V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-17829/2004
Za bezchybnosť:
Za Ministerstvo spravodlivosti SR:
JUDr. Jana Hreňová
Za sekciu vládnej legislatívy Úradu vlády SR:
JUDr. Jiřina Fisherová
Generálny riaditeľ sekcie vládnej legislatívy
Úradu vlády SR: JUDr. Štefan Grman, CSc.
838
Vládny návrh
Z á k o n
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 19.august 2004
V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Materiál na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-17829/2004
838
Vládny návrh
Z á k o n
o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Mikuláš Dzurinda
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 19.august 2004