Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
1. Odhad dopadov na verejné financie
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nebude mať dopad na verejné financie.
2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona nebude mať dopad na príjmovú a výdavkovú časť štátneho rozpočtu, na obyvateľov, podnikateľskú sféru a iné právnické osoby.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie.
4. Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.