1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
SMERNICA RADY 2003/49/ES z 3. júna 2003
o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov
Všeobecne záväzné právne predpisy SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
č.
Text
Spô sob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Štádium legislatívneho procesu
Čl.1
Rozsah platnosti a postup
1. Výplaty úrokov a licenčných poplatkov vznikajúce v členskom štáte oslobodené od akýchkoľvek daní ukladaných na uvedené výplaty v uvedenom štáte, či zrážkou zo základu alebo vyrubením, za podmienky, že vlastník požitkov v podobe úrokov a licenčných poplatkov je spoločnosť ďalšieho členského štátu alebo trvalý podnik spoločnosti niektorého členského štátu.
2. Výplata vykonaná spoločnosťou alebo členským štátom alebo trvalým podnikom sídliacim v ďalšom členskom štáte sa považuje za výplatu, ktorá vznikla v uvedenom členskom štáte, ďalej len „štát pôvodu“.
N
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 13 ods. 2 pís. g)
Od dane sú oslobodené aj
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
Ú
MF SR, daňoorgány
2
3.Trvalý podnik sa považuje za platcu úrokov alebo licenčných poplatkov iba vtedy, ak uvedené výplaty predstavujú pre trvalý podnik v členskom štáte, v ktorom sídli, daňovo odpočítateľný výdavok.
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 13 ods.2 pís. h)
§ 17
ods. 7
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
Od dane sú oslobodené aj
h) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
(7) Základ dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom stálej prevádzkarne, vykázaný podľa odseku 1, nemôže byť nižší, ako by bol dosiahnutý, keby ako nezávislá osoba vykonávala rovnaké alebo podobné činnosti nezávisle od jej zriaďovateľa. Na úpravu základu dane stálej prevádzkarne sa primerane použije postup podľa § 18. Do zdaniteľných
3
4. Spoločnosť niektorého členského štátu sa považuje za vlastníka požitkov v podobe úrokov alebo licenčných poplatkov iba vtedy, ak uvedené poplatky prijíma vo svoj vlastný prospech a nie ako sprostredkovateľ za inú osobu, akým je zástupca, poverenec alebo splnomocnenec.
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 13 ods. 2 pís. g)
príjmov sa zahŕňa príjem dosiahnutý činnosťou stálej prevádzkarne. Do daňových výdavkov sa môžu zahrnúť aj náklady preukázateľne vynaložené zriaďovateľom stálej prevádzkarne na účely tejto stálej prevádzkarne vrátane nákladov na vedenie a všeobecných správnych výdavkov bez ohľadu na miesto ich vzniku, ak zriaďovateľ stálej prevádzkarne preukáže úhrnnú výšku týchto nákladov za podnik ako celok, zdôvodní spôsob ich delenia medzi jednotlivé časti podniku daňovníka a preukáže tok výrobkov alebo služieb smerujúcich do tejto stálej prevádzkarne. Ak nemožno určiť základ dane týmto spôsobom, na jeho určenie možno použiť aj pomer zisku alebo straty k nákladom alebo k hrubým príjmom pri porovnateľných činnostiach u porovnateľných daňovníkov alebo porovnateľnú výšku obchodného rozpätia a podobné porovnateľné ukazovatele, ak sa na ich základe preukázateľne vyčísli základ dane. Ďalej možno použiť metódu rozdelenia celkových ziskov podniku daňovníka jeho rôznym častiam alebo organizačným zložkám, ak sa dodrží princíp nezávislého vzťahu 18). Daňovník môže písomne požiadať správcu dane o odsúhlasenie konkrétnej metódy určenia základu dane stálej prevádzkarne. Ak správca dane odsúhlasí navrhovanú metódu určenia základu dane, uplatňuje sa táto daňovníkom navrhnutá a odôvodnená metóda najmenej počas jedného zdaňovacieho obdobia, pričom k zmene metódy nemôže dôjsť v priebehu zdaňovacieho obdobia.
Od dane sú oslobodené aj
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných
4
5. Trvalý podnik sa považuje sa vlastníka požitkov v podobe úrokov alebo licenčných poplatkov:
(a) ak pohľadávka, právo alebo používanie informácií, s ktorými výplaty úrokov alebo licenčných poplatkov vznikajú, je skutočne spojené s uvedeným trvalým podnikom; a
(b) ak výplaty úrokov alebo licenčných poplatkov predstavujú príjem, ohľadom ktorého uvedený trvalý podnik podlieha v členskom štáte, v ktorom sídli, jednej z daní uvedenej v článku 3 písm. a) bod (iii) alebo v prípade Belgicka impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders“, alebo v prípade Španielska „Impuesto sobre la Renta de no Residentes“, resp. dani, ktorá je zhodná alebo v značnej miere podobná a ktorá sa ukladá po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice navyše oproti jestvujúcim daniam alebo miesto nich.
