N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo: 1487/2004
900
N á v r h
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra VÁŽNEHO
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
___________________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky Ľubomíra VÁŽNEHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
Bratislava október 2004