N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo:
N á v r h
poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľubice Navrátilovej
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
________________________________________________________________
Predkladá: Návrh uznesenia:
Ľubica Navrátilová v.r. Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh poslankyne Ľubice NAVRÁTILOVEJ
na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
neskorších predpisov
Bratislava, september 2004
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________________________
III. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z.....................
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č.461/2003 Z.z o sociálnom poistení sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V §15 ods.1 písm. e) sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
2. V §15 ods.3 sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová „ do osemnástich
rokov jeho veku “.
3. V §15 ods.4 písm. a) sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
4. V §15 ods.4 písm. b) sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
5. V §15 ods.4 písm. c) sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
6. V §15 ods.4 písm. d) sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ menia na slová
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
7. V §15 ods.5 sa slová „ do siedmich rokov jeho veku “ nahrádzajú slovami
„ do osemnástich rokov jeho veku “.
8. V §18 ods.1 sa ku koncu vety pripájajú slová „ alebo obcou ".
9. V §19 ods.3 sa ku koncu vety pripájajú slová „ alebo ktorým bol priznaný výsluhový
dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok “.
10. §58 sa dopĺňa o nový odsek 3, ktorý znie:
„ (3) Nárok na nemocenskú dávku nevzniká z nemocenského poistenia, z ktorého
poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie“.
11. § 68 sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Poistencovi, ktorému sa za obdobie, za ktoré sa znižuje suma predčasného
starobného dôchodku podľa odseku 1, skrátilo podľa odsekov 7 alebo 8 a ktorý sa v
období počas, ktorého by mal nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, znovu
zamestnal, sa odo dňa vzniku dôchodkového poistenia prehodnotí nárok na predčasný
starobný dôchodok a jeho sumu. Na účely skrátenia obdobia, za ktoré sa predčasný
starobný dôchodok znižuje, sa obdobie po vzniku dôchodkového poistenia nehodnotí “.
Doterajší ods.8 sa označí ako ods.9.
12. V §79 ods.2 sa vo štvrtej vete nahrádzajú slová „ platnej v kalendárnom roku, v ktorom
vznikol nárok na predchádzajúcu dávku “ slovami „ ktorá platí ku dňu vzniku
nároku na dôchodok “.
13. V §89 ods.2 sa v prvej vete vkladajú za slová „ invalidný dôchodok “ slová „ ktorý bol
priznaný v súvislosti s pracovným úrazom, alebo chorobou z povolania “.
14. V §105 ods.2 sa v druhej vete nahrádzajú slová „ ktorý splnil podmienky nároku na
starobný dôchodok “ slovami „ ktorému bol priznaný starobný dôchodok “.
15. V §130 písm. a) a písm. b) sa číslo „ 1,4 “ nahradzuje číslom „ 0,9 “.
16. V §130 písm. c) sa číslo „ 4,4 “ nahradzuje číslom „ 3,4 “.
17. V §130 písm. d) sa číslo „ 4,4 “ nahradzuje číslom „ 3,4 “.
18. V §136 písm. a) a písm. b) sa číslo „ 1 “ nahradzuje číslom „ 0,5 “.
19. V §136 písm. c) sa číslo „ 2 “ nahradzuje číslom „ 1 “.
20. v 159 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až g) sa označia ako a) až f).
21. V §168 ods.2 písm. a) sa za slová „ poistného na garančné poistenie “ vkladá čiarka
vypúšťa sa písmeno „ a “ a za slová „ poistného na poistenie v nezamestnanosti “ sa
vkladajú slová „ a poistného do poistenia do rezervného fondu solidarity “. Za slovami
„ poistnom na garančné poistenie “ sa vkladá čiarka a vypúšťa sa písmeno „ a “, a ku
koncu vety sa pripájajú slová „ na poistnom do rezervného fondu solidarity “.
22. V §226 ods.1 písm. g) sa slová „ do piatich dní “ nahrádzajú slovami
„ do pätnástich dní “.
23. Vypúšťa sa §230. Nasledujúce odseky sa prečíslujú.
24. V §231 písm. h) sa za slová „ pracovný úraz “ vkladajú slová „ alebo choroba z
povolania “.
