N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo:
...
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
P r e d k l a d á :Návrh na uznesenie :
ĽubomírV á ž n y v. r. Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Bratislava september 2004
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N Á V R H
Z Á K O N
z ........................ 2004
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 33 ods. 2 sa na začiatok prvej vety dopĺňa slovo „opakovaná“.
2.V § 34 ods. 1 písm. d) znie:
„d) neuhradil úhradu za frekvencie podľa § 33 do troch mesiacov odo dňa jej
splatnosti.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Dôvodová správa
A/ Všeobecná časť
Podľa doterajšieho znenia zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a na základe skúseností z výberových konaní na právo používať frekvencie, súčasná právna úprava neumožňuje vyžadovať úhradu za právo používať frekvencie v trhovej cene, nezohľadňuje náklady na správu frekvencií, plánovanie, koordináciu a pokračovanie používania frekvencií, dohľad nad používaním frekvencií vrátane potrebných meraní, skúšok a prieskumov zlučiteľnosti na zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencie. V § 33 ods. 1, 2 doposiaľ platná právna úprava limituje kumulatívne jednorazovú úhradu za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie a opakovanú úhradu za používanie každej frekvencie do výšky 1 mil. Sk alebo ich ekvivalent v EUR, čo je v rozpore s § 32 ods. 6 písm. f), na základe ktorého žiadateľ o frekvencie sám ponúka výšku jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií. V záujme odstránenia tohto rozporu sa navrhuje upraviť znenie § 33 konkrétne odseku 2, ktoré umožní úradu vyberať jednorazovú úhradu vo výške ponúknutej žiadateľom a opakované úhrady vo výške stanovenej sadzobníkom. Ďalej sa v praxi vyskytujú prípady, kedy používateľ zneužíval doterajšie znenie § 34 ods. 1 písm. d) a neuhradil jednorazovú úhradu za frekvencie do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti. Preto sa pre jednoznačnosť dikcie zákona navrhuje v § 34 ods.1 písm. d) vypustiť slovo ročnú. Je potrebné, aby úrad mohol zrušiť povolenie na používanie frekvencií v prípade omeškania akejkoľvek úhrady za frekvencie. Súčasná dikcia § 34 ods. 1 písm. d) neumožňuje úradu zrušiť povolenie za neuhradenie jednorazovej úhrady za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaný návrh novelizácie zákona nepredpokladá zvýšenie nárokov na finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ale naopak umožní napr. pri udelení frekvencií pre FWA 3,5 GHz prijať do štátneho rozpočtu v roku 2005 sumu o cca 100 mil. Sk vyššiu oproti súčasne platnej právnej úprave, pri ktorej by do štátneho rozpočtu plynuli príjmy maximálne vo výške 4 mil. Sk za udelenie používať tieto konkrétne frekvencie. Predkladaný návrh nezakladá nové nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ právneho predpisu:
Ľubomír Vážny, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii
Návrh zákona nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.
4.Problematika návrhu právneho predpisu
b) Úprava je úplne v súlade so smernicami Európskeho parlamentu a Rady uvedenými v prílohe č. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, predovšetkým uvedenými pod číslom 1 a 2.
B/ Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Táto zmena zabezpečiť, aby úrad mohol vyberať jednorazové úhrady podľa ponuky vo výberovom konaní. Výška týchto úhrad nemôže byť stanovená sadzobníkom, pretože ju ponúka sám žiadateľ.
K bodu 2
Obmedzenie práva úradu zrušiť povolenie iba na prípad, že nie je uhradená ročná úhrada je nedostatočné. Pokiaľ niekto neuhradil jednorazovú úhradu za vymedzenie alebo pridelenie frekvencií, musí mať úrad tiež možnosť povolenie zrušiť. Takto je možné zaručiť, že ten, kto ponúkne nejakú sumu za to, že frekvencie dostane a sumu neuhradí, stratí právo frekvencie používať tým, že úrad povolenie zruší. V opačnom prípade sa nejedná o efektívne využívanie frekvenčného spektra.
K článku II
Navrhuje sa účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.