NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N Á V R H
Z Á K O N
z ........................ 2004
,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 49 sa za ods. 8 dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Pred začatím technickej kontroly podľa § 49 ods. 2 písm. a), d) a g) musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu okrem dokladov uvedených v ods. 8 aj doklad podľa § 21 ods. 2 písm. f). Bez predloženia ustanoveného dokladu kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu.“.
Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 12.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Dňa 1. marca 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 21 ods. 2 písm. f) tohto zákona prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa Zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrola v súčasnosti prebieha na úrovni policajného zboru, kedy sa takýto doklad vyžaduje pri každej zmene majiteľa motorového vozidla (resp. pri zmenách v evidencii motorových vozidiel) ako aj pri náhodnej cestnej kontrole. Druhou úrovňou je kontrola zo strany poisťovní, ktoré disponujú centrálnou evidenciou vozidiel a túto porovnávajú s evidenciou skutočne poistených motorových vozidiel. Svoje zistenia následne oznamujú obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré tieto priestupky riešia, väčšinou však ťažkopádne a nesystémovo.
Napriek dvojstupňovému systému kontroly sa aj vďaka nedostatočným sankčným opatreniam nedarí účinne odhaliť všetkých porušovateľov zákona a po našich cestách jazdí veľké množstvo motorových vozidiel, ktoré nemajú uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Odborný odhad je cca. 100 tis. vozidiel nepoistených voči zodpovednosti za škodu spôsobenú ich prevádzkou. Ak takéto vozidlo spôsobí dopravnú nehodu, musí škodu ním spôsobenú uhradiť poisťovňa z garančného fondu a následne si môže poskytnutú náhradu uplatniť a vymáhať u prevádzkovateľa nepoisteného vozidla. Pre ilustráciu záväzky z ohlásených nárokov poškodených, ktorým bola spôsobená škoda nepoisteným vozidlom predstavujú len za rok 2004 sumu cca. 300 mil. Sk.
Uvedené úhrady spôsobujú zvýšenie nákladov pre jednotlivé poisťovne a táto skutočnosť slúži často krát ako jeden z argumentov každoročného zvyšovania ročných poistných sadzieb pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je preto sprísniť kontrolu formou zavedenia povinnosti predkladať doklad o poistení aj pri technickej kontrole, ktorú musí, na rozdiel od zmeny majiteľa resp. náhodnej cestnej kontroly, motorové vozidlo absolvovať v pravidelných intervaloch.
V žiadnom prípade nie je možné navrhované opatrenie interpretovať ako zavádzanie ďalšej byrokracie, nakoľko každé poistené vozidlo takýmto dokladom disponuje. Sprísnenie systému kontroly za cieľ zlepšiť stav v danej oblasti. Prínosom by malo byť ďalšie eliminovanie zvyšovania škôd poisťovní, ktoré v konečnom dôsledku musia cez zvýšené poistné uhradiť prevádzkovatelia, ktorí si poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pravidelne a poctivo platia. Je preto žiadúce v maximálnej možnej miere napomôcť k odstráneniu stavu, kedy občania dodržujúci zákon doplácajú na tých, ktorí zákony nedodržiavajú a systém účelovo zneužívajú.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Návrh zákona s nevyžiada zvýšené nároky na pracovné miesta a nebude mať vplyv na životné prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu:
Ľubomír Vážny, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
b) neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou:
c) nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
bezpredmetné
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
bezpredmetné
B/ Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Navrhuje sa, aby bol prevádzkovateľ vozidla povinný pred začatím technickej kontroly predložiť okrem iných dokladov aj doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Bez predloženia ustanoveného dokladu nesmie kontrolný technik vykonať technickú kontrolu.
K článku II
Navrhuje sa účinnosť dňom 1. augusta 2005.