Príloha č. 2
k zákonu č. /2005 Z. z.
CHARAKTERISTIKY HODNOSTÍ
PODĽA VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
VOJAK 1. STUPŇA
Získavanie základných vojenských návykov, adaptačný proces a vykonávanie základného vojenského výcviku pod dohľadom veliteľa. Príprava na vykonávanie dočasnej štátnej služby.
VOJAK 2. STUPŇA
Jednoduché pomocné činnosti, alebo prípravné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou námahou. Obslužné opakujúce sa činnosti pri obsluhe iných osôb.
Vykonávanie základných služobných úloh a povinností podľa presných postupov. Plnenie základných strážnych alebo dozorných úloh.
SLOBODNÍK
Rutinné, opakujúce sa činnosti podľa ustanovených postupov so zvýšenou zmyslovou záťažou alebo fyzickou námahou, so zodpovednosťou za vlastnú, jednoduchú, úplne kontrolovanú činnosť.
Ovládanie a obsluha jednoduchých zbraňových systémov.
DESIATNIK
Rutinné činnosti s premenlivými informáciami, zvládnuteľné v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu s presne určenými výstupmi, so zodpovednosťou za výsledky ovplyvňujúce činnosť základného kolektívu.
Zabezpečovanie funkčnosti zbraňových systémov.
Riadenie a údržba špeciálnych bojových vozidiel a techniky.
ČATÁR
Samostatné rutinné činnosti. Riadenie a organizácia jednoduchých úsekov činností v rámci služobného úradu. Vykonávanie činností vyžadujúce spoluprácu v rámci služobného úradu alebo mimo neho a ovplyvňujúce činnosť jednotlivcov a základných kolektívov.
Riadenie, velenie a organizovanie chodu základných vojenských skupín.
Zabezpečovanie chodu subsystémov najnižších vojenských organizačných celkov.
ROTNÝ
Odborné činnosti spojené spravidla s hmotnou zodpovednosťou. Organizovanie alebo zabez-pečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, kto-rých vykonávanie vyžaduje voľbu správneho postupu z viacerých možných riešení.
Činnosti so zodpovednosťou za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ďalších osôb.
Riadenie, velenie a organizovanie chodu najnižších vojenských organizačných celkov.
ROTMAJSTER
Samostatné odborné činnosti technického, administratívneho, hospodársko-správneho cha-rakteru. Výkon ucelených agend s rozhodovacou právomocou, činnosti spojené s požiadavkou voľby správneho postupu z viacerých možných riešení. Činnosti s novými premenlivými in-formáciami, ktoré spracúvané podľa metodických predpisov s presne určenými výstupmi, zodpovednosť za rozhodnutia a výsledky činnosti s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.
2
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov nižšieho vojenského organizač-ného celku na bojové použitie.
NADROTMAJSTER
Samostatné ucelené odborné činnosti. Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov pre rozhodnutie, činnosti vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri celej organizácie s dôsledkami na organizačné útvary služobného úradu.
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov vojenského organizačného celku na bojové použitie.
ŠTÁBNY NADROTMAJSTER
Samostatné odborné činnosti so zvýšenou psychickou záťažou a stresovými situáciami. Ria-denie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a pre-vádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou a s vplyvom na organizačné útvary vlastného služobného úradu, aj mimo vlastného služobného úradu.
Velenie v oblasti výcviku a odbornej prípravy príslušníkov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov alebo ostatných organizačne vyšších vojenských štruktúr na bojové pou-žitie.
PODPRÁPORČÍK
Špeciálne odborné činnosti s možnosťou samostatnej voľby technologického postupu, spra-vidla spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou a zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a s väzbami na činnosť iných kolektívov.
Vykonávanie vysokošpecializovaných činností vo vybraných oblastiach vojenskej služby.
PRÁPORČÍK
Samostatné odborné činnosti technického a prevádzkového charakteru vyžadujúce spoluprácu s inými organizačnými útvarmi v rámci služobného úradu aj mimo služobného úradu, so zod-povednosťou za výsledky činnosti iných kolektívov v rámci služobného úradu i mimo neho.
Riadenie najnáročnejších technologických procesov alebo osobitne významných špeciálnych systémov alebo nebezpečných vojenských systémov.
NADPRÁPORČÍK
Riadenie a organizácia rámcových úsekov, ktoré dôležitou súčasťou širších procesov a javov. Činnosti spojené s vysokou hmotnou zodpovednosťou vykonávané podľa individu-álne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a podklady. Systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení majúce dôsledky na viaceré subjekty.
