NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
III. volebné obdobie
Číslo:
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta KALIŇÁKA
na vydanie
zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
_________________________________________________________________________
Predkladá: Návrh na uznesenie:
Robert KALIŇÁK v. r. Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta KALIŇÁKA na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bratislava, január 2005
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NÁVRH
ZÁKON
z ................................. 2005
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.1
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. Za paragraf 72 sa vkladá nový paragraf nasledujúceho znenia:
§ 72a
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojovania
(1)Trestnosť nedovoleného ozbrojovania zaniká u osoby, ktorá bez povolenia prechováva zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C pokiaľ v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona túto zbraň dobrovoľne odovzdá do úschovy ktorémukoľvek útvaru polície, ten o prevzatí vydá potvrdenie.
(2)Ten kto odovzdal zbraň alebo časť zbrane kategórie A, kategórie B alebo kategórie C môže v lehote 2 mesiacov odo dňa ich odovzdania do úschovy, a ktorou na základe odborného vyjadrenia alebo znaleckého posudku Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru SR nebol spáchaný trestný čin, požiadať o vydanie príslušných dokladov oprávňujúcich ho k držaniu alebo noseniu tejto zbrane. Pokiaľ o vydanie uvedených dokladov nepožiada, alebo mu nebudú vydané, zbraň alebo jej časť odovzdaná do úschovy pripadnú do vlastníctva štátu.
Čl.2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Navrhovaná právna úprava za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie, za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania, možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň definovaných kategórií ktorémukoľvek útvaru polície, ktorú osoba prechováva bez povolenia.
Zmenou zákona sa sleduje zníženie počtu nelegálne držaných zbraní medzi obyvateľstvom, ako aj identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.
.
Obdobná právna úprava je v platnosti v Českej republike. Dňom 1. januára 2003 nadobudol účinnosť zákon č. 119/2002 Sb., o zbraniach, ktorý v paragrafe 69 upravuje podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania. V priebehu tejto „zbraňovej amnestie“ bolo v rámci Českej republiky v 3202 prípadoch odovzdaných celkom 4192 zbraní. Inštitút „zbraňovej amnestie“ bol v Českej republike využitý dvakrát, pretože bol upravený aj v predchádzajúcej právnej úprave, ktorou bol zákon č. 288/1995 Sb.
Navrhovaná právne úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh novelizácie zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Predkladaný návrh nezakladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu
Robert Kaliňák, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu
Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii
Návrh zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení. Svojou problematikou patrí medzi priority odporúčané v Bielej knihe je prioritnou úlohou pre aproximáciu práva v Sekcii 14 Ochrana osobných údajov.
4.Problematika návrhu právneho predpisu
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva podpísaná dňa 25.3.1957, články 28, 29, 30, 31, 286, 296, 297, 311 v znení Amsterdamskej zmluvy podpísanej dňa 2.10.1997, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.5.1999, zverejnená v OJ C 340 z 10.11.1997. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v citovaných článkoch je predovšetkým zakotvenie všeobecného zákazu kvantitatívnych obmedzí medzi členskými štátmi, nevylučuje sa však ani možnosť uplatnenia zákazu alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu odôvodnené verejným poriadkom a verejnou bezpečnosťou, právo na ochranu osobných údajov pri ich spracovaní a ich voľnom pohybe. Ďalej sa stanovuje, že Protokoly pripojené k tejto zmluve tvoria jej nedeliteľnú súčasť.)
Dohovor podpísaný v Schengene 19.6.1990 medzi Kráľovstvom Belgicka, Spolkovou republikou Nemecko, Veľkovojvodstvom Luxemburska a Kráľovstvom Holandska, ktorým sa vykonáva Dohoda o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaná v Schengene 14.6.1985, s príslušným záverečným aktom a spoločnými deklaráciami, články 82, 91, 92, 100, 101, 120, 122, 126, 127, 128, 128 , 130, zverejnený v OJ L 239 z 22.9.2000. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v citovaných v článkoch je predovšetkým vymenovanie zbraní na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia Smernice Rady o kontrole nadobúdania a držania zbraní, číslo 91/477/EHS, stanovenie záväzkov pre zmluvné strany, že budú medzi sebou na základe Európskeho dohovoru o kontrole nadobúdania a držania strelných zbraní jednotlivcami zo dňa 28.6.1978 vymieňať informácie týkajúce sa nadobúdania strelných zbraní fyzickými osobami alebo maloobchodníkmi, majúce trvalý pobyt alebo sídlo na území inej zmluvnej strany, do Schengenského informačného systému budú zaradené odcudzené, neoprávnene použité a stratené strelné zbrane, pri cezhraničnom predávaní a odovzdávaní, pri prijímaní a využívaní osobných údajov v zmysle tohoto dohovoru bude zabezpečená taká ich obrana, ktorá je prinajmenšom na úrovni ochrany vyplývajúcej zo zásad Dohovoru o ochrane
jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28.1.1981 (Rada Európy) a Odporúčania výboru ministrov Rady Európy (87) 15 z 15.9.1987 nariaďujúce členským štátom používanie osobných údajov v oblasti polície, ktorých zhromaždenie a využívanie umožňuje tento dohovor.)
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej zo dňa 4.10.1993, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.2.1995, v znení neskorších predpisov, článok 6, zverejnená v Zbierke zákonov SR dňa 10.6.1997 pod číslom 158.
(Cieľom úprav definovaných v citovanom článku je zabezpečenie zásady rešpektovania základných ľudských práv a slobôd uvedených v Helsinskom Záverečnom akte a v Parížskej charte pre novú Európu.)
Nariadenie (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18.12.2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, zverejnené v OJ L 8 z 12.1.2001. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v nariadení je stanovenie tých princípov, ktoré majú byť dodržiavané v súvislosti s ochranou súkromného života jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov a ich voľným pohybom.)
Smernica Rady z 18.6.1991 o kontrole nadobúdania a držania zbraní, číslo 91/477/EHS, zverejnená v OJ L 256 z 13.9.1991. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav ustanovených v smernici je zabezpečiť zosúladenie legislatívy členských krajín najmä čo sa týka definovanie jednotlivých kategórií strelných zbraní, v rámci toho stanovenie zoznamu zakázaných strelných zbraní, strelných zbraní podliehajúcich oprávneniu, ohláseniu, kritérií za ktorých je možné nadobudnúť a držať strelné zbrane, na stanovenie formalít za ktorých bude možné premiestňovať strelné zbrane z jedného členského štátu do iného štátu a na aký unifikovaný doklad.)
Smernica Rady 93/15/EHS z 5.4.1993 o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania na trh a dozoru nad výbušninami pre civilné využitie, zverejnená v OJ L 121 z 15.5.1993. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav ustanovených v smernici je zabezpečenie zosúladenia legislatívy členských krajín najmä čo sa týka základných bezpečnostných požiadaviek na každú výbušninu, medzi nimi i na strelivo, odovzdávania streliva z jedného členského štátu do druhého za podmienok obdobných, ktoré sa vzťahujú na zbrane, aj s priznaním práva k tomu aby v prípade vážneho ohrozenia alebo verejnej bezpečnosti nezákonným držaním alebo používaním výbušnín alebo streliva mohli prijať všetky nevyhnutné opatrenia týkajúce sa zabránenia nezákonnému držaniu, používaniu alebo prevozu výbušnín a streliva.)
Smernica č. 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24.10.1995 o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, zverejnená v OJ L 281 z 23.11.1995. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v smernici je stanovenie tých princípov, ktoré majú byť dodržiavané v súvislosti s ochranou súkromného života jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov a ich voľným pohybom.)
Rozhodnutie Rady z 20.5.1999 týkajúce sa definície schengenského acquis za účelom určenia - v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení ES a Zmluvy o - právneho základu každého ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvorí acquis, číslo 1999/435/ES, zverejnené v OJ L 176 z 10.7.1999. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Citované rozhodnutie predovšetkým určuje v prílohe ”A” zoznam dokumentov tvoriacich schengenské acquis zaradených do právneho rámca ako napr. Dohovor podpísaný v Schengene 19.6.1990 medzi Kráľovstvom Belgicka, Spolkovou republikou Nemecko, Veľkovojvodstvom Luxemburska a Kráľovstvom Holandska, ktorým sa vykonáva Dohoda o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaná v Schengene 14.6.1985.)