25. Za §239 sa vkladá nový §239a, ktorý znie:
„ 239a
(1) Štát poskytne v období od 1. januára 2005 do 31. decembra 2014 finančné prostriedky
na úhradu transformačných nákladov dôchodkovej reformy do základného fondu
starobného poistenia vo výške finančných prostriedkov prevedených Sociálnou
poisťovňou na starobné dôchodkové sporenie na účty dôchodkových správcovských
spoločností.
(2) Finančné prostriedky na úhradu transformačných nákladov dôchodkovej reformy
podľa ods.1sa poukazujú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho
rozpočtu ministerstva “.
26. V §240 ods.3 sa dopĺňa na konci veta:
„ Odpustiť povinnosť zaplatiť penále alebo znížiť penále možno len ak výška penále bola
stanovená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 “.
27. V §255 ods.3 sa v prvej vete nahrádzajú slová „ Za náhradnú dobu a dobu štúdia “
slovami „ Za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu civilnej služby “.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1.1.2005
Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Predkladaná novela zákona č.461/2003 Z.z o sociálnom poistení reaguje na niektoré problémy, ktoré vznikajú pri jeho aplikácii. V prvej časti novely - body 1 7 - sa upravuje dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré sa osobne a celodenne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Platná právna úprava zabezpečuje zo strany štátu platby poistného do dôchodkového poistenia za fyzické osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom len po dobu siedmich rokov. Ide o osoby, ktoré sa celoživotne starajú o svoje postihnuté deti, vykonávajú tým spoločensky dôležitú úlohu a je nespravodlivé, aby sa po dovŕšení veku, ktorým je podmienený nárok na starobný dôchodok, ocitli v hmotnej núdzi. Matky a otcovia, ktorí opatrujú postihnuté deti doma a ich hlavným zdrojom príjmu je zvyčajne peňažný príspevok za opatrovanie vo výške 6 000 Sk šetria verejné financie vo výške 10 000 Sk/mesačne ( náklady na celodenné opatrovanie zdravotne ťažko postihnuté osoby dosahujú výšku 17 000 Sk - 20 000 Sk/mesačne ). Lepšie dôchodkové zabezpečenie týchto osôb bude nielen prejavom solidarity s nepriazňou ich osudu ale aj ocenením náročnej práce, ktorú vykonávajú.
Z osobného rozsahu povinného garančného poistenia navrhujem vypustiť obce. Podľa súčasnej právnej úpravy je obec povinná platiť poistné na garančné poistenie, hoci zamestnancom obce nemôže vzniknúť nárok na dávku garančného poistenia, keďže sa na obce nevzťahuje zákon o konkurze a vyrovnaní.
Z poistenia v nezamestnanosti sa navrhuje vylúčiť zamestnancov, ktorí majú priznaný výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok. Podľa zákona č.5/2004 Z.z o službách zamestnanosti do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemožno zaradiť občana, ktorý priznaný výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok a preto mu nevznikne nárok na dávku v nezamestnanosti. Napriek tomu, občan, ktorému bol priznaný nárok na výsluhový alebo invalidný dôchodok je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti t.j. poisťuje sa na poistnú udalosť, ktorá nevznikne.
Ďalej sa navrhuje upraviť vylúčenie možnosti uplatnenia nároku na nemocenskú dávku z nemocenského poistenia, z ktorého nie je poistenec povinný platiť na nemocenské poistenie. Ide o prípady, kedy poistenenc je povinne poistený z dvoch alebo viacerých zamestnaní alebo iných zárobkových činnosti a z dôvodu dosiahnutia hranice maximálneho vymeriavaceho základu na platenie poistného do nemocenského poistenia nie je povinný platiť poistné príspevky z niektorej zárobkovej činnosti.
V §68 zákona č.461/2003 Z.z sa navrhuje doplnenie, ktorého účelom je zabrániť možnému zneužitiu skráteného obdobia, za ktoré sa suma predčasného starobného dôchodku neznižuje v prípade, ak poistenec v tomto období začal vykonávať zárobkovú činnosť.
