NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
848
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ........................2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č.231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 1 ods. 1 sa slová „verejnými prostriedkami a vlastnými prostriedkami 2)“ nahrádzajú slovami „verejnými prostriedkami 2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Zákon č..../2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: „3) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 1 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento zákon upravuje práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a súčinnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré ku kontrolovanému subjektu majú zmluvný vzťah dodávateľa výkonov alebo tovarov (ďalej len
2
„tretia osoba“), pri vykonávaní následnej finančnej kontroly verejných prostriedkov v kontrolovanom subjekte.“.
5. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
6. V § 2 ods. 1 sa odkaz 5 nad slovom „predpismi“ nahrádza odkazom 1 a text k poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
7. V § 2 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „prostriedkov“ dopĺňa odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) Napríklad zákon č. .../2004 Z. z.(skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), zákon č. ..../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).“.
8. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú: „6) Napríklad zákon č. .../2004 Z. z.(skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 7) Napríklad § 9 Zákonníka práce, § 9 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 2 ods. 2 písmená b) a c) znejú: „b) verejnými prostriedkami prostriedky podľa osobitného predpisu, 7a) vrátane iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) orgánom verejnej správy subjekt sektora verejnej správy podľa osobitného predpisu 7b) a právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie, 7c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a) § 2 písm. a) zákona č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy).
7b) § 3 zákona č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy).
7c) § 2 písm. e) zákona č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy).“.
10. Poznámky pod čiarou k odkazom 9, 10 a 11 sa vypúšťajú.
11. V § 2 ods.2 písm. d) sa za slovo „rozpočtovaní“ vkladá slovo „použití“ a vypúšťajú sa slová „a vlastných prostriedkov 2)“.
12. V § 2 ods.2 písm. e) sa za slovo „vykonáva“ vkladá slovo „následnú“.
3
13. V § 2 ods. 2 písm. f) sa slová „organizačné jednotky, 12)“ nahrádzajú slovami „vnútorné organizačné útvary, preddavkové organizácie, 12)“.
14. V § 2 ods.2 písmeno g) znie:
„g) auditovaným subjektom orgán verejnej správy, ktorý spravuje kapitolu štátneho rozpočtu 8) (ďalej len „ústredný orgán“), jeho vnútorné organizačné útvary, rozpočtová organizácia, jej preddavkové organizácie 12) a príspevková organizácia, ku ktorým vykonáva ústredný orgán zriaďovateľskú funkciu a štátny účelový fond, ktorý ústredný orgán spravuje, právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie a sociálna poisťovňa,“. Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 12 znejú:
„8) § 9 zákona č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy). 12) § 22 ods. 2 zákona č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy).“.
15. V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) rizikom pravdepodobnosť výskytu nepriaznivého vplyvu udalosti alebo činnosti alebo
iných odchýlok od stanovených cieľov a zámerov na plnenie úloh orgánu verejnej
správy.“.
16. V § 3 písmená a) a b) znejú: „a) koordinuje vykonávanie následnej finančnej kontroly s inými kontrolnými orgánmi,
b) vykonáva metodický dohľad a metodicky usmerňuje a harmonizuje vykonávanie finančnej kontroly a vnútorného auditu,“.
17. V § 3 písm. d) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
18. V § 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „ a vnútorného auditu“.
19. V § 3 písm. f) sa za slovo „výsledkoch“ vkladá slovo „následnej“ a slová „§ 31 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 31a ods. 1 písm. b)“.
20. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie: „§ 3a
(1) Ministerstvo vykonáva následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, v ústredných orgánoch a štátnych účelových fondoch, okrem rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Kontrolu hospodárenia v Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky vykonáva Národná rada Slovenskej republiky alebo ňou poverený orgán.
