NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
NÁVRH POSLANCOV NR SR BRANISLAVA OPATERNÉHO, JOZEFA HURBANA A ĽUBICE NAVRÁTILOVEJ
Z á k o n
z ............... 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
z 27. apríla 1976.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I.
Zákon č. 50/1976 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
V § 108 sa v odseku 2 vypúšťa písmeno o) a poznámka pod čiarou číslo 10ja .
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Právo vyvlastňovať je výsadou štátu, ktorú môže uplatňovať podľa zákona a len v prípadoch, keď sa jedná o verejný záujem. Je to mimoriadne nesystémové právo a jeho uplatňovanie je násilným zásahom do fungovania trhu a deformáciou práv jednotlivca. Uplatňovanie takéhoto práva a aj jeho samotná existencia silne podkopáva dôveru občana v existenciu stabilných vlastníckych vzťahov na trhu, kde je stabilita majetkových vzťahov absolútne nevyhnutnou podmienkou jeho fungovania. Súkromní vlastníci pri existencii rizika vyvlastnenia viac motivovaní k nadmernému krátkodobému užívaniu svojho majetku a majú nižšiu motiváciu doňho dlhodobo investovať a zveľaďovať ho. Dochádza tak k spotrebe alebo k nižšej akumulácii kapitálu, a tým k relatívnemu znižovaniu životnej úrovne obyvateľov. Čím sa vyvlastňovanie stáva častejším a čím je arbitrárnejšie, tým všetky uvádzané negatíva výraznejšie. Relatívne garantované a jasne vymedzené vlastnícke práva však vytvárajú vhodné prostredie na tvorbu bohatstva v krajine. Existencia praktík vyvlastňovania vo "verejnom záujme" naopak podkopáva bezpečnosť súkromného vlastníctva a vedie k podobným problémom, ktoré typické pre verejné vlastníctvo. Z uvedených dôvodov musí byť vyvlastňovanie používané len ako krajná možnosť zabezpečenia potrieb štátu ako napríklad obrana štátu, železnica a pod. Rozhodne sem nepatrí možnosť vyvlastňovania kvôli tzv. „investícii vo verejnom záujme“. Ako príklad sa možno pozrieť aj do okolitých krajín, kde je možnosť vyvlastnenia z takéhoto dôvodu neprípustná, a to bez ohľadu na možné ekonomické pozitíva prípadnej investície.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vzhľadom na obsah doložky zlučiteľnosti nie je potrebná tabuľka zhody.
Realizácia navrhovanej právnej úpravy neovplyvňuje štátny rozpočet.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ právneho predpisu:
Branislav Opaterný, Jozef Hurban, Ľubica Navrátilová - poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v Európskej dohode o pridružení. Problematika návrhu zákona nie je prioritou podľa Partnerstva pre vstup. Návrh zákona nepatrí medzi prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2004. Slovenská republika nemá v danej oblasti žiadne negociačné požiadavky.
4. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev: bezpredmetné
c)je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
d)nie je upravená v práve Európskej únie: bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a
právom Európskej únie:
Vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je bezpredmetné vyjadrovanie stupňa zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom ES/EÚ.
6. Gestor:
Bezpredmetné
7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Bez účasti expertov.
Osobitná časť
K čl. I
Ruší sa možnosť vyvlastňovania nehnuteľností kvôli investícii vo verejnom záujme.
K čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2005.
Bratislava, 15. apríla 2005.
Branislav Opaterný
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Ľubica Navrátilová
poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Hurban
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky