N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
840
V L Á D N Y N Á V R H
Zákon
z ...................... 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
1.V § 7 ods. 1 písmeno b) sa na konci pripája text, ktorý znie: „s výnimkou výrobkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
2.V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) na vedecké účely, výskumné účely alebo na použitie v zdravotníctve, ak preukázateľne nie je možné použiť osobitne denaturovaný lieh,“.
3.V § 7 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37a ods. 2“.
4.V § 7 ods. 2 písm. i) sa slová „§ 16 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 37a ods. 2“.
5.V § 10 odsek 4 posledná veta znie: „Kontrolná známka môže obsahovať aj iné grafické prvky a údaje, ak neznemožňujú identifikáciu prvkov a údajov uvedených v tomto zákone a osobitnom predpise19a) a iný rozmer kontrolnej známky ako je ustanovené v osobitnom predpise19a), ak sa tak dohodne Colné riaditeľstvo s tlačiarňou a odberateľom kontrolnej známky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 206/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolných známok na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o grafických prvkoch a údajoch na kontrolnej známke.“.
6.V § 10 odsek 11 sa na konci pripája text, ktorý znie:
„Ak vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) spĺňa podmienky a náležitosti podľa odsekov 2 a 4, colné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť tlačiarni do 15 dní
odo dňa obdržania vzorového výtlačku kontrolnej známky (specimen) a súčasne oznámi počet požadovaných vzorových výtlačkov kontrolných známok (specimen) vyhotovených v súlade s predloženým vzorovým výtlačkom kontrolných známok (specimen); colné riaditeľstvo zašle vzorový výtlačok kontrolnej známky (specimen) colným úradom.“.
7.V § 10 sa odsek 34 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) určený na predaj ako lieh oslobodený od dane, a to osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b) Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách, vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.“.
8.V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa ods. 4 písm. d).“.
9.V § 11 odsek 5 sa vypúšťajú slová „a vyžiada si stanovisko colného riaditeľstva k predloženej žiadosti“.
10.§ 16 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 23 a 24.
11.V § 19 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a b)“.
12.V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa ods. 3 písm. b).“.
13.V § 23 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „a d)“.
14.V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky podľa ods. 4 písm. d).“.
15.V § 23 odsek 5 sa vypúšťajú slová „a vyžiada si stanovisko colného riaditeľstva k predloženej žiadosti“.
16.V § 23 ods. 10 písmeno a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: “ak nie je známy dedič alebo súdom ustanovený správca, inventarizáciu zásob liehu za účasti colného úradu vykoná a daňové priznanie podá zástupca ustanovený colným úradom,“.
17.V § 24 ods. 8 úvodnej vete sa slovo „podnik“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ podniku“.
18.V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) z jedného užívateľského podniku do druhého užívateľského podniku
v prípade ukončenia činnosti podľa § 11 ods. 16,
d) medzi prevádzkarňami tej istej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
je užívateľským podnikom.“.
19.V § 25 odsek 7 znie:
„(7) Zloženú zábezpeku na daň podľa odseku 3 colný úrad na požiadanie vráti, ak prevzatie liehu potvrdí colný úrad príjemcu (odberateľa).“.
20.V § 26 ods. 7 poslednej vete sa slová „ukončenie prepravy“ nahrádzajú slovami „prevzatie liehu“.
21.V § 29 odsek 4 znie:
„(4) Ak odosielateľ (dodávateľ) požaduje na účely vrátenia zábezpeky na daň urýchlené potvrdenie prevzatia liehu, príjemca (odberateľ) odošle faxom alebo elektronicky kópiu tretieho dielu sprievodného dokumentu potvrdenú príjemcom (odberateľom) a správcom dane príjemcu (odberateľa); povinnosť zaslať tretí diel sprievodného dokumentu tým nie je dotknutá.“.
22.Za § 37 sa vkladajú § 37a a 37b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Osobitná úprava predaja liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv
§ 37a
(1)Od dane je oslobodený lieh predávaný v daňovom sklade na predaj liehu oslobodeného od dane osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy, a to výlučne osobám iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19b) (ďalej len „zahraničný zástupca“).
