NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
Číslo:
.........................
parlamentná tlač
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie:
Predkladajú:
Národná rada Slovenskej republiky
Karol Ondriaš ...................................
schvaľuje
Jozef Ševc ....................................
návrh skupiny poslancov Národnej rady
Karol Fajnor .................................... Slovenskej republiky na vydanie zákona
o nehumánnosti a nespravodlivosti Dagmar Bollová ....................................kapitalistického politicko-ekonomickéhosystému, nastoleného na Slovensku po
Jozef Hrdlička ....................................roku 1989
Mikuláš Juščík ....................................
Samuel Zubo ....................................
Michal Vajda ....................................
Vladimír Ďaďo ....................................
Bratislava, november 2004
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
_________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ......................2004
zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989
Národná rada Slovenskej republiky,
vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu občanom, ktorí sa snažia kapitalistický systém pozmeniť, aby sa nepáchali sociálne krivdy na občanoch,
a ospravedlniť sa obetiam kapitalistického systému,
uložiť do pamäti národa utrpenie a obete tisícov občanov,
zamedziť, aby ďalej nedochádzalo k ďalším obetiam,
uvedomujúc si povinnosť poukázať na nehumánnosť kapitalistického systému vyhlasuje,
že kapitalistické vlády Slovenska zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1990 až po súčasnosť, a to za porušovanie niektorých ľudských práv prijatých vo
Všeobecnej Deklarácii ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III) a za porušovanie niektorých práv občanov prijatých v Charte základných práv Európskej únie a v Ústave Slovenskej republiky,
a to najmä za
ponižovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, solidarity a plnohodnotného života niektorých občanov Slovenska,
za morálny a etický úpadok časti spoločnosti,
za úpadok poľnohospodárstva,
za nehospodárne likvidovanie a devastovanie poľnohospodárskej pôdy
za likvidáciu a úpadok mnohých priemyselných podnikov,
za neoprávnené prisvojovanie si nadhodnoty iných,
za lacný výpredaj spoločného majetku občanov nášho štátu do zahraničia,
za nekontrolovateľný prísun špekulatívneho kapitálu,
za postupnú likvidáciu sociálneho zabezpečenia väčšiny občanov,
za stratu sociálnych istôt,
za nedostatočnú bezpečnosť občanov,
za nájomné vraždy,
za ovládanie časti spoločnosti záujmami jednotlivcov a skupín osôb,
3
za vplyv organizovaného zločinu na spoločnosť,
za vplyv korupcie a klientelizmu na spoločnosť,
za legislatívne umožnenie prepojenia zahraničného špekulatívneho kapitálu, podvodníkov, orgánov činných v trestnom konaní, súdov a ústavných činiteľov pri páchaní obzvlášť závažných trestných činov a organizovaného zločinu,
za vysťahovalectvo občanov z ich vlasti z dôvodu ťažkých hospodárskych a sociálnych pomerov v Slovenskej republike,
za využívanie občanov Slovenskej republiky ako lacnú pracovnú silu cudzími vykorisťovateľmi,
za nepravdivú propagandu zameranú na glorifikovanie kapitalizmu a kapitalistických veľmocí,
za cenzúru tlače a oznamovacích prostriedkov ospravedlňovanú právom súkromných médií rozhodovať o informovaností občanov a bojom proti extrémizmu,
za zneužívanie výchovy a kultúry na politické a ideologické účely.
Národná rada Slovenskej republiky
vo vedomí, že kapitalistický systém a tí, ktorí ho aktívne presadzovali a presadzujú,
je zväčša založený na nespravodlivosti, na vykorisťovaní väčšiny menšinou, na moci bohatých a účelovej propagande,
a že kapitalistický režim
vytvoril situáciu, že občania stratili väčšinu majetku, ktorý si vybudovali od roku 1948 do roku 1990,
vytvoril základy antisociálneho štátu a sociálnej nerovnosti občanov,
vytvoril podmienky na privatizáciu a reštitúciu realizovanú v rozpore s dobrými mravmi,
vytvoril skupinu ľudí, ktorí privatizovala spoločný majetok cez politické strany, politické hnutia, korupciu, klientelizmus v rozpore s dobrými mravmi,
vytvoril skupinu ľudí, ktorí reštituovali majetok štátu, ktorý im nikdy nepatril a majetok neznámych, starých a chorých osôb s predpokladom, že sa nemôžu brániť,
vytvoril veľkú skupinu osôb žijúcich v hmotnej núdzi,
vytvoril nerovnosť občanov pred zákonom,
vytvoril vhodné podmienky na vraždy a na násilné trestné činy,
vytvoril vhodné podmienky pre korupciu, klientelizmus, vydieranie a narkomániu,
vytvoril situáciu, že mnoho občanov stratilo prácu a vytvoril stotisíce nezamestnaných,
vytvoril situáciu, že desaťtisíce občanov sa stali bezdomovcami,
vytvoril situáciu, že mnohí občania sa živia žobraním a odpadkami z košov,
