N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z .................... 2005,
ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
2. V § 49 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
3. V § 67 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
4. V § 107 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.