(2) Následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov v štátnych rozpočtových organizáciách a v štátnych príspevkových organizáciách, následnú finančnú kontrolu prostriedkov, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a vyššieho územného celku podľa osobitného
4
predpisu 12a) a následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov u právnických osôb a fyzických osôb vykonávajú správy finančnej kontroly.12b) V prípade potreby môže následnú finančnú kontrolu vykonať ministerstvo.
(3) Orgán verejnej správy vykonáva následnú finančnú kontrolu verejných prostriedkov a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, v rámci svojho rozpočtu. Zároveň vykonáva následnú finančnú kontrolu prostriedkov štátnych účelových fondov, ktoré spravuje, vrátane prostriedkov poskytnutých z týchto fondov právnickým osobám a fyzickým osobám.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a) § 5 ods. 1 písm. g), h) a j) a § 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. ..../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy).
12b) Zákon č. 440/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21. V § 6 odseky 3 a 4 znejú: „(3) Následnú finančnú kontrolu vykonáva orgán verejnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov 1) a oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia podľa § 7.
(4) Ústredné orgány a správy finančnej kontroly povinné vypracovať ročnú správu o výsledkoch následných finančných kontrol, v ktorej uvedú najmä údaje o počte nimi vykonaných následných finančných kontrol, kontrolných zisteniach a opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a zaslať ju ministerstvu do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok.“.
22. V § 6 ods. 5 sa za slová „o výsledkoch“ vkladá slovo „následných“.
23. V § 7 odsek 1 znie: „(1) Oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia môžu vykonať následnú finančnú kontrolu prostriedkov Európskej únie, vrátane verejných prostriedkov súvisiacich s použitím prostriedkov Európskej únie v subjektoch, ktorým sa tieto prostriedky poskytli.“.
24. V § 7 ods. 2 sa slová „Poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev je oprávnený“ nahrádzajú slovami „Oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia môžu“ a slová „poskytovateľ prostriedkov Európskych spoločenstiev“ sa nahrádzajú slovami „oprávnení zamestnanci Európskej komisie alebo jej riadne vymenovaní zástupcovia“.
25. V § 7 ods. 3 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“ a v druhej vete sa vypúšťa slovo „je“ a za slovo „ministerstvo“ sa vkladajú slová „a ostatné kontrolné orgány sú“.
26. V § 9 ods. 2 sa slová „alebo zamestnanec zodpovedný“ nahrádzajú slovami „a zamestnanci zodpovední“, za slovom „obstarávanie“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie“.
27. V § 9 ods. 3 sa za slovo „podpisom“ vkladajú slová „a uvedením dátumu jej vykonania“.
5
28. V § 9 odseky 5 a 6 znejú: „(5) Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly osoby podľa odseku 2 povinné písomne oznámiť vedúcemu orgánu verejnej správy zistené závažné nedostatky, pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať.
(6) Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije pri plnení úloh integrovaného záchranného systému a pri plnení niektorých úloh Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže a spravodajských služieb, ak ich vykonanie neznesie odklad. 13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.“.
29. V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
30. V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová , alebo zamestnanec útvaru kontroly orgánu verejnej správy“.
31. V § 10 ods. 3 sa za slovo „povinné“ vkladajú slová „vypracovať písomný záznam o zistených skutočnostiach a“, za slovo „zistené“ sa vkladá slovo „závažné“ a za slovo „nedostatky“ sa vkladá čiarka a slová „pre ktoré nemožno kontrolovanú finančnú operáciu vykonať alebo v jej príprave pokračovať“.
32. V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
33. V § 13 ods.1 písm. a) sa slovo „nevyhnuté“ nahrádza slovom „nevyhnutné“.
34. V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) vyžadovať od tretej osoby predloženie dokladov, poskytnutie informácií a vysvetlení súvisiacich s následnou finančnou kontrolou v kontrolovanom subjekte a oprávnení odobrať doklady a iné materiály, pokiaľ je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu a cieľa následnej finančnej kontroly.“.
35. V § 13 ods. 2 písm. c) sa za slová „kontrolovanému subjektu“ vkladajú slová „a tretej osobe“ a za slová „kontrolovaného subjektu“ vkladajú slová „a tretej osoby“.
