NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:.....................
Návrh
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona č. ............./2005
o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Predkladá:
František Mikloško
Bratislava január 2005
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákona č. ............./2005
o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Do vlastníctva Matice slovenskej k 1. júnu 2005 prechádzajú z majetku štátu nehnuteľné veci uvedeného v prílohe tohto zákona.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2005.
Príloha k zákonu č. ............./2005
Prehľad nehnuteľného majetku štátu, ktorý prechádza do vlastníctva Matice slovenskej
1. Parcela parc.č. KN 1031 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1737 m², parcela parc.č.
KN 1033 ostatné plochy o výmere 3520 m² a stavba Druhá budova MS s.č. 507
nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 1031, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Martin na
liste vlastníctva č. 261 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo
vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Nám. J.C. Hronského č.32 v 1/1.
2. Parcela parc.č. KN 735/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m², parcela parc.č. KN
852/6 záhrady o výmere 270 m², parcela parc.č. KN 852/9 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 519 m² zastavané plochy a nádvoria a stavba s.č. 439 budova nachádzajúca sa na
parcele parc.č. KN 852/9 a stavba s.č. 663 budova nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN
735/1, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Martin na liste vlastníctva č. 261 na
Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve SR – Matica slovenská,
Martin, Nám. J. Cígera Hronského č. 32 v 1/1.
3. Parcela parc.č. KN 1743/23 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2624 m², parcela parc.č.
KN 1743/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2010 m², parcela parc.č. KN 1743/25
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1363 m² a stavba Administ.budova s.č. 5395
nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 1743/25, všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú.
Priekopa na liste vlastníctva č. 1767 na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Martin
vo vlastníctve SR – Matica slovenská, Martin, Námestie J. Cígera Hronského č. 32 v 1/1.
4. Parcela parc.č. KN 137/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 246 m², parcela parc.č.
KN 138/1 záhrady o výmere 10103 m², parcela parc.č. KN 138/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 186 m², parcela parc.č. KN 138/13 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 104 m², parcela parc.č. KN 138/14 záhrady o výmere 2273 m², parcela parc.č.
KN 138/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m², parcela parc.č. KN 139
zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m², parcela parc.č. 140 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 3015 m², parcela parc.č. 141 zastavané plochy a nádvoria o výmere
138 m², parcela parc.č. KN 142 zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m², parcela
parc.č. KN 143 záhrady o výmere 755 m² a stavba Kaštiel s.č. 94 nachádzajúca sa na
parcele parc.č. KN 140, stavba budova s.č. 93 nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 142,
hospodárska budova nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 138/6, humno nachádzajúce sa
na parcele parc.č. KN 137/11 a stodola nachádzajúca sa na parcele parc.č. KN 137/8,
všetky nehnuteľnosti vedené v k.ú. Necpaly na liste vlastníctva č. 374 na Katastrálnom
úrade v Žiline, Správe katastra Martin vo vlastníctve ČS štát – Matica slovenská v 1/1.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Matica slovenská ako najstaršia národná a kultúrna ustanovizeň slovenského národa rozhodujúcou mierou prispela k uvedomeniu si svojej národnej špecifickosti Slovákov v kontexte dotvárania moderných európskych národov v priebehu 19. storočia. Pri svojom vzniku a počas celej svojej existencie bola vždy výrazom spojenia významných duchovných osobností s národom.
Okrem násilného zatvorenia Matice slovenskej 6. apríla 1875 uhorským ministrom vnútra a zhabaním jej majetku, došlo 1. mája 1954, po nadobudnutí účinnosti prvého zákona SNR č. 4/1954 Zb. z. SNR o Matici slovenskej, k jej poštátneniu. Týmto zákonom štát zbavil Maticu slovenskú jej spolkového charakteru, ktorý mala nielen od svojho vzniku v roku 1863 do jej zatvorenia v roku 1875, ale predovšetkým po jej obnovení v roku 1919. Od roku 1919 do 1. mája 1954 bola totiž základom Matice slovenskej predovšetkým jej členská základňa pozostávajúca z miestnych, záujmových a vedeckých odborov, ktorých počet neustále rástol, a v ktorých sa združovali matičiari a matiční priaznivci vykonávajúci matičnú prácu v súlade so Stanovami Matice slovenskej.
Týmto zákonom SNR č. 4/1954 Zb. z. SNR o Matici slovenskej bola úplne zlikvidovaná ekonomická nezávislosť Matice slovenskej od štátu, pretože sa Matica slovenská premenila na štátnu rozpočtovú organizáciu Povereníctva kultúry, a bol poštátnený celý jej majetok. S poštátňovaním majetku Matice slovenskej sa začalo skôr, a to prijatím zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov, kedy bola s platnosťou od 1. januára 1948 poštátnená tlačiareň Neografia, úč. spoločnosť s celým zariadením i budovami, ktoré k 1.1.1948 tlačiareň používala. Neografia, úč. spoločnosť bola založená 21.4. 1943 ako matičná tlačiareň, v ktorej Matica slovenská bola majiteľkou všetkých jej nehnuteľností a troch štvrtín jej celého strojového zariadenia, ktoré nehnuteľnosti a strojové zariadenia mala Neografia, úč. spoločnosť od Matice slovenskej v prenájme, a súčasne bola Matica slovenská majiteľkou 1994 kusov z celkového počtu 2000 kusov účastín Neografie, úč. spoločnosti. Týmto vyššie uvedeným poštátňovacím aktom tak Matica slovenská prišla o rozhodujúcu časť svojich príjmov, majetku a stratila značnú časť svojej ekonomickej nezávislosti.