(2)Na účely tohto zákona zahraničným zástupcom je
a)diplomatická misia a konzulárny úrad so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
b)medzinárodná organizácia a jej oblastná úradovňa (ďalej len „medzinárodná organizácia“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zriadená podľa medzinárodnej zmluvy,19b)
c)diplomatický zástupca misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)konzulárny úradník, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou honorárneho konzulárneho úradníka,
e)člen administratívneho personálu a technického personálu misie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)konzulárny zamestnanec, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky a nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnanca konzulárneho úradu vedeného honorárnym konzulom,
g)úradník medzinárodnej organizácie, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je trvale pridelený na výkon úradných funkcií v Slovenskej republike.
(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na predaj liehu
oslobodeného od dane zahraničným zástupcom (ďalej len „daňový sklad pre zahraničných zástupcov“). Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu42) s výnimkou minerálnych olejov.
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 3 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(5)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo - technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(6)Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov (ďalej len „prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov“), sa uskutočňuje v pozastavení dane so sprievodným dokumentom; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
(7)Zahraničný zástupca, ktorý chce nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa odseku 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa odseku 15 (ďalej len „potvrdenie“). Ak sa zmenia údaje uvedené v potvrdení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznámi bezodkladne tieto skutočnosti Colnému úradu Bratislava. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(8)Lieh oslobodený od dane možno predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov výlučne zahraničným zástupcom, a to len na základe povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zahraničný zástupca musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 7.
(9)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa odseku 2 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list, ktorý sa vydáva pre jednotlivé kalendárne roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre
zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,42) prílohou ktorého odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.42) Ak sa zmenia skutočnosti a údaje podľa odseku 7, Colný úrad Bratislava s prihliadnutím na rozsah a závažnosť zmien doplní pôvodné povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov alebo vydá nové povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Ak zahraničnému zástupcovi zanikne nárok nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zániku tohto nároku odovzdať Colnému úradu Bratislava povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu.
(10)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa odsekov 12 14, alebo jeho pomernú časť prislúchajúcu dĺžke obdobia zostávajúceho do konca kalendárneho roka v prípade, ak osoba iného štátu získa postavenie zahraničného zástupcu v priebehu kalendárneho roka. Pri výpočte pomernej časti ročného limitu sa zohľadňuje počet zostávajúcich kalendárnych mesiacov do konca kalendárneho roka vrátane začatých kalendárnych mesiacov. Nevyčerpaný limit alebo jeho časť je neprenosná do nasledujúceho kalendárneho roka. Zahraničný zástupca odovzdá Colnému úradu Bratislava odpisový list pre príslušný kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Colný úrad Bratislava vydá odpisový list raz ročne na nasledujúci kalendárny rok na základe žiadosti zahraničného zástupcu.
(11)Zahraničný zástupca je povinný pri každom nákupe liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov predložiť povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a odpisový list. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov zaznamená v odpisovom liste množstvo zakúpeného liehu v litroch a ponechá si kópiu povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiu odpisového listu.
(12)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. a) a b) môže nakúpiť za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 400 litrov liehu.
(13)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. c) f) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v týchto množstvách:
a)vedúci misie 150 litrov liehu,
b)vedúci konzulárneho úradu 150 litrov liehu,
c)člen diplomatického personálu 70 litrov liehu,
d)člen administratívneho a technického personálu 40 litrov liehu.
(14)Zahraničný zástupca uvedený v odseku 2 písm. g) môže nakúpiť na osobnú spotrebu za kalendárny rok lieh kódu kombinovanej nomenklatúry 2208 najviac v množstve 40 litrov liehu.
(15)Povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov Colný úrad Bratislava vydá v rozsahu podľa odsekov 12 14 len zahraničným zástupcom tých štátov, ktoré poskytujú obdobné zvýhodnenie alebo vracajú daň občanom Slovenskej republiky, ak požívajú výsady a imunity podľa medzinárodnej zmluvy19a) (ďalej
len „slovenský zástupca“). Vzájomnosť sa nevzťahuje na medzinárodné organizácie a ich úradníkov.