Z dôvodu vykonavateľnosti zákona sa v §79 odst.2 mení termín " pevne určená suma, platná v kalendárnom roku " na termín " pevne určená suma, ktorá platí ku dňu vzniku nároku na dôchodok ". Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na dôchodok môžu platiť dve pevné určené sumy ( minimálna mzda sa mení od 1. októbra príslušného kalendárneho roka ).
Navrhujem, aby sa pre účely sumy úrazovej renty nezohľadňovala suma invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný z príčiny, ktorá nesúvisí s pracovným úrazom. Dôvodom tohoto návrhu je fakt, že podľa súčasne platnej právnej úpravy by po znížení sumy úrazovej renty o sumu invalidného dôchodku bola úrazová renta minimálna, čo vo vzťahu k odškodneniu poškodenia zdravia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania možno hodnotiť z hľadiska poškodeného ako neprimerané.
Podľa §105 ods.2 nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok. Splnenie podmienky nároku na starobný dôchodok nemôže štátny orgán, ktorý rozhoduje o priznaní dávky v nezamestnanosti, spoľahlivo posúdiť a preto sa navrhuje, aby sa nahradila podmienka splnenia nároku na starobný dôchodok splnením podmienky priznania starobného dôchodku.
Vzhľadom na skutočnosť, že fond nemocenského poistenia a fond poistenia v nezamestnanosti vykazujú dlhodobo prebytky navrhujem znížiť sadzbu poistného do nemocenského poistenia za zamestnanca aj zamestnávateľa zo súčasných 1,4% z vymeriavacieho základu na 0,9% z vymeriavacieho základu, sadzba 4,4% povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby na 3,4% z vymeriavacieho základu a toto zníženie navrhujem aj pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu.
Sadzbu poistného na poistenie v nezamestnanosti navrhujem znížiť na 1% z vymeriavacieho základu. Vo fonde nemocenského poistenia bude ku koncu roka prebytok cca 4 mld. Sk, vo fonde poistenia v nezamestnanosti viac ako 3 mld. Sk. Celkový výpadok príjmov Sociálnej poisťovne by po prijatí zmenených sadzieb bol cca 6 mld. Sk. Navrhovaným znížením poistných sadzieb sa sleduje zníženie odvodového zaťaženia podnikateľskej sféry a tým k možnému zvyšovaniu zamestnanosti.
Z príjmov Sociálnej poisťovne sa navrhuje vyňať príspevky na dôchodkové sporenie
( II. pilier ), pretože ide o súkromné peniaze, ktoré z vecného hľadiska nepatria do okruhu verejných financií. Ponechanie týchto prostriedkov v okruhu verejných financií spochybňuje vlastnícky vzťah sporiteľa k týmto peniazom.
Nad rámec doterajších činností bude Sociálna poisťovňa administrovať výber príspevkov do starobného sporenia, čo bude vyvolávať vyššie správne náklady Sociálnej poisťovne. Preto navrhujem, aby sa správny fond Sociálnej poisťovne vytváral aj z príspevkov na poistné do rezervného fondu solidarity.
Zároveň navrhujem, aby sa lehota na prevod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti predĺžila na 15 dní od ich pripísaniu na účet Sociálnej poisťovne. Dôvodom tohoto návrhu je administratívna náročnosť prerozdeľovania sumy príspevkov od platiteľov do rôznych dôchodkových spracovateľkých sporiteľov.
Povinnosť poberateľa invalidného dôchodku oznamovať ústrediu Sociálnej poisťovne zárobkovú činnosť do ôsmich dní od začatia výkonu zárobkovej činnosti stráca opodstatnenie, pretože invalidný dôchodok sa nekráti z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti poberateľa invalidného dôchodku. Z tohoto dôvodu navrhujem vypustenie §230 zo zákona č.461/2003.
V §231 písmeno h) sa dopĺňa povinnosť zamestnávateľa oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní aj chorobu z povolania.
Ďalej navrhujem, aby zákon č.461/2003 Z.z obsahoval explicitne záväzok štátu, že bude v rokoch 2005 - 2014 poskytovať finančné prostriedky na úhradu transformačných nákladov dôchodkovej reformy do základného fondu starobného poistenia.
