1
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani, o držbe, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov v znení smernice Rady 94/74/ES.
Všeobecne záväzné právne predpisy SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „ .../2004 Z.z.“)
Čl.
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Pozná
mky
Štádium legislatívneho procesu
Čl. 23
Výnimky
1.Výrobky podliehajúce spotrebnej dani majú byť vylúčené z platby, spotrebnej dane, ak sú určené:
- na dodávku v súvislosti s diplomatickými alebo konzulárnymi vzťahmi,
-pre medzinárodné organizácie, ktoré uznané ako také verejnými orgánmi príslušného hostiteľského členského štátu a členmi takých organizácií, v rámci limitov a na základe podmienok stanovených medzinárodnými konvenciami ustanovujúcimi takéto organizácie, alebo ústrednými dohodami,
-pre vojenské sily akejkoľvek strany štátu Severoatlantickej dohody, inej než členského štátu, v rámci ktorého sa vyberá spotrebná daň ako aj pre ozbrojené sily o ktorých sa hovorí v článku 1 rozhodnutia 90/640/EHS, pre použitie tých síl pre civilnú skupinu, ktorá ich doprevádza alebo pre zásobovanie ich kuchýň alebo jedální,
-pre spotrebu na základe dohody uzavretej medzi nečlenskými krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, za predpokladu, že takáto dohoda je povolená alebo oprávnená s ohľadom na výnimku z DPH.
N
.../2004 Z.z.
Čl. I
§ 37a a
§ 37b
Osobitná úprava predaja liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 37a
(1)Od dane je oslobodený lieh predávaný v daňovom sklade na predaj liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19b) (ďalej len „zahraničný zástupca“).
(2)Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,19b)
c)diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
Ú
MF SR, daňoorgány, colné orgány.
2
Tieto výnimky majú podliehať podmienkam a limitom, ktoré stanovuje príslušný členský štát, pokiaľ sa neprijmú jednotné daňové pravidlá. Možnosť stanovenia výnimiek môže byť zaručená v súlade s procesom refundácie spotrebných daní.
1a.Ozbrojeným silám a organizáciám uvedeným v odseku 1 môže byť povolené prijať výrobky z iného členského štátu za podmienok dohôd o odložení dane podľa sprievodného dokumentu uvedeného v článku 18 za predpokladu, že dokument je doložený potvrdením o výnimke. Forma a obsah potvrdenia o výnimke sa určí podľa postupu uvedeného v článku 24.
2.Rada pôsobiaca jednomyseľne na návrh komisie, môže oprávniť akýkoľvek členský štát uzavrieť s nečlenskou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou dohodu, ktorá môže obsahovať výnimky zo spotrebnej dane.
Štát, ktorý si želá uzavrieť dohodu, uviesť záležitosť na vedomie komisii a zabezpečiť všetky informácie, ktoré nevyhnutné. Komisia informovať ostatné štáty do jedného mesiaca.
Rozhodnutie rady byť prijaté, ak do dvoch mesiacov informovania ostatných členských štátov záležitosť nebola predložená rade.
3.Ustanovenia týkajúce sa spotrebnej dane, uvedené v nasledovných smerniciach, prestávajú platiť k 31. decembru 1992:
- Smernica 74/651/EHS,
- Smernica 83/183/EHS,
- Smernica 68/297/EHS.
4.Ustanovenia o spotrebnej dani, uvedené v smernici 69/169/EHS prestávajú platiť k 31. decembru 1992 rešpektujúc vzťahy medzi členskými štátmi.
5.Pokiaľ rada, konajúc jednomyseľne vzhľadom k návrhu komisie neprijala opatrenia ohľadne skladovania člnov a lietadiel, členské štáty sa môžu riadiť národnými opatreniami stanovenými pre tento účel.
e)člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov“). Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu42) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(5)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo - technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ
3
daňového skladu pre zahraničných zástupcov“), sa uskutočňuje v pozastavení dane so sprievodným dokumentom; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
(7)Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15 (ďalej len „potvrdenie“). Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava bezodkladne. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)Lieh oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,42) prílohou ktorého odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.42) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní
4
pôvodné povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 14, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného liehu v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu.
(13)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v týchto množstvách:
5
a)vedúci misie 150 litrov liehu,
b)vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu,
c)člen diplomatického personálu 70 litrov liehu,
d)člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu.
(14)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu.
(15)Povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19a) (ďalej len „slovenský zástupca“). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 37b ods. 1 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby
6
uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 lieh v pozastavení dane so sprievodným dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane13), ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 37b
(1) Prevádzkovateľ daňového skladu pre
zahraničných zástupcov môže predávať lieh oslobodený od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.množstvo prijatého liehu v litroch,
2.množstvo predaného liehu v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka,
3.stav zásob liehu v litroch.
(2) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných
zástupcov je povinný oznámiť Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)množstvo predaného liehu v litroch za predchádzajúci
kalendárny mesiac a
b)celkové množstvo predaného liehu v litroch od
začiatku kalendárneho roka do konca predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa
vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 a 3 primerane.
(4) Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového
skladu pre zahraničných zástupcov sa použije § 23 ods. 7 11 primerane.