6. Pokiaľ sa trvalý podnik spoločnosti niektorého členského štátu považuje za platcu alebo vlastníka požitkov v podobe úrokov a licenčných poplatkov, žiadna iná časť spoločnosti sa na účely tohoto článku nepovažuje za platcu alebo vlastníka požitkov v podobe uvedených úrokov alebo uvedených licenčných poplatkov.
7. Tento článok sa uplatňuje iba vtedy, ak spoločnosť, ktorá je platcom úrokov a licenčných poplatkov, alebo spoločnosť, ktorej trvalý podnik sa považuje za platcu úrokov a licenčných poplatkov, je združenou spoločnosťou spoločnosti, ktorá je vlastníkom požitkov, alebo ktorej trvalý podnik sa považuje za vlastníka požitkov v podobe uvedených úrokov alebo licenčných poplatkov.
8. Tento článok sa neuplatňuje vtedy, ak úroky alebo licenčné poplatky prijíma alebo platí trvalý podnik sídliaci v treťom štáte spoločnosti niektorého členského štátu a podnikanie spoločnosti sa úplne alebo čiastočne vykonáva prostredníctvom uvedeného trvalého podniku.
9. Nič v tomto článku nebráni členskému štátu, aby pri uplatňovaní svojho daňového práva nezohľadňoval úroky
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 13 ods. 2 pís. h)
cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
Od dane sú oslobodené aj
h) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte
5
a licenčné poplatky prijaté jeho spoločnosťami, trvalými podnikmi jeho spoločností alebo trvalými podnikmi sídliacimi v uvedenom štáte.
10. Členský štát možnosť neuplatňovať túto smernicu na spoločnosť iného členského štátu alebo na trvalý podnik spoločnosti iného členského štátu za okolností, keď podmienky stanovené v článku 3 písm. b nie dodržané počas neprerušeného obdobia v trvaní najmenej dvoch rokov.
11. Štát pôvodu môže požadovať, aby splnenie požiadaviek stanovených v tomto článku a v článku 3 bolo v čase výplaty úrokov a licenčných poplatkov doložené potvrdením. Ak splnenie požiadaviek stanovených v tomto článku nebolo potvrdené v čase výplaty, členský štát môže slobodne požadovať zrážku dane zo základu.
12. Štát pôvodu môže ako podmienku pre oslobodenie od dane na základe tejto smernice stanoviť, že na základe potvrdenia dosvedčujúceho splnenie požiadaviek v tomto článku a v článku 3 vydal rozhodnutie o oslobodení od dane. Rozhodnutie o oslobodení od dane sa vydáva najneskoršie do troch mesiacov po poskytnutí potvrdenia spolu so zdôvodňujúcimi informáciami, ktoré štát pôvodu môže oprávnene požadovať a je platné najmenej na obdobie jedného roka od jeho vydania.
13. Na účely odseku 11 a 12 vydávané potvrdenie ohľadom každej zmluvy na výplatu platnosť najmenej jeden rok, avšak nie dlhšie ako tri roky odo dňa jeho vydania a obsahuje tieto informácie:
(a) osvedčenie o sídle prijímajúcej spoločnosti na daňové účely a podľa potreby, o jestvovaní trvalého podniku osvedčeného daňovým orgánom členského štátu, v ktorom prijímajúca spoločnosť sídli na daňové účely alebo v ktorom sídli trvalý podnik;
(b) vlastníctvo požitkov prijímajúcou spoločnosťou v súlade s ods. 4 alebo jestvovanie podmienok
v súlade s ods. 5, pokiaľ trvalý podnik je
prijímateľom výplaty;
Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
6
(c) splnenie požiadaviek v súlade s článkom 3 písm. a) bod (iii) v prípade prijímajúcej spoločnosti;
(d) minimálny podiel alebo kritérium minimálneho podielu hlasovacích práv v súlade s článkom 3 písm. b);
(e) obdobie, počas ktorého podiel uvedený v bode d), jestvuje.
Členské štáty môžu navyše v prípade výplaty na základe zmluvy požadovať právne zdôvodnenie (napr. dohodu o pôžičke alebo licenčnú zmluvu).
14. Ak sa požiadavky pre oslobodenie od dane neplnia, prijímajúca spoločnosť alebo trvalý podnik okamžite informuje platiacu spoločnosť alebo trvalý podnik a, ak tak požaduje štát pôvodu, aj príslušný orgán uvedeného štátu.
