D ô v o d o v á s p r á v a
I.Všeobecná časť
Predkladaný návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. navrhuje riešiť predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňových skladoch pre zahraničných zástupcov.
Podľa čl. 23 smernice 92/12/EHS o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení neskorších zmien a doplnkov je lieh oslobodený od spotrebnej dane, ak je určený pre zahraničných zástupcov (osoby iných štátov požívajúce výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv), pričom oslobodenie je možné riešiť aj vrátením spotrebnej dane, čo je v súčasnosti premietnuté v platnom zákone o spotrebnej dani z liehu. Vzhľadom k tomu, že platný systém je považovaný za administratívne náročný, navrhuje sa predaj spotrebiteľského balenia liehu zahraničným zástupcom upraviť tak, aby bol umožnený priamy nákup spotrebiteľského balenia liehu oslobodeného od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Za účelom zjednodušenia celého systému, zabezpečenia dodržania podmienky vzájomnosti sa navrhuje, aby Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo potvrdenie o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti.
Vzhľadom na charakter predkladaného návrhu zákona a nenavrhovanie zmien súčasne
platných sadzieb dane nebolo potrebné predložiť návrh zákona na prerokovanie v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky.
Návrh zákona nebude mať vplyv na štátny rozpočet, na rozpočty obcí a rozpočty vyšších
územných celkov.
Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ani s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nepredpokladá potrebu vytvárania nových pracovných miest.
II. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Ustanovenie sa navrhuje upraviť z toho dôvodu, že v zozname registrovaných liekov v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov, je zaradený aj nedenaturovaný lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 a je teda predmetom dane podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 105/2004 Z. z. Oslobodenie od spotrebnej dane podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 105/204 Z. z. sa vzťahuje len na lieh, ktorý bol použitý na výrobu a prípravu liekov a iných výrobkov na ochranu zdravia, avšak s výnimkou liekov a výrobkov kódu kombinovanej
nomenklatúry 2207 a 2208.
K bodu 2
Ustanovenie sa navrhuje upraviť z toho dôvodu, že napríklad pri dezinfekcii niektorých nástrojov používaných v zdravotníctve nie je možné použiť denaturovaný lieh ale len lieh rafinovaný.
K bodom 3 a 4
Text ustanovení je potrebné upraviť v nadväznosti na nové § 37a a § 37b, v ktorých sa nahrádza doterajší systém vrátenia dane zahraničným zástupcom systémom priameho oslobodenia pri nákupe spotrebiteľského balenia liehu.
K bodu 5
Ustanovenie je potrebné upraviť tak, aby mohlo Colné riaditeľstvo SR po dohode s odberateľom kontrolnej známky a tlačiarňou určiť aj iný rozmer kontrolnej známky ako je ustanovené vo vyhláške Ministerstva financií SR č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.
K bodu 6
Ustanovenie sa navrhuje upraviť tak, že ak je predložený výtlačok kontrolnej známky (specimen) v súlade s ustanovenými požiadavkami, uvedené oznámi Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky tlačiarni, ktorá vzorové výtlačky kontrolnej známky predložila a tlačiareň dohodnutý počet kontrolných známok predloží Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, ktoré ich poskytne všetkým colným úradom ako referenčný na účely kontroly.
K bodu 7
Ustanovenie je potrebné upraviť z dôvodu, aby sa na spotrebiteľské balenie liehu predávaného v daňových skladoch pre zahraničných zástupcov nevzťahovala povinnosť toto spotrebiteľské balenie lieh označovať kontrolnou známkou.
K bodu 8
Upresňujú sa podmienky na vydanie poukazu na odber liehu oslobodeného od dane tak, že na preukázanie neexistencie pohľadávok daňového úradu po lehote splatnosti voči personálne prepojeným osobám alebo majetkovo prepojeným osobám so žiadateľom postačuje čestné prehlásenie žiadateľa o uvedenej skutočnosti.