Zákon o sociálnom poistení účinný od 1.1.2004 stanovil na rozdiel od predtým účinných právnych predpisov primeraný spôsob určenia výšky penále t.j. 0,05% za deň najviac však do výšky dlžnej sumy poistného. Dôvody pre odpúšťanie penále preto pominuli. Odpúšťaním penále je poškodzovaná nielen Sociálna poisťovňa, ale celé verejné financie, pretože pri oneskorenom platení poistného ide o bezuročné, neraz dlhodobé úverovanie platiteľov poistného. Okrem toho súčasná prax, keď o odpustenie penále rozhodujú subjektívne riaditelia pobočiek Sociálnej poisťovne vytvára korupčné prostredie.
§255 sa dopĺňa obdobie dôchodkového poistenia, zistené pred 1.januárom 2004 o dobu civilnej služby.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1.1.2005.
II. Osobitná časť
Čl I.
1. K bodu 1 až 7.
Navrhuje sa, aby štát platil príspevky do dôchodkového poistenia za fyzické osoby, ktoré sa
osobne a celodenne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do
osemnástich rokov veku dieťaťa.
2. K bodu 8.
Z povinne garančne poisteného zamestnávateľa sa vynímajú obce, nakoľko zamestnancom
obce nemôže vzniknúť nárok na dávku garančného poistenia, keďže sa na obce nevzťahuje
zákon o konkurze a vyrovnaní.
K bodu 9.
Z povinnosti platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti sa vynímajú poberatelia
výsluhových a invalidných výsluhových dôchodkov, pretože im nevzniká nárok na dávku v
nezamestnanosti.
K bodu 10.
Z nároku na nemocenskú dávku sa vylučuje nárok poistenca z nemocenského poistenia, z
ktorého poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie.
K bodu 11.
Dôvodom navrhovanej úpravy je zabrániť účelovému zneužitiu výhody skráteného
obdobia, za ktoré sa suma predčasného dôchodku neznižuje v prípade , ak poistenec v
tomto období začal vykonávať zárobkovú činnosť.
K bodu 12.
Z dôvodu vykonateľnosti zákona sa mení doba, z ktorej sa určuje osobný mzdový bod z
hrubého zárobku pevne určenou sumou na pevne určenú sumu, ktorá platí ku dňu vzniku
nároku na dôchodok.
K bodu 13.
Navrhuje sa, aby sa pre určenie sumy úrazovej renty nezohľadňovala suma invalidného
dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu, ktorý nesúvisí s pracovným úrazom, alebo
chorobou z povolania.
K bodu 14.
Podľa súčasného znenia zákona č.461/2003 Z.z nárok na dávku v nezamestnanosti
nevzniká poistencovi, ktorý splnil podmienku nároku na dôchodok. Podmienka " nároku
na dôchodok " sa z dôvodu vykonateľnosti zákona mení na podmienku, " ktorému bol
priznaný starobný dôchodok ".
K bodu 15 až 17.
Navrhuje sa znížiť sadzby poistného na nemocenské poistenie z 1,4% z vymeriavacieho
základu zamestnanca aj zamestnávateľa na 0,9% z vymeriavacieho základu. Sadzbu
povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovú činnú osobu a dobrovoľne
nemocensky poistenú osobu navrhujem znížiť z 4,4% na 3,4% z vymeriavacieho základu.
K bodom 18,19.
Navrhuje sa znížiť sadzbu poistného na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca a
zamestnávateľa z 1% na 0,5% z vymeriavacieho základu. Podobne sadzbu poistného
dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti navrhujem znížiť z 2% na 1% z
vymeriavacieho základu.
K bodu 20.
Z príjmov Sociálnej poisťovne sa navrhuje vyňať príspevky do starobného dôchodkového
sporenia, pretože ide o súkromné peniaze.
K bodu 21.
Do tvorby správneho fondu Sociálnej poisťovne sa navrhuje zahrnúť aj odvody z
poistného do poistenia do rezervného fondu solidarity a z odplaty za postúpenú
pohľadávku na poistnom do rezervného fondu solidarity.
