VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky Číslo: UV-17308/2004
840
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Predkladá:
Mikuláš D z u r i n d a
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2004
Za bezchybnosť:
MF SR: Ing. Adrián Belánik …................................
riaditeľ odboru
Úrad vlády SR: Mgr. Lucia Mäsiarová............................
pracovník sekcie vládnej legislatívy
JUDr. Štefan Grman, Csc. …………....................
generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky Číslo: UV-17308/2004
840
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z.
Predkladá:
Mikuláš D z u r i n d a
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2004