(16)Ak iný štát neposkytuje obdobné zvýhodnenie alebo nevracia daň slovenským zástupcom podľa odseku 15, neprizná sa zahraničným zástupcom tohto štátu oslobodenie od dane.
(17)Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(18)Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odseku 17 a § 37b ods. 1 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad ho vyzve, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(19)Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže dodávať slovenskému zástupcovi podľa odseku 15 lieh v pozastavení dane so sprievodným dokumentom a osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane13), ktoré vydal hostiteľský štát. Na takúto prepravu liehu sa zábezpeka na daň nevyžaduje.
§ 37b
(1) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov môže predávať
lieh oslobodený od dane výlučne zahraničným zástupcom, ktorým Colný úrad Bratislava vydal povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný viesť evidenciu kópií povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópií odpisových listov a zabezpečiť
a)skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom výlučne v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov,
b)vedenie evidencie, v ktorej uvedie najmä
1.množstvo prijatého liehu v litroch,
2.množstvo predaného liehu v litroch členené podľa zahraničných zástupcov a množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka,
3.stav zásob liehu v litroch.
(2) Prevádzkovateľ daňového skladu pre zahraničných zástupcov je povinný oznámiť
Colnému úradu Bratislava najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca podľa zahraničných zástupcov
a)množstvo predaného liehu v litroch za predchádzajúci kalendárny mesiac a
b)celkové množstvo predaného liehu v litroch od začiatku kalendárneho roka do konca
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(3) Na vedenie evidencie podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a
§ 39 ods. 2 a 3 primerane.
(4) Na zánik povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov
sa použije § 23 ods. 7 až 11 primerane.“.
23.V § 39 odsek 3 znie:
„(3) Vydanie liehu oslobodeného od dane musí byť doložené
a)odberným poukazom odberateľa, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1,
b)kópiou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a kópiou odpisového listu, ak sa vydáva lieh oslobodený od dane podľa § 37a.“.
24.V § 45 ods. 7 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová
„prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov“.
25.V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m, ktoré znie:
„m) register prevádzkovateľov daňových skladov pre zahraničných zástupcov.“.
26.V § 46 ods. 2 písm. j) sa na konci za slová „písm. h)“ vkladajú slová „ a písm. m)“.
27.V § 46 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) identifikačné údaje prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov.“.
28. § 46 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Colný úrad Bratislava je povinný viesť centrálnu elektronickú databázu vydaných povolení na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, ktorá obsahuje najmä
a)identifikačné údaje zahraničných zástupcov,
b)limity podľa § 37a ods. 12 až 14 vrátane zostávajúcich častí týchto limitov,
c)dátum vydania povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov a
d)dátum zrušenia povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.“.
29.V § 47 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi daňového skladu pre zahraničných zástupcov ak predal zahraničnému zástupcovi lieh oslobodený od dane nad limit podľa § 37a ods. 12 14 alebo predal lieh oslobodený od dane osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného liehu, najmenej však 100 000 Sk.“.
30.Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)Zahraničný zástupca môže požiadať o vrátenie dane podľa § 16 ods. 10 a 11 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004 najneskôr do 25. januára 2005, inak možnosť vrátenia dane zaniká. Na vrátenie dane sa uplatní ustanovenie § 16 ods. 13 zákona v znení účinnom k 31. decembru 2004.
(2)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce od 1. januára 2005 prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinná písomne požiadať colný úrad o registráciu a o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o registráciu a vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 30. novembra 2004. Na žiadosť o registráciu a vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov a na toto povolenie sa použije § 23 primerane.
(3)Colný úrad preverí u žiadateľa podľa odseku 2 skutočnosti a údaje podľa odsekov 2 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov. Na zloženie zábezpeky na daň sa použije § 24 primerane.
(5)Zahraničný zástupca, ktorý chce od 1. januára 2005 nakupovať lieh oslobodený od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005, je povinný najneskôr do 15. novembra 2004 požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydanie potvrdenia o postavení zahraničného zástupcu podľa § 37a ods. 2 a o splnení podmienky vzájomnosti podľa § 37a ods. 15. Vzor potvrdenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti je uvedený v prílohe č. 2.
