NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N á v r h
skupiny poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
Predkladajú:Návrh na uznesenie:
Miroslav MaxonNárodná rada Slovenskej republiky
Ivan Vargaschvaľuje
Dušan Muňkonávrh skupiny poslancov Výboru
Gabriel KarlinNárodnej rady Slovenskej republiky
Ján Dlhopolčekpre pôdohospodárstvo na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva
Bratislava, september 2004
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
N á v r h
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo
Z á k o n
z ........................2004
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva sa mení takto:
1). V § 7 ods. 1 písm. a) sa slová 50 Sk/stupeň Plato/hl nahrádzajú slovami 32 Sk/stupeň Plato/hl a v písm. b) sa slová 37 Sk/stupeň Plato/hl nahrádzajú slovami 24 Sk/stupeň Plato/hl
Čl. II
Zákon nadobúda účinnosť 1. 1. 2005.
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Sadza spotrebnej dane z piva sa menila v priebehu roku 2003 dvakrát. Prvýkrát k 1.1.2003 sa upravila na 30 Sk/stupeň Plato/hl, čím sme dosiahli minimálnu sadzbu predpísanú Smernicou 92/84/EHS. Ďalšia zmena platná od 1.8.2003 upravila sadzbu spotrebnej dane z piva z 30 Sk na 50 Sk/stupeň Plato/hl. Touto úpravou bola dosiahnutá 163 %-ná úroveň odporúčanej minimálnej sadzby. Treba zdôrazniť, že takáto progresívna sadzba spotrebnej dane sa neuplatňuje ani u jediného spotrebného tovaru.
Súčasne platná sadzba spotrebnej dane z piva postupne od augusta 2003 výrazne ovplyvnila postupný pokles spotreby a zásadným spôsobom negatívne ovplyvňuje rozvoj a stabilitu pivovarníckeho a sladovníckeho odvetvia. Počas ôsmych mesiacov tohto roku dosiahla spotreba piva na Slovensku 15 % -ný pokles. Zníženie spotrebnej a následne výroby piva významne ovplyvňuje zamestnanosť, ziskovosť podnikateľských subjektov a obmedzuje ďalší rozvoj v doposiaľ perspektívnom odvetví. Pre zdôraznenie tohto tvrdenia je potrebné zdôrazniť, že jeden menší pivovar na Slovensku zamestnáva približne 100 pracovníkov a na sociálnom a zdravotnom poistení odvedie viac a 10 miliónov Sk a na nepriamych daniach (DPH, SD) odvedie do štátneho rozpočtu približne 70 mil. Sk.
Navrhovaná sadzba spotrebnej dane z piva vo výške 32 Sk/stupeň Plato/hl a 24 Sk/stupeň Plato/hl pre malé pivovary za cieľ spoluzmierniť pokles v spotrebe a výrobe piva. Podľa odborných analýz je predpoklad opätovne dosiahnuť výrobu a spotrebu piva dosahovanú pred 1. augustom 2003. Pri rešpektovaní predkladaného návrhu by sa Slovenská republika dostala navrhovanou sadzbou na úroveň Nemecka a naďalej by bola o 2 Sk/stupeň Plato/hl vyššiu ako v Českej republike.
Osobitná časť:
K čl. I.
Navrhuje sa znížiť spotrebnú daň z piva (podpora výroby a predaja piva a produkcie sladovníckeho jačmeňa)
K čl. II.
Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje dňa 1.1.2005 tak, aby rozpočtový rok bol totožný s kalendárnym rokom.
Doložka zlučiteľnosti návrhu, zákona s právom Európskej únie
1) Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo Miroslav Maxon, Richárd Hamerlik, Viktor Béreš, Ivan Varga, Dušan Muňko, Gabriel Karlin, Jáns Szigeti, Ján Dlhopolček na základe uznesenia výboru č. 238 zo dňa 7. septembra 2004.
2) Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
3) Problematika návrhu je upravená Smernicou EÚ 92/84/EHS.
4) Vyjadrenie stupňa kompaktibility s právom Európskej únie: úplná