Rozhodnutie Rady z 20.5.1999 určujúce, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení ES a Zmluvy o EÚ, právny základ pre všetky ustanovenia alebo rozhodnutia, ktoré tvoria schengenské acquis, číslo 1999/436/ES, zverejnené v OJ L 176 z 10.7.1999. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Citované rozhodnutie predovšetkým stanovuje, že okrem článkov 82 a 91 Dohovoru podpísaného v Schengene 19.6.1990 medzi Kráľovstvom Belgicka, Spolkovou republikou Nemecko, Veľkovojvodstvom Luxemburska a Kráľovstvom Holandska, ktorým sa vykonáva Dohoda o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach podpísaná v Schengene 14.6.1985, s príslušným záverečným aktom a spoločnými deklaráciami všetky ostatné články dohovoru týkajúce sa strelných zbraní a streliva nahradené Smernicou Rady o kontrole nadobúdania a držania zbraní, číslo 91/477/EHS.)
Odporúčanie Komisie z 25.2.1993 o európskom zbrojnom pase, číslo 93/216/EHS, zverejnené v OJ L 93 zo 17.4.1993 a Odporúčanie Komisie z 12.1.1996, ktorým sa doplňuje odporúčanie 93/216/EHS o európskom zbrojnom pase, číslo 96/129/ES,zverejnené v OJ L 30 z 8.2.1996. Preklady dokumentov existujú, nachádzajú sa na Ministerstve vnútra SR a neprešli revíziou na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR.
(Citované odporúčania stanovujú pre členské krajiny záväzok zaistiť aby európske zbrojné preukazy, ktoré vydávajú na prevoz zbraní a streliva z jednej členskej krajiny do inej členskej krajiny boli vydávané podľa jednotného vzoru.)
Rezolúcia o rešpektovaní ľudských práv v EÚ v roku 1994 zo zasadnutia Európskeho parlamentu zo dňa 17.9.1996, (A4-0223/96). Preklad dokumentu existuje, nachádza sa Ministerstve vnútra SR a neprešiel revíziou na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR.
(Citovaný dokument zdôrazňuje, že ochrana ľudských práv a základných slobôd je jednou z hlavných úloh a vyzýva členské štáty na ich dodržiavanie. Predovšetkým v bode 53. zdôrazňuje, že rešpektovanie súkromného a rodinného života, povesti človeka, ochrana osobných údajov sú základnými právami, ktoré musia členské štáty poskytnúť.)
b) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,
c) je upravená v práve Európskej únie,
Zmluva o Európskej únii podpísaná dňa 7.2.1992, článok 6, 11, 29 v znení Amsterdamskej zmluvy podpísanej dňa 2.10.1997, ktorá nadobudla účinnosť dňom 1.5.1999,. zverejnená v OJ C 340 z 10.11.1997. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v citovaných článkoch je dodržanie zásad slobody,
demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré spoločné členským štátom, rešpektuje základné ľudské práva, ktoré zaisťuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4.11.1950 a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov, ako základných princípov práva spoločenstva. Dohovor a Dodatkový protokol k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 1952, zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 209/1992 a platný pre SR odo dňa 18.3.1992 ustanovuje v čl. 8 najmä to, že každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie a že štátny orgán nemôže do výkonu tohoto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a predchádzanie zločinnosti, v čl. 13 to, že každý, koho práva a slobody priznané Dohovorom boli porušené, musia mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností, vymedzenie a vykonávanie spoločnej bezpečnostnej politiky Únie, ktorá zahrňuje všetky oblasti bezpečnostnej politiky, ktorých cieľom je rozvíjanie a upevňovanie demokracie a právneho štátu, ako i rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, ktorú členské štáty aktívne a bezvýhradne podporujú v duchu lojality a vzájomnej solidarity, rozvíjanie spoločného postupu členských štátov k predchádzaniu a potieraniu organizovanej a neorganizovanej kriminality pri obchode so zbraňami prostredníctvom užšej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov.)