36. V § 13 ods. 3 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b) a e)“.
6
37. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
„§13a
Zamestnanci vykonávajúci následnú finančnú kontrolu majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov. 14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie: „14a) § 89 ods. 9 Trestného zákona.“.
38. V § 14 ods. 2 písm. a) sa za slovo „jej“ vkladajú slová „začatie a“.
39. Za § 14 sa vkladá §14a, ktorý znie: „§14a
Tretia osoba je povinná poskytnúť kontrolnému orgánu súčinnosť v rozsahu podľa § 13 ods. 1 písm. e).“.
40. V § 18 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „vo viacerých kontrolovaných subjektoch alebo“.
41. V § 20 ods. 1 sa za slovo „námietky“ vkladá čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová „alebo vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania so správou neboli známe“.
42. V § 24 sa vypúšťa druhá veta.
43. Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 znejú:
„16) Napríklad Zákonník práce, zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 17) Napríklad zákon č. 283/2002 Z.z.“.
44. § 26 až 31 znejú:
㤠26
(1) Vedúci ústredných orgánov, s výnimkou tých, kde by to bolo vzhľadom na počet zamestnancov, objem rozpočtu verejných prostriedkov a organizačnú štruktúru ústredného orgánu zjavne nehospodárne, neefektívne a neúčinné, povinní zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu vlastným zamestnancom (ďalej len „vnútorný audítor“), prípadne nezávislou vnútornou organizačnou jednotkou zloženou z vnútorných audítorov (ďalej len „útvar vnútorného auditu“), funkčne a organizačne oddelenými od riadiacich a kontrolných štruktúr. O výnimke z povinnosti zabezpečiť vykonávanie vnútorného auditu v ústrednom orgáne vlastným zamestnancom rozhodne minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).
(2) Cieľom vnútorného auditu je nezávislou, objektívnou, hodnotiacou a konzultačnou činnosťou zameranou na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov napomáhať plneniu úloh, cieľov a zámerov auditovaného subjektu a prinášať systematický metodický prístup k zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti auditovaného
7
subjektu.
(3) Podrobnosti o vnútornom audite ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 27
(1) Vnútorný audit sa vykonáva v auditovanom subjekte.
(2) Na základe žiadosti vedúceho ústredného orgánu vykoná vnútorný audit útvar vnútorného auditu ministerstva, ak je to odôvodnené skutočnosťou podľa § 28 ods. 6.
(3) Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa odseku 2 je vedúci ústredného orgánu, ktorý požiadal o vykonanie vnútorného auditu oprávnený podávať vnútornému audítorovi návrhy na vykonanie vnútorného auditu.
(4) Útvar vnútorného auditu ministerstva v súčinnosti s ústrednými orgánmi zainteresovanými na vnútornom audite príslušného programu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, môže v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie informácie pre Európsku komisiu 17a) vykonať vnútorný audit v orgánoch a organizáciách zabezpečujúcich implementáciu prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Za tým účelom koordinuje prípravu plánov vnútorných auditov a výkon jednotlivých audítorských akcií.
Postavenie vnútorného audítora
§ 28
(1) Vnútorného audítora ministerstva vymenúva a odvoláva minister financií.
(2) Vnútorného audítora iného ústredného orgánu vymenúva a odvoláva vedúci tohto ústredného orgánu po prerokovaní s ministrom financií. V prípade zániku štátnozamestnaneckého pomeru podľa § 30 ods. 3 sa prerokovanie s ministrom financií nevyžaduje. Vymenovanie a odvolanie vnútorného audítora oznamuje vedúci ústredného orgánu ministerstvu.
(3) Vnútorný audítor je pri výkone svojej činnosti viazaný len ústavou, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri svojej činnosti zohľadňuje medzinárodne uznávané štandardy pre profesionálnu prax vnútorného auditu a riadi sa etickým kódexom vnútorného audítora.
