to najneskoršie do dňa premeny umeleckých fondov na nadácie alebo ich do tej doby zruší. Ak sa tak nestane, súd nariadi aj bez návrhu likvidáciu uvedených podnikov. Likvidácia sa riadi §70 a nasl. Obchodného zákonníka.
(2)Na premenu podnikov podľa ods. 1 sa použijú primerane ustanovenia §69 a §69b Obchodného zákonníka.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
2)§2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 o umeleckých fondoch
3)Druhá časť Obchodného zákonníka
Čl. II
Záverečné ustanovenia
§ 4
Ruší sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 v znení neskorších predpisov.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Podľa súčasnej právnej úpravy umelci, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 13/1993 Národnej rady Slovenskej republiky, okrem 19% dane z príjmu povinní odvádzať aj ďalšie dve percentá z príjmu príslušnému umeleckému fondu. Tak vzniká skupina obyvateľov, ktorá je z daňového hľadiska znevýhodnená na základe druhu vykonávanej činnosti. Takýto stav nie je v súlade so zámerom daňovej reformy a v rozpore s často deklarovanými tvrdeniami ani nenapomáha rozvoju slovenskej kultúry. Predkladaný zákon vychádza z právnej úpravy platnej v Českej republike, v ktorej podobné umelecké fondy zrušili v roku 1993 a napriek tomu sa rozhodne nedá povedať, že by rozvoj českej kultúry zaostával za Slovenskom – skôr opak je pravdou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vzhľadom na obsah doložky zlučiteľnosti nie je potrebná tabuľka zhody.
Realizácia navrhovanej právnej úpravy nemá dopad na štátny rozpočet ani na zamestnanosť.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu:
Branislav Opaterný, Jozef Hurban, Ľubica Navrátilová – poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa upravuje zmena postavenia umeleckých fondov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v Európskej dohode o pridružení a ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup. Návrh zákona nepatrí medzi prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.
Slovenská republika nemá v danej oblasti žiadne negociačné požiadavky.
4. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
c)je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
d)nie je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a
právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky bezpredmetné.
6. Gestor:
Bezpredmetné
7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Bez účasti expertov.
Osobitná časť
K čl. I
Podľa súčasnej právnej úpravy umelci, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 13/1993 Národnej rady Slovenskej republiky, okrem 19% dane z príjmu povinní odvádzať aj ďalšie dve percentá z príjmu príslušnému umeleckému fondu. Tak vzniká skupina obyvateľov, ktorá je z daňového hľadiska znevýhodnená na základe druhu vykonávanej činnosti. Takýto stav nie je v súlade so zámerom daňovej reformy a v rozpore s často deklarovanými tvrdeniami ani nenapomáha rozvoju slovenskej kultúry. Predkladaný zákon vychádza z právnej úpravy platnej v Českej republike, v ktorej podobné umelecké fondy zrušili v roku 1993 a napriek tomu sa rozhodne nedá povedať, že by rozvoj českej kultúry zaostával za Slovenskom skôr opak je pravdou.
Úprava rieši aj prípadný postup pri narábaní s majetkom fondov.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2006.
Bratislava, 15. apríla 2005.
Branislav Opaterný, v. r.
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Hurban, v. r.
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ľubica Navrátilová, v. r.
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky