Jozef Hurban, Branislav Opaterný
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava, 20. januára 2005
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 35O/1996 Z.z.
o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, dovoľujeme
si Vám predložiť návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
Návrh ústavného zákona uvedie na zasadnutí Národnej rady Slovenskej
republiky poslanec Branislav Opaterný.
S úctou
Prílohy: 5x návrh zákona
1x disketa
Vážený pán
Pavol H r u š o v s k ý,
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N Á V R H
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Jozefa Hurbana a Branislava Opaterného
na v y d a n i e
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
____________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky Jozefa Hurbana a Branislava Opaterného
na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Jozef Hurban .................................
Branislav Opaterný .................................
Bratislava, január 2005
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N á v r h
Ústavný zákon
z ... ... 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Článok I.
Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 ktorý znie:
„ (7) Funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je nezlučiteľná s funkciou
starostu obce a predsedu vyššieho územného celku. Funkcia starostu obce je ne-
zlučiteľná s funkciou predsedu vyššieho územného celku.“
Doterajšie odseky 7 a 8 sa prečíslujú na odseky 8 a 9.
2.V čl. 5 odsek 8 /doterajší odsek 7/ znie:
„(8) Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa
odsekov 1, 2 a 7 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo
dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť
skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej
skončeniu.“
3.V čl. 7 písmeno a) znie:
„a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára
s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1, 2 a 7.“
Článok II.
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu,
zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ústavného zákona nezlučiteľná
s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tohto ústavného zákona ich vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom
ustanovený právny úkon smerujúci k ich skončeniu.
(2)Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zvoleného vo voľbách v roku
2002, ak ide o nezlučiteľnosť s funkciou starostu obce a predsedu vyššieho
územného celku,
b) starostu obce zvoleného do funkcie pred účinnosťou tohto ústavného zákona, ak
ide o nezlučiteľnosť s funkciou predsedu vyššieho územného celku.
(3)Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred
nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona sa dokončí podľa doterajších
právnych predpisov.
Článok III.
Tento zákon nadobúda účinnosť zverejnením v Zbierke zákonov.
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Národná rada Slovenskej republiky na svojej 26. schôdzi schválila 26. mája 2004 návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Tento ústavný zákon ustanovuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností, ako aj povinnosti a obmedzenia vzniku rozporu osobného záujmu s verejným záujmom a samozrejme aj zodpovednosť za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení.
V rámci svojich právomocí verejní funkcionári rozhodujú o dôležitých otázkach verejného záujmu, pričom sú veľmi často vystavovaní tlakom rôznych lobistických skupín alebo jednotlivcov, ktoré samozrejme sledujú svoje skupinové alebo individuálne záujmy na úkor záujmu verejného. Verejný funkcionár sa preto veľakrát môže dostať do situácie, kedy môže svojím rozhodnutím zabezpečiť sebe, svojim blízkym alebo určitej skupine ľudí majetkový alebo iný prospech na úkor verejného záujmu.
Schválený ústavný zákon je súčasťou systému osobitných povinností a obmedzení ustanovených verejným funkcionárom, vrátane zákazu výkonu niektorých funkcií, zamestnaní a činností paralelne s výkonom verejnej funkcie, ktorých účelom je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácií, kedy môže verejný činiteľ zneužiť svoju funkciu v prospech seba a svojich blízkych.
Predložený návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov rieši proble-matiku nezlučiteľnosti funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky s funkciou starostu obce a predsedu vyššieho územného celku, ako aj nezlučiteľnosti funkcie starostu obce s funkciou predsedu vyššieho územného celku. Táto nezlučiteľnosť sa navrhuje zaviesť nielen z dôvodu možného vzniku rozporu záujmov pri výkone uvedených funkcií, ale aj skutočnosti, že ak verejný funkcionár vykonáva súbežne viaceré funkcie, zamestnania alebo činnosti definované týmto ústavným zákonom, z časového i vecného hľadiska je nemožné, aby ich vykonával zodpovedne a s plným nasadením.
Predložený návrh ústavného zákona môže mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet, ako
aj rozpočty obecných a regionálnych samospráv, pretože môže viesť k úspore finančných prostriedkov.
Predložený návrh ústavného zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K článku I.
K bodu 1.
V tomto ustanovení sa v čl. 5 vkladá za odsek 6 nový odsek 7, ktorý stanovuje, že funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky je nezlučiteľná s funkciou starostu obce a predsedu vyššieho územného celku, a zároveň sa navrhuje, že funkcia starostu obce je nezlu-
čiteľná s funkciou predsedu vyššieho územného celku. Táto nezlučiteľnosť sa navrhuje zaviesť nielen z dôvodu vzniku možného rozporu záujmov pri výkone týchto funkcií, ale aj
z dôvodu, že zodpovedný výkon týchto funkcií súbežne, je z hľadiska vecného, ale aj z hľadiska časových možností príslušného verejného činiteľa, prakticky nemožný.
K bodu 2.
V tomto ustanovení sa verejnému funkcionárovi, ktorý vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou verejného funkcionára v čase ustanovenia do verejnej funkcie, stanovuje povinnosť do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
K bodu 3.
Toto ustanovenie súvisí s vložením nového odseku 7 v čl. 5 ústavného zákona.
K článku II.
V prechodnom ustanovení sa navrhuje ustanoviť dotknutým verejným funkcionárom povinnosť zanechať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sa stávajú nadobudnutím účin-
nosti tohto ústavného zákona nezlučiteľné s výkonom ich verejnej funkcie do 30 dní odo
dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
Z tohto pravidla sa navrhuje v odseku 2 výnimka pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú aj funkciu starostu obce alebo predsedu vyššieho územného celku ustanovených do funkcie predo dňom účinnosti tohto ústavného zákona. Zároveň sa navrhuje výnimka pre starostov obcí, ktorí vykonávajú aj funkciu predsedov vyšších územných celkov ustanovených do funkcie predo dňom účinnosti tohto ústavného zákona. Vzhľadom na to, že ide o verejné funkcie nadobudnuté pred účinnosťou tohto ústavného zákona priamou voľbou, bolo by nekorektné vyžadovať ich bezodkladné ukončenie. Naviac táto výnimka má časovo obmedzené trvanie do uskutočnenia volieb predsedov vyšších územných celkov koncom roka 2005, ako aj do uskutočnenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a orgánov samosprávy obcí v roku 2006.
K článku III.
Navrhuje sa účinnosť zákona zverejnením v Zbierke zákonov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Jozef Hurban a Branislav Opaterný
2.Názov návrhu ústaného zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa
ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov.
3.V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená:
nie je upravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou:
nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70
Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi
priority odporúčané v Bielej knihe.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je
upravená problematika návrhu zákona:
vzhľadom na vnútroštátny charakter upravovanej problematiky je
charakteristika právnych noriem bezpredmetná.
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie:
bezpredmetné.