Protokol o začlenení Schengenského systému do rámca Európskej únie, článok 8 s prílohou pod názvom Schengenský systém, ktorý je zaradený pod časť II. Protokoly k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, zverejnený v OJ C 340 z 10.11.1997. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Ministerstve vnútra SR vo forme publikácie s názvom Amsterodamská smlouva, vydaná Delegáciou Európskej komisie v Českej republike, Praha 1998 a neprešiel revíziou na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR.
(Cieľom úpravy definovanej v citovanom článku je kritérium, ktoré stanovuje, že pri rokovaniach o prijímaní nových členských štátov do Európskej únie platí Schengenský systém a ďalšie opatrenia, ktoré v jeho rámci vykonali orgány, za acquis, ktoré musia všetci kandidáti na prijatie prevziať v plnom rozsahu.)
Charta základných práv Európskej únie, články 7 a 8, zverejnená v OJ C 364 z 18.12.2000. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa v Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a prešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v Charte všeobecné princípy rešpektovania práv a slobôd a v článkoch 7 a 8 osobitne aj princípov, podľa ktorých každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života a ochranu svojich osobných údajov.)
Spoločná akcia zo 17.12.1998 prijatá Radou na základe článku J.3 Zmluvy o Európskej únii týkajúca sa príspevku Európskej únie k boju proti destabilizujúcemu hromadeniu a šíreniu ručných zbraní a ľahkých zbraní, číslo 1999/34/CFSP, zverejnená v OJ L 9 z 15.1.1999. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke a neprešiel jej revíziou.
(Cieľom úprav definovaných v dokumente je okrem iného záväzok krajín, aby zaviedli účinnú kontrolu legálne držaných zbraní a zaviedli obmedzujúcu vnútroštátnu legislatívu pre držanie ručných zbraní.)
Spoločné stanovisko Rady z 31.1.2000 k navrhovanému Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúcemu Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, číslo
2000/130/JHA, zverejnené v OJ L 37 z 12.2.2000. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Dokument pojednáva o tom, že je potrebný jednotný postup členských štátov pri vypracovaní návrhu Protokolu, predovšetkým pri stanovovaní definície strelnej zbrane.)
Rozhodnutie Rady zo 16.10.2001 týkajúce sa podpísania, v mene Európskeho spoločenstva, Protokolu OSN o nezákonnej výrobe a obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu, číslo 2001/748/ES, zverejnené v OJ L 280 z 24.10.2001. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Dokument pojednáva o tom, že predseda Rady je oprávnený vymenovať osoby, ktoré budú v mene spoločenstva splnomocnené podpísať Protokol a že jeho znenie bude uverejnené v OJ.)
Odporúčanie o nezákonnom obchodovaní so zbraňami zo 17.11.1998, číslo 12875/98 ENFOPOL 121. Preklad dokumentu existuje, nachádza sa na Centrálnej prekladateľskej jednotke ÚV SR a neprešiel jej revíziou.
(Dokument okrem iného stanovuje, že je potrebné, aby členské štáty sprísnili s prihliadnutím na znenie Smernice Rady 91/477/EHS z 18.6.1991 o kontrole nadobúdania a držby zbraní svoju národnú legislatívu týkajúcu sa kontroly a postupov týkajúcich sa legálneho obchodu so zbraňami, ako možný spôsob skomplikovania nezákonného obchodu so zbraňami pre teroristov.)
d) nie je upravená v práve Európskej únie,
5. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie (špecifikácia úrovne a spôsobu expertnej účasti, napr. konzultácie a pod.):
K príprave návrhu zákona neboli prizvaní žiadni experti k posúdeniu k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
B/ Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Navrhovaná právna úprava za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené obdobie, za podmienky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojovania, možnosť dobrovoľne odovzdať zbraň definovaných kategórií ktorémukoľvek útvaru polície, ktorú osoba prechováva bez povolenia.
Článok II
Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.