(4) Vedúci auditovaného subjektu je povinný zabezpečiť, aby sa vylúčili akékoľvek zásahy smerujúce k ovplyvňovaniu vnútorného audítora pri vykonávaní vnútorného auditu.
(5) Útvar vnútorného auditu a vnútorného audítora nemožno poverovať činnosťami, ktoré nesúvisia s vykonávaním vnútorného auditu, alebo sú v rozpore s nezávislosťou plnenia úloh vnútorného auditu.
(6) Vnútorný audítor nesmie vykonať vnútorný audit, ak so zreteľom na jeho vzťah k predmetu vnútorného auditu alebo k auditovanému subjektu možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. Ak sa vnútorný audítor dozvie o skutočnostiach, pre ktoré nesmie
8
vykonať vnútorný audit, oznámi ich bez zbytočného odkladu vedúcemu ústredného orgánu, v ktorého služobnom úrade vykonáva štátnu službu.
§ 29
(1) Za vnútorného audítora možno vymenovať len štátneho zamestnanca. 17b)
(2) Vedúceho útvaru vnútorného auditu a ak nie je útvar zriadený, samostatného vnútorného audítora pri vykonávaní činností vnútorného auditu v súlade s týmto zákonom priamo riadi vedúci ústredného orgánu, ktorý súčasne zodpovedá za efektívne a účinné využitie výsledkov činnosti vnútorných audítorov pri skvalitňovaní systému finančného riadenia so zameraním na hospodárne, efektívne a účinné plnenie úloh ústredného orgánu.
§ 30
(1) Vedúci ústredného orgánu odvolá vnútorného audítora z funkcie
a) pri zmene štátnozamestnaneckého pomeru, 17c) s výnimkou, ak zmena
štátnozamestnaneckého pomeru bude vykonaná v rámci útvaru vnútorného auditu,
b) pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu. 17d)
(2) Funkcia vnútorného audítora zaniká súčasne so zánikom štátnozamestnaneckého pomeru podľa osobitného predpisu. 17e)
(3) Funkcia vnútorného audítora, ak bol odvolaný podľa odseku 1, zaniká dňom uvedeným v písomnom oznámení, najneskôr však dňom nasledujúcim po dni jeho doručenia.
§ 31
(1) Vnútorný audit sa vykonáva v súlade so strednodobým plánom vnútorného auditu (ďalej len „strednodobý plán“), ročným plánom jednotlivých vnútorných auditov (ďalej len „ročný plán“) a podľa programu jednotlivého vnútorného auditu (ďalej len „audítorská akcia“) .
(2) Strednodobý plán obsahuje najmä priority určené na audit, čas potrebný na vykonanie auditov a frekvenciu auditov, potreby ústredného orgánu z hľadiska doterajších výsledkov jeho činnosti a predpokladaných zámerov a cieľov na viacročné obdobie, spravidla na tri roky.
(3) Ročný plán upresňuje na základe strednodobého plánu rozsah, vecné zameranie a predmet vnútorných auditov, ich ciele, časové rozvrhnutie, personálne zabezpečenie a ďalšie činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením vykonávania vnútorného auditu.
(4) Program audítorskej akcie obsahuje najmä
a) názov a sídlo ústredného orgánu, ktorej vnútorný audítor audítorskú akciu vykoná,
b) názov a sídlo auditovaného subjektu,
c) hodnotený úsek činnosti auditovaného subjektu,
d) hlavné smery orientácie audítorskej akcie a jej ciele,
e) obdobie, ktoré sa bude audítorskou akciou hodnotiť,
f) začiatok a predpokladanú dobu vykonávania audítorskej akcie,
g) ďalšie údaje, ktoré bližšie charakterizujú podmienky vykonania audítorskej akcie.