K bodu 22.
Navrhuje sa predĺžiť lehotu na prevod príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na 15 dní od ich pripísaniu na účet
Sociálnej poisťovne.
K bodu 23.
Vypúšťa sa povinnosť poberateľa invalidného dôchodku oznamovať ústrediu Sociálnej
poisťovne výkon zárobkovej činnosti, pretože táto povinnosť stratila opodstatnenie.
K bodu 24.
Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovne sa dopĺňajú aj o povinnosť oznámiť
pobočke chorobu z povolania.
K bodu 25.
Ukladá sa povinnosť štátu uhrádzať Sociálnej poisťovni v období od 1.1.2005 do
31.12.2014 finančné prostriedky na úhradu transformačných nákladov do základného
fondu starobného poistenia.
K bodu 26.
Zamedzuje sa možnosť odpustiť alebo znížiť penále s výnimkou prípadov ak výška penále
bola stanovená podľa predpisov účinných do 31.12.2003.
K bodu 27.
Do obdobia dôchodkového poistenia, získaného pred 1.1.2004 sa navrhuje započítať aj
dobu civilnej služby.
Čl II.
Účinnosť zákona sa navrhuje k 1.1.2005
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie.
1. Navrhovateľ zákona: poslankyňa NR SR
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č.461/2003 Z.z o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvom a Európskej
únii:
- problematika návrhu zákona nie je prioritou aproximácie práva
4. Problematika návrhu zákona:
- nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev.
- nie je upravená v práve Európskej únie.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom
Európskej únie: bezpredmetné.
6. Gestor ( spolupracujúce rezorty ): bezpredmetné.
7. Účasť expertov pri príprave návrhu zákona a ich stanovisko k návrhu zákona.
Na príprave návrhu zákona sa nezúčastnil žiadny expert.
Doložka finančných, ekonomických, enviromentálnych vplyvov a vplyvov na
zamestnanosť.
I. Odhad dopadov na verejné financie
a) Zníženie sadzieb poistného na nemocenské poistenie a zníženie sadzieb poistného na
poistenie v nezamestnanosti bude znamenať znížené príjmy Sociálnej poisťovne o cca 6
mld. Sk. Tento výpadok príjmov neohrozí ani základný fond nemocenského poistenia, ani
základný fond poistenia v nezamestnanosti, pretože ročný prebytok v týchto fondoch je cca
7 mld. Sk.
b) Povinnosť štátu, uhrádzať transformačné náklady do základného fondu starobného
poistenia ( odhadovaná výška 5,6 mld.) Sk nemá dopad na verejné financie, pretože tieto
náklady musia byť zahrnuté alebo v štátnom rozpočte, alebo v rozpočte Sociálnej
poisťovne.
c) Navrhovaná povinnosť štátu, uhrádzať poistné do dôchodkového poistenia za osoby, ktoré
sa osobne a celodenne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom vyvolá dodatočné
výdavky štátneho rozpočtu. Vzhľadom na skutočnosť, že nie sú k dispozícii údaje o počte
osôb, ktoré sa celodenne starajú o postihnuté deti, vychádzam pri odhade dopadov na štátny
rozpočet z týchto východísk.
- počet osôb: 10 000
- výška ročných poistných príspevkov: 35 000 Sk
Celkový dopad na verejné financie: 350 mil.Sk/ročne
II. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických
osôb.
Navrhovaná novela zákona zlepší dôchodkové poistenie osôb, ktoré sa osobne a celodenne starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Zníženie sadzieb poistného do nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti bude priaznivo vplývať na podnikateľské prostredie a môže v konečnom dôsledku zvyšovať zamestnanosť.
III. Odhad dopadov na životné prostredie.
Navrhovaná novela zákona nemá vplyv na životné prostredie.
IV. Odhad dopadov na zamestnanosť.
Navrhovaná novela zákona nemá priamy vplyv na zamestnanosť, ale môže priaznivo vplývať na podnikateľskú sféru pri vytváraní nových pracovných miest.