Špecializované práce pri vykonávaní komplexných technických kontrol, zabezpečovanie stá-lej technickej spôsobilosti síl a prostriedkov vojenskej výzbroje a materiálu.
PORUČÍK
Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení, vy-žadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi (organizáciami).
Riadenie, velenie a organizovanie chodu nižších vojenských organizačných celkov.
NADPORUČÍK
Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých sys-témov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samos-
3
tatným výberom postupov a spôsobov riešení s dôsledkami na viaceré organizácie.
Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave podkladov na rozhodovací proces.
Zabezpečovanie chodu subsystémov vojenských organizačných celkov.
KAPITÁN
Samostatné odborné špecializované činnosti s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi úsekmi činností, riadenie a koordinácia nosných častí komplexu zložitých systémov s nárokmi najmä na tvorivé a komunikačné schopnosti, výkon individuálnych agend, technických a technolo-gických vysokoodborných činností.
Riadenie, velenie a zabezpečovanie chodu vojenských organizačných celkov s členením na nižšie organizačné celky.
MAJOR
Výkon systémových činností spojených s komplexným zabezpečovaním zložitých úsekov a agend, zložitých metodických a tvorivých činností spojených so zodpovednosťou za vznik-nuté škody, vyžadujúce schopnosť analýzy veľmi zložitých problémov, nápaditosť, iniciatívu a syntetické myslenie. Riadenie, organizácia a koordinácia zložitých procesov a systémov vykonávaná spravidla v sťažených podmienkach.
Zabezpečovanie chodu subsystémov technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.
PODPLUKOVNÍK
Výkon zložitých špecializovaných systémových a náročných tvorivých činností s rozsiahlymi väzbami medzi rôznymi odbormi činnosti vykonávaných podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom a vyžadujúcich ich zovšeobecňovanie. Koordinácia určených častí zložitých systémov vyžadujúca špeciálne konzultácie a osobitné podklady, sys-témové alebo metodické činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení vy-konávané vopred bližšie nešpecifikovaným spôsobom. Koncepčná a normotvorná činnosť v jednotlivých špecializovaných oblastiach.
Riadenie, velenie a komplexné zabezpečovanie technicky a organizačne zložitých vojenských útvarov.
PLUKOVNÍK
Vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité analytické činnosti, ktorých výsledkom riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov systémov s nárokmi najmä na mi-moriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Riadenie a koordinácia kom-plexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími väzbami. Tvorba podkla-dov do koncepcií a programov rozvoja na úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie veľmi zložitých vojenských útvarov alebo vojenských zariadení s rozsiahlou územnou pôsobnosťou.
Velenie v oblasti výcviku a prípravy na bojové použitie vojenského organizačného celku. Riadenie, velenie a všestranné zabezpečovanie ústredných vojenských zariadení.
BRIGÁDNY GENERÁL
Riadenie a koordinácia komplexov veľmi zložitých systémov so značnými nárokmi na schop-nosť riešiť v najsťaženejších podmienkach zložité a konfliktné situácie spojené s hmotnou a morálnou zodpovednosťou.
Zodpovednosť za bojovú a mobilizačnú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú výkonnosť a vše-strannú použiteľnosť brigády. Spracúvanie nových nekompletných informácií, zamerané na vypracúvanie hypotéz a nových riešení s nešpecifikovanými výstupmi.
GENERÁLMAJOR
Riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov s rozsiahlymi väzbami na naj-
4
vyššej celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
Zodpovednosť za vznik možného všeobecného ohrozenia alebo za neodstrániteľné hmotné a morálne škody, ktoré môžu vzniknúť činnosťou priamo riadených aj nadväzujúcich systé-mov.
GENERÁLPORUČÍK
Koordinácia základných otázok velenia, riadenia a zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky. Spracovanie nových nekompletných informácií originálnym spôsobom, riešenie národných a medzinárodných otázok obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky s medziná-rodnými väzbami v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti.
GENERÁL
Riadenie najzložitejších systémov zameraných na obranu štátu a medzinárodnú bezpečnosť, rozhodovanie o najzložitejších národných systémoch s medzinárodnými bezpečnostnými väz-bami. Zodpovednosť za plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná. Velenie ozbrojeným silám Slovenskej republiky v rozsahu usta-novenom zákonom.