9
(5) Strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu a samostatný vnútorný audítor, na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú zo stanovených úloh, cieľov a zámerov ústredného orgánu, s prihliadnutím na výsledky kontrol vykonaných v ústrednom orgáne a na zistenia vnútorného kontrolného systému. Vedúci útvaru vnútorného auditu a ak nie je útvar zriadený samostatný vnútorný audítor prerokuje prípravu plánov s príslušným vedúcim ústredného orgánu, ktorý tieto plány schvaľuje, pričom povinní zohľadniť jeho návrhy a odporúčania. Zmeny a doplnenie schváleného strednodobého plánu a ročného plánu na základe aktuálneho prehodnotenia rizík schvaľuje vedúci ústredného orgánu.
(6) Program audítorskej akcie vypracúva vnútorný audítor, prípadne vedúcim útvaru vnútorného auditu určený vedúci audítorskej skupiny, na každú audítorskú akciu a zasiela ho na schválenie vedúcemu ústredného orgánu.
(7) Program audítorskej akcie, ktorú vykoná vnútorný audítor ministerstva na základe žiadosti vedúceho iného ústredného orgánu podľa § 27 ods. 2 sa predkladá na schválenie vedúcemu tohto ústredného orgánu a zasiela na vedomie ministrovi financií.
(8) Vykonanie audítorskej akcie sa auditovanému subjektu oznámi pred jej začatím. V prípade podozrenia, že by sa tým zmarilo vykonanie audítorskej akcie, oznámi sa vykonanie audítorskej akcie v deň jej začatia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17e znejú:
„17a) Napríklad čl. 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 438/2001 zo dňa 2. marca 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 pokiaľ ide o systémy riadenia a kontroly pre pomoc poskytovanú v rámci štrukturálnych fondov (Ú. v. ES L 063 z 3. 3. 2001) v znení Nariadenia Komisie (ES) č. 2355/2002 zo dňa 27. decembra 2002 (Ú. v. ES L 351 z 28. 12. 2002); čl. 12 Nariadenia Komisie (ES) č. 1386/2002 zo dňa 29. júla 2002, ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1164/1994 ohľadne riadiacich a kontrolných systémov v súvislosti s finančnou pomocou, ktorá sa poskytuje z Kohézneho fondu a postupom pri vykonávaní finančných opráv (Ú. v. ES L 201 z 31. 7. 2002).
17b) Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
17c) Napríklad § 27 35a zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 35a zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d) Napríklad § 39 ods. 1 a 2, § 40 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 189 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17e) Napríklad § 39 ods. 3 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
45. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
10
㤠31a
(1) Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný
a) zaslať ministerstvu a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky schválené
plány vnútorného auditu podľa § 31 ods. 2 a 3 najneskôr do 31. januára plánovacieho
obdobia,
b) vypracovať ročnú správu o činnosti útvaru vnútorného auditu a samostatný vnútorný
audítor ročnú správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä údaje o počte
vykonaných audítorských akcií a ich zameraní, analýzu výskytu zistení, ktoré nepriaznivo
ovplyvnili činnosť ústredného orgánu, vrátane nedostatkov vnútorných kontrolných
mechanizmov, odporúčania na odstránenie zistených nedostatkov, a zaslať ju do konca
februára za predchádzajúci kalendárny rok vedúcemu orgánu verejnej správy
a ministerstvu,
c) zabezpečiť zhromažďovanie a vedenie príslušnej pracovnej dokumentácie ku každej audítorskej akcii.
(2) V prípade odvolania vnútorného audítora podľa § 30 je povinný odvolaný vnútorný audítor vypracovať ročnú správu o svojej činnosti najneskôr ku dňu zániku funkcie vnútorného audítora a zaslať ju vedúcemu ústredného orgánu a ministerstvu.
(3) Vedúci ústredného orgánu je oprávnený zaslať ministerstvu svoje stanovisko k ročnej správe o činnosti útvaru vnútorného auditu, prípadne k správe o činnosti samostatného vnútorného audítora.