vytvoril situáciu, že mnohí občania sa živia krádežou a prostitúciou,
vytvoril situáciu, že viac ako 100 000 vysokoškolsky vzdelaných občanov odišlo do zahraničia,
vytvoril alebo umožnil importovať zo zahraničia podmienky pre nemorálny, neetický a nekultúrny život v spoločnosti,
vytvoril podmienky na výpredaj slovenského kapitálu a pôdy, a postupné politické a ekonomické ovládanie Slovenska nadnárodnými kapitalovými spoločnosťami,
vytvoril podmienky pre sledovanie, šikanovanie a odpočúvanie občanov Slovenskej republiky jednotlivcami a skupinami osôb v zaujme zisku, bohatstva a moci,
znížil sociálne istoty občanov,
znížil reálne mzdy a dôchodky občanov,
znížil bezpečnosť občanov,
4
zrušil bezplatné vysoké školstvo a umožnil, že stupeň vzdelania závisí aj od majetku,
zrušil bezplatné zdravotníctvo a zvýšil ohrozenie života a zdravia občanov,
zrušil mnohé bezplatné vedecké, kultúrne a športové záujmové krúžky pre deti,
prestal podporovať vzdelávanie, vedu, vedecký rozvoj a šport vo výške, ktorá im právom patrí,
prestal podporovať národnú kultúru vo výške, ktorá jej právom patrí,
obmedzil niektorým občanom slobodne vyjadrovať politickú vôľu v médiách,
obmedzil niekoľkým stotisícom detí, aby vyrastali v dôstojnom rodinnom prostredí,
obmedzil sociálnu starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých a geriatrických občanov,
obmedzil možnosť mladým občanom založiť si rodinu, nadobudnúť vlastný byt, a v prijateľných spoločenských a ekonomických podmienkach vychovávať deti,
dostal väčšinu občanov do ekonomickej, politickej a duchovnej závislosti cudzích krajín
sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1) Režim založený na nehumánnosti a nespravodlivosti politicko-ekonomického systému - kapitalizmu na Slovensku, ktorý rozhodoval a stále rozhoduje o riadení štátu a osudoch občanov na Slovensku od 1.1.1990 je odsúdeniahodný.
(2) Kapitalistické vlády od roku 1990 vytvorili štát založený na peniazoch, majetku, vykorisťovaní a moci úzkej skupiny bohatých a ich prisluhovačov. Kapitalistické vlády efektívne nezabránili a nebránia ponižovaniu ľudskej dôstojnosti a účinne neprispievali a neprispievajú k vytvoreniu plnohodnotného života všetkých občanov Slovenska.
§ 2
(1) Odpor občanov prameniaci zo skutočnej demokracie a ľudskosti, prejavujúci sa proti nespravodlivosti kapitalistickému režimu, bol a je legitímny, morálne oprávnený a je hodný úcty.
(2) Každému, kto bol a je kapitalistickým režimom nespravodlivo postihnutý, chce ho pozmeniť, prispieť k znovunastoleniu dodržiavania ľudských práv a dôstojnému životu na Slovensku a nepodieľal sa na nespravodlivostiach kapitalizmu, patrí vďaka.
§ 3
Pre pamäť budúcim generáciám vo vstupnej hale Národnej rady Slovenskej republiky sa umiestni pamätná tabuľa s textom: „Všetkým účastníkom, ktorí usilovali a usilujú o odstránenie nehumánneho a nespravodlivého systému kapitalizmu, a zasadzujú sa o znovunastolenie dôstojného života, demokracie a dodržiavania ľudských práv a slobôd na Slovensku. Patrí im za to vďaka."
§ 4
Náprava zákonnosti vo veci prevodov majetku štátu a iných právnických osôb na iné osoby po roku 1989 bude upravená osobitným zákonom.
5
§ 5
Zmiernenie niektorých krívd spáchaných kapitalistickým systémom na občanoch a odporcoch kapitalistického režimu a na osobách, ktoré boli postihnuté jeho nespravodlivosťou upraví osobitný zákon.
§ 6
(1) Do premlčacej doby sa nezapočítava obdobie, keď sa nemohlo uplatniť právo občana podľa Všeobecnej Deklarácie ľudských práv OSN, Charty základných práv Európskej únie a Ústavy Slovenskej republiky, pretože to neumožnila legislatíva platná od 01.01.1990 a doba spáchania trestných činov, trestnosť ktorých nezanikla podľa osobitného zákona1).
(2) Zodpovednosť a spoluzodpovednosť za nezákonnosti a nespravodlivosti je založená na zásade individuálnej zodpovednosti tých, ktorí sa jej dopustili.
ČI. II
Zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona 120/1962 Zb., č 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 01/1992 Zb., zákona č. 177/1993 Z.z., zákona č. 248/1994 Z.z., zákona č. 102/1995 Z.z., zákona č. 233/1995 Z.z., zákona č. 100/1996 Z.z., zákona č. 13/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 10/1999 Z.z., zákona č. 183/1999 Z.z., zákona č. 399/2000 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 253/2001 Z.z., zákona č. 485/2001 Z.z., zákona č. 38/2002 Z.z., zákona č. 237/2002 Z.z., zákona č. 421/2002 Z.z., zákona č. 421/2002 Z.z., 448/2002 Z.z., zákona č. 553/2002 Z.z., zákona č. 171/2003 Z.z., zákona č. 457/2003 Z.z., zákona č. 403/2004 Z.z.(Trestný zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 259 ods. 1 sa za slovo „niektorú“ vkladá slovo „sociálnu,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
1) Trestný zákon § 67a