N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Číslo: 1396/2004
879
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
___________________________________________________________________________
P r e d k l a d a j ú :Návrh na uznesenie:
MiroslavM a x o nv. r.Národná rada Slovenskej republiky
IvanV a r g a v. r.s c h v a ľ u j e
DušanM u ň k o v. r.návrh skupiny poslancov Národnej rady
GabrielK a r l i nv. r.Slovenskej republiky na vydanie zákona,
JánD l h o p o l č e k v. r.ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
Bratislava september 2004