(4) Podrobnosti o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti útvaru vnútorného auditu a o obsahových náležitostiach ročnej správy o činnosti samostatného vnútorného audítora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
46. Nadpis nad § 33 znie: „Postup pri vykonávaní vnútorného auditu“.
47. V § 33 úvodná veta znie: „Pri vykonávaní vnútorného auditu môže vnútorný audítor podľa predmetu vnútorného auditu a druhu hodnotenej činnosti použiť najmä postupy pre“.
48. § 35 znie:
㤠35
(1) Pri vykonávaní vnútorného auditu podľa programu audítorskej akcie vnútorný audítor zhromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje informácie vzťahujúce sa na činnosť auditovaného subjektu so zameraním na dosiahnutie účelu a cieľa audítorskej akcie.
(2) Na vykonanie audítorskej akcie môže byť prizvaný zamestnanec iného orgánu verejnej správy alebo právnickej osoby alebo fyzická osoba, pokiaľ je to na dosiahnutie účelu a cieľa vnútorného auditu vzhľadom na zložitosť a odborné zameranie auditovanej činnosti nevyhnutné.
(3) O účasti prizvaných osôb na vykonávaní audítorskej akcie, ktoré sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, rozhoduje vedúci ústredného orgánu.
(4) Náklady vzniknuté v súvislosti s vykonávaním audítorskej akcie prizvanej osobe
11
uhrádza ústredný orgán, v ktorom sa audítorská akcia vykonala. Za náklady sa považuje náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku 16) a náhrady podľa osobitného predpisu. 17)
(5) V odôvodnených prípadoch, najmä pri podozrení na výskyt nepredvídaných rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť činnosť ústredného orgánu, môže útvar vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor na základe rozhodnutia vedúceho ústredného orgánu alebo s jeho súhlasom vykonať audítorskú akciu, ktorá nebola v ročnom pláne.
(6) Pri vykonávaní audítorskej akcie v auditovanom subjekte, ktorý poskytol verejné prostriedky inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, je vnútorný audítor oprávnený vyžadovať od týchto osôb súčinnosť v rozsahu oprávnení vnútorného audítora podľa § 32 ods. 1 a tieto osoby sú povinné súčinnosť poskytnúť.
(7) Pri vykonávaní audítorskej akcie vnútorný audítor postupuje metódami zodpovedajúcimi predmetu a obsahu audítorskej akcie podľa programu audítorskej akcie. Vnútorný audítor pri vykonávaní audítorskej akcie môže navzájom kombinovať postupy pre vnútorné audity podľa § 33.
(8) Po vyhodnotení informácií získaných podľa odseku 1 vnútorný audítor vypracuje správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „audítorská správa"), ktorá obsahuje najmä predmet audítorskej akcie, nedostatky zistené audítorskou akciou a odporúčania pre auditovaný subjekt na nápravu zistených nedostatkov, odporúčania na zdokonalenie vnútorného kontrolného systému a na predchádzanie alebo zmiernenie rizík.
(9) Ak vznikne neodkladná potreba upozorniť na hroziace riziko, ktoré môže negatívne ovplyvniť činnosť auditovaného subjektu, alebo ak boli zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie z trestnej činnosti, vnútorný audítor ešte pred ukončením audítorskej akcie vypracuje čiastkovú správu o výsledku audítorskej akcie (ďalej len „čiastková audítorská správa“), ktorá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou audítorskej správy. Čiastkovú audítorskú správu vnútorný audítor predkladá vedúcemu auditovaného subjektu a vedúcemu ústredného orgánu, v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu ju zasiela aj orgánom činným v trestnom konaní, a v prípade podozrenia z neoprávneného použitia prostriedkov Európskej únie, zasiela čiastkovú audítorskú správu aj právnickej osobe, prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostriedky Európskej únie a Centrálnemu kontaktnému útvaru Európskeho úradu pre boj proti podvodom pre Slovenskú republiku.