K bodom 9 a 15
Colné riaditeľstvo SR sa navrhuje vypustiť z dôvodu, že je problematické dodržať lehotu na vydanie poukazu na odber liehu oslobodeného od dane a povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
K bodu 10
V nadväznosti na navrhovanú zmenu systému predaja liehu zahraničným zástupcom tak, aby zahraničný zástupca mohol nakupovať spotrebiteľské balenie liehu oslobodené od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je potrebné vypustiť predmetný paragraf, a to z toho dôvodu, že nie je možné zaviesť dvojaký systém nákupu liehu zahraničnými zástupcami, a to s daňou a následným vrátením dane z nákupu liehu i priamym oslobodením pri predaji liehu. V dvojitom systéme nie je možné zabezpečiť v reálnom čase dodržanie ustanovených limitov nákupu.
K bodom 11 a 12
Upresňujú sa podmienky na registráciu a vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia tak, že na preukázanie neexistencie pohľadávok daňového úradu po lehote splatnosti voči personálne prepojeným osobám alebo majetkovo prepojeným osobám zo žiadateľom postačuje čestné prehlásenie žiadateľa o uvedenej skutočnosti.
K bodom 13 a 14
Upresňujú sa podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu tak, že na preukázanie neexistencie pohľadávok daňového úradu po lehote splatnosti voči personálne prepojeným osobám alebo majetkovo prepojeným osobám zo žiadateľom postačuje čestné prehlásenie žiadateľa o uvedenej skutočnosti.
K bodu 16
Úpravou ustanovenia sa upresnilo, ktorá osoba je oprávnená vykonať inventarizáciu zásob liehu a podať daňové priznanie, v prípade úmrtia prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je fyzická osoba, ak nie je známy dedič.
K bodu 17
Úpravou ustanovenia sa upresnila právna subjektivita žiadateľa o upustenie od zloženia zábezpeky na daň.
K bodu 18
Úprava rieši prepravu liehu oslobodeného od dane na daňovom území.
K bodom 19, 20 a 21
Úpravou bol presne stanovený moment, na základe ktorého je možné uplatnenie vrátenia zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh.
K bodu 22
Navrhovanými ustanoveniami nových § 37a a § 37b sa upravujú podmienky na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom zahraničný zástupca si môže v týchto daňových skladoch kúpiť spotrebiteľské balenie liehu oslobodené od dane len na základe povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Predmetné povolenie pre zahraničného zástupcu vydáva Colný úrad Bratislava. Prílohou povolenia je odpisový list, v ktorom Colný úrad Bratislava uvedie limit na nákup liehu oslobodeného od dane za kalendárny rok. Za účelom zabezpečenia dodržania podmienky vzájomnosti sa navrhuje, aby Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo potvrdenie o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 37a ods. 15, ktoré je prílohou k žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov.
K bodom 23 a 28
V nadväznosti na úpravu uvedenú v predchádzajúcom bode, je potrebné upraviť aj texty
ustanovení týkajúcich sa vedenia evidencií prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov, ako aj Colným úradom Bratislava, ktorý je povinný viesť
elektronickú databázu vydaných povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
K bodom 24, 25, 26 a 27
V nadväznosti na úpravu nových § 37a a § 37b, je potrebné upraviť aj texty ustanovení týkajúcich sa vedenia evidencií colným úradom.
K bodu 29
V nadväznosti na úpravu uvedenú v § 37a a § 37b, je potrebné upraviť sankciu v prípade, ak prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov poruší ustanovenia § 37a a § 37b.
K bodu 30
V nadväznosti na navrhované zmeny v zákone sa upravujú prechodné ustanovenia, ktoré na tieto zmeny nadväzujú.
K bodu 31
V nadväznosti na nové § 37a a § 37b sa príloha č. 2, ktorou je vzor žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z liehu zahraničnému zástupcovi, nahrádza vzorom potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o štatúte zahraničného zástupcu 37a ods. 2) a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 37a ods. 15.
K Čl. II
Vzhľadom na navrhované zmeny je potrebné aj náležite upraviť účinnosť tohto zákona,
pričom účinnosť sa navrhuje dňa 1. októbra 2004 s výnimkou ustanovení, upravujúcich podmienky na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a podmienky na vydanie povolenia na nákup liehu v daňových skladoch pre zahraničných zástupcov, ktorých účinnosť sa navrhuje dňa 1. januára 2005.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 19. augusta 2004.
Mikuláš Dzurinda, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a
minister financií Slovenskej republiky