D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Dňa 1. marca 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Účelom tohto zákona je upraviť podmienky prevádzky cestných vozidiel a zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Týmto zákonom sa súčasne do právneho poriadku Slovenskej republiky prebrali smernice uvedené v prílohe č. 2 k tomuto zákonu. Okrem iných sa to vzťahuje aj na smernicu Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa testov spôsobilosti motorových a ich prípojných vozidiel.
Zákon bola s účinnosťou od 1. marca 2005 zavedená aj povinnosť prevádzkovateľa vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej, a to do siedmych dní po prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel. Táto povinnosť pre členské štáty z vyššie uvedenej smernice vyplýva až od 1. januára 2007.
Stanovenie tejto povinnosti od 1. marca 2005 nie je náležité a voči prevádzkovateľom nových vozidiel pôsobí šikanózne a neprimeraným spôsobom ich finančne zaťažuje. Účelom predloženého návrhu zákona je teda vypustiť tie ustanovenia, ktoré túto povinnosť upravujú.
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Návrh zákona s nevyžiada zvýšené nároky na pracovné miesta a nebude mať vplyv na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ladislav Polka, Jirko Malchárek a Róbert Kaliňák
2.Názov návrhu zákona: zákon, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
b) neupravená
4.Návrh zákona svojou problematikou:
c) nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
bezpredmetné
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
bezpredmetné
Osobitná časť
K Čl. I bod 1.
Predloženým návrhom sa vypúšťa z ustanovenia § 21 zákona v súlade so všeobecnou časťou dôvodovej správy povinnosť prevádzkovateľa vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej.
K Čl. I bod 2.
V nadväznosti na predchádzajúci bod sa navrhuje vypustenie technickej kontroly administratívnej spomedzi druhov technických kontrol v § 49 zákona.
K Čl. I bod 3.
V nadväznosti na bod 1. sa navrhuje vypustenie emisnej kontroly administratívnej spomedzi druhov emisných kontrol podľa § 67 zákona.
K Čl. I bod 4.
Z ustanovenia o správnych deliktoch sa vypúšťa delikt za nesplnenie povinnosti podľa § 21 ods. 1 písm. c).
K Čl. II
Vzhľadom na potrebu urýchleného nedobudnutia účinnosti predloženého návrhu zákona sa navrhuje, aby nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.