(10) Vnútorný audítor odovzdá audítorskú správu vedúcemu auditovaného subjektu a príslušnému vedúcemu ústredného orgánu, ktorí zodpovední za to, že odporúčania vnútorného audítora sa zohľadnia pri náprave zistených nedostatkov. Vnútorný audítor je povinný sledovať zohľadnenie jeho odporúčaní auditovaným subjektom. Ak výsledkom audítorskej akcie skutočnosti, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti orgánov príslušných podľa osobitných predpisov,14) odovzdá vnútorný audítor audítorskú správu aj orgánom príslušným podľa osobitných predpisov.14) V odôvodnených prípadoch, na základe vyžiadania ministra financií zašle vedúci ústredného orgánu audítorskú správu ministerstvu.
(11) Vedúci ústredného orgánu je oprávnený rozhodnúť o prístupe k obsahu audítorských správ v súlade s osobitným predpisom.18)
(12) Podrobnosti o obsahových náležitostiach audítorskej správy ustanoví všeobecne
12
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
49. V § 36 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pri vykonávaní následnej finančnej kontroly“, za slovo „subjektu sa vkladajú slová „a tretej osobe“ a slová „§ 14 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „tohto zákona“.
50. V § 37 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
51. V § 37 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
52. V § 39 ods. 1 druhej vete sa za slovo „pomeru vkladá čiarka a slová vykonávania štátnej služby, vykonávania prác vo verejnom záujme“.
53. V § 40 sa nad slovo „zmluva“ umiestňuje odkaz 18a), za slovo „viazaná“ sa vkladajú slová „a rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka,“ a na konci sa pripája táto veta „Na menovanie vnútorného audítora sa vzťahuje § 28 ods. 2 obdobne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a) znie:
„18a) Napríklad Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 130/2002 Z. z. o podpísaní Viacročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou a Ročnej finančnej dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a Slovenskou republikou.“.
54. § 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vedúci útvaru vnútorného auditu alebo samostatný vnútorný audítor je povinný vypracovať a predložiť na schválenie vedúcemu ústredného orgánu Chartu vnútorného auditu príslušného ústredného orgánu, ktorá bude definovať ciele, aktivity, postavenie vnútorného auditu v ústrednom orgáne a jeho vzťahy s ostatnými organizačnými útvarmi a organizáciami v pôsobnosti ústredného orgánu, najneskôr do 31. decembra 2005.“.
55. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
Na finančné kontroly a vnútorné audity začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
13
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej konroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z. a zákona č. 502/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 3 sa za slovom „výkone“ vypúšťa slovo „finančnej“.
2. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch poveriť správy finančnej kontroly
výkonom kontroly aj mimo ich územnej pôsobnosti.“.
3. § 3 znie:
㤠3
Správa finančnej kontroly
a) vykonáva následnú finančnú kontrolu podľa osobitného predpisu, 1)
b) vykonáva cenovú kontrolu podľa osobitného predpisu, 2)
c) kontroluje správu a nakladanie s majetkom štátu podľa osobitného predpisu, 3)
d) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a cenovej disciplíny v rozsahu
podľa osobitných predpisov, 4)
e) ukladá pokuty v rozsahu podľa osobitných predpisov, 5)
f) vymáha odvod, penále a pokutu podľa osobitného predpisu, 6)
g) spolupracuje s orgánmi Európskej únie v rozsahu a za podmienok ustanovených
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
h) kontroluje vyberanie súdnych poplatkov podľa osobitného predpisu, 7)
i) plní ďalšie úlohy podľa poverenia ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 7 znejú:
„1) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o z mene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2004 Z. z.
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. .../2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
5) Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2004 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
6) Zákon č. .../2004 Z. z. (skrátená citácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy).
7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.“.
4. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:
14
㤠3a
Právna ochrana zamestnancov správ finančnej kontroly
Zamestnanci správ finančnej kontroly majú pri plnení úloh podľa tohto zákona postavenie verejných činiteľov. 8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8) § 89 ods. 9 Trestného zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.