DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov návrhu zákona:
Zákon o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989.
3. V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona:
Neupravená.
4. Návrh zákona svojou problematikou:
a) Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
b) Nepatrí medzi priority uvedené v príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (Biela kniha).
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona :
Nestanovuje sa.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie:
Bezpredmetné.
7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Návrh bol pripravený bez účasti expertov.