Úplné poštátnenie a zlikvidovanie akejkoľvek ekonomickej nezávislosti Matice slovenskej od štátu bolo dokonané prijatím zákona SNR č. 4/1954 Zb. z. SNR o Matici slovenskej. Matica slovenská na základe tohto zákona prišla o svoje vydavateľstvo, v tom čase najväčšie na Slovensku, o všetky svoje ťažko postupne získavané nehnuteľnosti a o celý svoj rozsiahly hnuteľný majetok, ktorého skvostom bola predovšetkým Bibliotéka Matice slovenskej, ako aj archívne dokumenty, získané v rokoch 1919 1954, a zahŕňajúce aj mnohé pôvodné matičné archiválie z rokov 1863 až 1875.
Všetky ďalšie zákony o Matici slovenskej prijaté v rokoch 1968, 1973, 1990, 1991 a 1997 riešili otázku štruktúry Matice slovenskej a striedavo obnovovali alebo rušili jej spolkovú časť, nikdy ale neriešili otázku prechodu poštátneného majetku Matice slovenskej. Čiastočná náprava sa uskutočnila v roku 1994 predajom Neografie, a.s. do vlastníctva Matice slovenskej za symbolickú 1,- Sk, čím sa matičná tlačiareň Neografia stala opäť majetkom Matice slovenskej. Ďalšiu nápravu majetkových neprávostí na Matici slovenskej, ako aj posilnenie jej
ekonomickej stability, sa však navrhuje riešiť v oblasti nehnuteľného majetku jeho prechodom z majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej týmto predkladaným návrhom zákona, ktorým do vlastníctva Matice slovenskej prechádzajú niektoré nehnuteľnosti v minulosti nadobudnuté Maticou slovenskou, ktoré aj v súčasnosti v správe Matice slovenskej.
Osobitná časť
K § 1 a k § 2:
Národná rada Slovenskej republiky ako zákonodarný orgán, môže zákonom schváliť prechod len toho majetku na inú právnickú osobu, ktorý je vo vlastníctve štátu.
K Prílohe k zákonu:
1. V bode 1. Prílohy je uvedená historická II. budova Matice slovenskej na Mudroňovej č. 2
v Martine, kde sa nachádza prevažná časť správy Matice slovenskej, ktorá bola postavená
v roku 1926, a je v značne poškodenom stave, a k nej patriace priľahlé pozemky podľa listu
vlastníctva č. 261 v k.ú. Martin. Tieto nehnuteľnosti sú v majetku štátu a v správe Matice
slovenskej.
2. V bode 2. prílohy je uvedená budova tzv. Beňuškov dom v Martine, kde sa nachádza časť
správy Matice slovenskej a dom na ulici Thurzovej v Martine, ktorý je pre havarijný stav
neužívaný, a k nim patriace priľahlé pozemky podľa listu vlastníctva č. 261 v k.ú. Martin.
Tieto nehnuteľnosti sú v majetku štátu a v správe Matice slovenskej.
3. V bode 3. prílohy je uvedená administratívna budova v Priekope, kde sa nachádza časť
správy Matice slovenskej – správa kostýmov a divadelnej techniky, a k nej patriace
priľahlé pozemky podľa listu vlastníctva č. 1767 v k.ú. Priekopa. Tieto nehnuteľnosti sú
v majetku štátu a v správe Matice slovenskej
4. V bode 4. prílohy je uvedený kaštieľ v Necpaloch s hospodárskymi stavbami, ktoré všetky
stavby sú v havarijnom stave a neužívané, a k nim patriace priľahlé pozemky podľa listu
vlastníctva č. 374 v k.ú. Necpaly. Tieto nehnuteľnosti sú vo v majetku štátu a v správe
Matice slovenskej.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Zákon č. .............../2005 o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do
vlastníctva Matice slovenskej.
3. V práve Európskej únie nie je problematika návrhu zákona upravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti upravené
v článku 70 Európskej dohody o pridružení. Nepatrí ani medzi priority odporúčané
v Bielej knihe – Príprave krajín strednej a východnej Európy na integráciu do
vnútorného trhu únie.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená
problematika návrhu zákona:
Nie je upravená.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou EÚ:
Kompatibilita návrhu zákona sa nestanovuje.
P o s l a n e c
Národnej rady Slovenskej republiky
František Mikloško
Bratislava 14.1.2005
Vážený pán predseda,
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si Vám dovoľujem predložiť návrh na vydanie Zákona o prechode niektorého nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej.
Poslanecký návrh zákona vo výboroch a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky uvedie navrhovateľ František Mikloško.
S úctou
Prílohy: 5 + disketa
Vážený pán
Pavol H r u š o v s k ý
predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
B r a t i s l a v a