(6)Zahraničný zástupca podľa odseku 5 musí písomne požiadať Colný úrad Bratislava o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, pričom žiadosť o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov musí podať Colnému úradu Bratislava najneskôr do 30. novembra 2004. K žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov žiadateľ priloží potvrdenie podľa odseku 5.
(7)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, v ktorom uvedie identifikačné údaje žiadateľa, jeho postavenie podľa § 37a ods. 2, splnenie podmienky podľa § 37a ods. 15 a ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane
v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, a to v rozsahu podľa § 37a ods. 12 14. Prílohou povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov je odpisový list na rok 2005. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov podľa osobitného predpisu,42) možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebným daniam podľa osobitného predpisu,42) prílohou ktorého odpisové listy pre jednotlivé predmety spotrebnej dane podľa osobitného predpisu.42)
(8)Colný úrad Bratislava vydá povolenie na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov vrátane odpisového listu v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie pre Colný úrad Bratislava a jedno vyhotovenie pre zahraničného zástupcu. Colný úrad Bratislava v odpisovom liste uvedie ročný limit na nákup liehu oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov v rozsahu podľa § 37a ods. 12 až 14.
(9)Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorému bolo vydané povolenie na prevádzkovanie daňového skladu podľa § 23 a ktorý chce od 1. januára 2005 predávať lieh oslobodený od dane zahraničným zástupcom, musí písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov podľa zákona v znení účinnom od 1. januára 2005. V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov žiadateľ uvedie údaje podľa § 23 ods. 1, pričom žiadosť o vydanie tohto povolenia musí podať colnému úradu najneskôr do 30. novembra 2004. Prevádzkovateľ daňového skladu je povinný pred vydaním povolenia na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na predpokladané priemerné mesačné množstvo predaného liehu v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov. Zloženie zábezpeky na daň na lieh predaný v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov sa nevyžaduje, ak zábezpeka na daň podľa § 24 ods. 1 je zložená v takej výške, že pokrýva i zábezpeku na daň na lieh, ktorý sa predať v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
(10)Colný úrad preverí u žiadateľa skutočnosti a údaje podľa odsekov 9 a 12 a vydá žiadateľovi povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 30 dní odo dňa podania žiadosti; colný úrad, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov, oznámi bezodkladne túto skutočnosť Colnému úradu Bratislava. Ak žiadateľ v tejto lehote nepreukáže splnenie všetkých podmienok, colný úrad vyzve žiadateľa, aby uvedené nedostatky odstránil, a vydá povolenie na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov.
(11)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie daňového skladu pre zahraničných zástupcov uviesť prevádzkovo - technické podmienky prevádzkovania takéhoto skladu.
(12)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad pre zahraničných zástupcov, je povinná zabezpečiť skladovanie a predaj liehu oslobodeného od dane zahraničným zástupcom v daňovom sklade určenom výlučne na predaj pre zahraničných zástupcov.
31.Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 105/2004 Z. z.
VZOR
Potvrdenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o postavení zahraničného zástupcu a o splnení podmienky vzájomnosti (ďalej len „potvrdenie“)
podľa § 37a ods. 7 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a zákona č. ...../2004 Z. z. (ďalej len „zákon“)
Potvrdenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „MZV SR“)
Dĺžka pobytu zahraničného zástupcu:
Splnenie podmienky vzájomnosti:
Ukončenie pobytu na území SR:
Iná zmena MZV SR:
Dátum: Podpis: Odtlačok pečiatky MZV SR:
Zahraničný zástupca (meno a priezvisko)
Vysielajúci štát
Adresa sídla (bydliska)
Postavenie zahraničného zástupcu
diplomatická misia, konzulárny úrad, medzinárodná
organizácia
vedúci misie, konzulárneho úradu, medzinárodnej
organizácie
diplomatický zástupca
konzulárny úradník
člen administratívneho a technického personálu
konzulárny zamestnanec
úradník medzinárodnej organizácie
(Vyznačí sa X)
Číslo telefónu
Číslo faxu
Podpis zahraničného zástupcu
Podpis vedúceho misie, odtlačok pečiatky
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004 s výnimkou čl. I bodov 3, 4, 7, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2005.