N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo: 1700/2004
956
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona o nehumánnosti a nespravodlivosti kapitalistického politicko-ekonomického systému, nastoleného na Slovensku po roku 1989
___________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :Návrh na uznesenie:
KarolO n d r i a šv. r.Národná rada Slovenskej republiky
JozefŠ e v cv. r. s c h v a ľ u j e
KarolF a j n o rv. r.návrh skupiny poslancov Národnej rady
DagmarB o l l o v áv. r.Slovenskej republiky na vydanie zákona
JozefH r d l i č k av. r.o nehumánnosti a nespravodlivosti
MikulášJ u š č í kv. r.kapitalistického politicko-ekonomického
SamuelZ u b ov. r.systému, nastoleného na Slovensku
MichalV a j d av. r.po roku 1989
VladimírĎ a ď o v. r.
Bratislava november 2004