1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 211/2003 Z. z.
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“).
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Návrh zákona patrí svojou problematikou medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v článku 70 Európskej dohody o pridružení - nepriame zdaňovanie.
Problematika návrhu zákona je obsiahnutá v screeningovej kapitole č. 10 - Dane.
b)V negociačnej pozícii ku kapitole č. 10 Dane prevzala Slovenská republika záväzok akceptácie acquis communautaire a pripravenosti na jeho implementáciu v plnom rozsahu k referenčnému dátumu vstupu do Európskej únie 1. mája 2004. Slovenská republika je oprávnená podľa bodu 9 prílohy II Prístupovej zmluvy uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z liehu najmenej vo výške 50 % bežnej vnútroštátnej sadzby z etylalkoholu, na etylalkohol vyrábaný v liehovarníckych závodoch na pestovateľské pálenie ovocia.
4.Problematika spotrebných daní:
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
v článkoch 90 až 93 Zmluvy o založení ES,
v smernici Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o zosúladení ustanovení zákonov,
iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v rámci medzinárodného cestovania (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 133 zo 04.06.1969) v znení neskorších zmien a doplnkov,
v smernici Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme pre výrobky
podliehajúce spotrebnej dani, o držbe, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 076 z 23.03.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.
Články 90 93 Zmluvy o ES upravujú záväzky členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdaňovania.
Smernica Rady 69/169/EHS vymedzuje ustanovenia o oslobodení od dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dane pre tovary, ktoré nemajú komerčný charakter a ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.
2
Smernica Rady 92/12/EHS stanovuje systém pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a iným nepriamym daniam, s výnimkou dane z pridanej hodnoty a daní, stanovených spoločenstvom.
Zrevidované preklady uvedených smerníc sa nachádzajú v databáze Centrálnej prekladateľskej jednotky Úradu vlády SR Inštitútu pre aproximáciu práva. V elektronickej podobe je možné si ich vyhľadať na internetovej stránke www.aprox.government.gov.sk.
d) nie je upravená v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom
Európskej únie:
Návrh zákona sa nedotýka ustanovení, ktorými sa transponovali uvedené smernice EHS/ES. Návrh zákona je úplne kompatibilný s čl. 23 smernice Rady 92/12/EHS.
6.Gestor (spolupracujúce rezorty):
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
7.Účasť expertov:
Na príprave návrhu zákona neboli zúčastnení externí experti.