N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Predkladajú: Návrh na uznesenie:
Jarmila TKÁČOVÁ Národná rada Slovenskej republiky
Jirko MALCHÁREK schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej
Pavol MINÁRIK republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej
Milan HORT národnej rady č.111/1990 Zb. o štátnom
podniku v znení neskorších predpisov
István HARNA
Bratislava, október 2004
Národná rada Slovenskej republiky
III. volebné obdobie
Zákon
z................. 2004
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 24 znie:
§ 24
(1) V podniku sa nezriaďuje rada, s výnimkou podnikov, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu 24).
(2) Na zloženie rady, jej funkčné obdobie a pôsobnosť sa vzťahujú ustanovenia §20 a § 21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24) znie:
24) § 10 ods.2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
2. § 32 s nadpisom znie:
§ 32
Prechodné ustanovenie účinné od 1.2.2005
Zakladateľ podniku, ktorý charakter prirodzeného monopolu 24) vymenuje členov rady podľa § 24 tohto zákona na základe výberového konania najneskôr do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.2.2005.
Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov uvádza v § 10 ods. 2 podniky, ktoré majú charakter prirodzených monopolov. Medzi nimi uvedené 3 štátne podniky a to Slovenská pošta, š. p., Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. a Lesy Slovenskej republiky š.p. ako prirodzené monopoly. Š.p. Slovenská pošta je od 1. júla 2004 zákonom č. 349/2004 Z. z. transformovaná na akciovú spoločnosť, pričom takýto proces sa predpokladá aj u štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Charakter podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov aj Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
V zakladateľskej listine štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je definovaný predmet činnosti, ktorého jedným z hlavných účelov je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Týmto štátny podnik nemá povinnosť zriadiť dozornú radu v zmysle §24 zákona Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Keďže nie je žiaduce rušiť verejnoprávnu funkciu v š.p. Lesy SR a s ohľadom na pripravovanú transformáciu a reštrukturalizáciu v podniku, navrhujeme, aby zriaďovateľovi podniku, ktorý charakter prirodzeného monopolu, vznikla povinnosť zabezpečiť zriadenie dozornej rady podľa zákona o štátnom podniku.
Cieľom navrhovanej úpravy je zvýšiť možnosť kontroly v uvedených štátnych podnikoch, ktoré majú charakter prirodzeného monopolu a teda významný vplyv na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike.
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky.
B.Osobitná časť
K článku I.
K bodu 1:
Navrhuje sa, aby sa ustanovenie § 24 o tom, že v štátnom podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov sa nezriaďuje dozorná rada, nevzťahovalo na štátne podniky s charakterom prirodzeného monopolu a bude sa týkať štátnych podnikov Lesy Slovenskej republiky š.p. a Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
K bodu 2:
Navrhuje sa, aby mal zriaďovateľ povinnosť vymenovať členov rady a predložiť návrhy na predsedu a členov rady vláde v lehote do 60 dní od účinnosti zákona za dodržania podmienky uskutočnenia výberového konania v zmysle zákona.
K článku II.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.2.2005.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
3.V práve Európskej únie nie je problematika návrhu zákona upravená.
4.Návrh zákona svojou problematikou nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. Predmet návrhu zákona nie je obsiahnutý ani v Národnom programe pre prijatie acquis communautaire.
5.Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona:
Problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie.
6.Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie:
Vzhľadom na vyššie uvedené sa stupeň kompatibility návrhu zákona s právom Európskej únie nestanovuje.