15. Ak platiaca spoločnosť alebo trvalý podnik odpočítala a zaplatila zrážku dane zo základu, od ktorej sa na základe tohoto článku oslobodzuje, vzniká nárok na vrátenie uvedenej zrážky dane zo základu. Členský štát môže požadovať informácie uvedené v odseku 13. V rámci stanovenej lehoty treba podať žiadosť o vrátenie. Uvedená lehota dĺžku aspoň dva roky odo dňa, kedy boli úroky alebo licenčné poplatky zaplatené.
16. Štát pôvodu nahrádza nadmerne odpočítanú a zaplatenú zrážku dane zo základu do jedného roka od náležitého podania žiadosti spolu s informáciami, ktoré je oprávnený požadovať. Ak daň odpočítaná a zaplatená zrážkou zo základu nebola vrátená v rámci uvedenej lehoty, prijímajúca spoločnosť alebo trvalý podnik právo po uplynutí predmetného roka na úroky z dane, ktoré sa vyplácajú pri sadzbe, ktorá zodpovedá vnútroštátnej úrokovej sadzbe, ktorá sa uplatňuje na porovnateľné prípady na základe domáceho práva štátu pôvodu.
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 43 ods. 7
(7) Daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej
zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku. Rovnako aj spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spoločnosti si môže odpočítať pomernú časť dane, ktorá bola zrazená verejnej obchodnej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a to v rovnakom pomere, v akom sa rozdeľuje časť zisku pripadajúca na spoločníka alebo komplementára podľa spoločenskej zmluvy, inak rovným dielom. Manželia, ktorým plynú príjmy z ich bezpodielového spoluvlastníctva, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy.
Čl.2
Vymedzenie úrokov a licenčných poplatkov
Na účely tejto smernice:
N
Ú
z. 513/ 1991 Zb.
7
(a) termín „úroky“ označuje príjem z pohľadávok každého druhu, bez ohľadu na to, či zabezpečené hypotékou alebo nie a či zahrňujú podiel na dlžníkových ziskoch alebo nie a najmä príjem z cenných papierov a príjem z dlhopisov alebo obligácií, vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi, dlhopismi alebo obligáciami; penále za oneskorené výplaty sa nepovažujú za úroky;
(b) termín „licenčné poplatky“ označuje výplaty akéhokoľvek druhu prijímané ako úplata za používanie práva na používanie, akéhokoľvek autorského práva na literárne, umelecké alebo vedecké dielo, vrátane kinematografických filmov a softvéru akéhokoľvek patentu, obchodnej značky, vzoru alebo modelu, plánu, tajného vzorca alebo procesu alebo za informácie týkajúce sa priemyselných, obchodných alebo vedeckých skúseností; výplaty za používanie práva na používanie priemyselného, obchodného alebo vedeckého zariadenia sa považujú za licenčné poplatky.
Obchodný zákonník
z. 387/ 1997 Z.z. Autor ský zákon
Čl.3
Vymedzenie spoločnosti, združenej spoločnosti a trvalého podniku
Na účely tejto smernice:
(a) termín „spoločnosť niektorého členského štátu“ označuje akúkoľvek spoločnosť:
(i) ktorá jednu z podôb uvedených v prílohe tejto smernice; a
(ii)ktorá sa v súlade s daňovými zákonmi členského štátu považuje za sídliacu v uvedenom členskom štáte a v zmysle dohovoru o dvojitom zdaňovaní príjmu uzavretého s tretím štátom sa nepovažuje na daňové účely za sídliacu mimo spoločenstva; a
(iii) ktorá podlieha jednej z týchto daní bez toho, aby bola od nich oslobodená, alebo dani, ktorá je zhodná alebo v značnej miere podobná a ktorá sa ukladá po dni nadobudnutia účinnosti tejto smernice navyše k jestvujúcim daniam alebo miesto nich:
– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgicku,
– selskabsskat v Dánsku,
N
Zákon č. 595/ 2003
§ 2
pís. d)
Na účely tohto zákona sa rozumie
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa
obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
2. právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je
Ú
§ 56 ods. 1 z. č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník
8
– Körperschaftssteuer v Nemecku,
Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων v Grécku,
– impuesto sobre sociedades v Španielsku,
– impôt sur les sociétés vo Francúzsku,
– corporation tax v Írsku,
– imposta sul reddito delle persone giuridiche v Taliansku,
– impôt sur le revenu des collectivités in Luxembursku,
– ennootschapsbelasting v Holandsku,
– Körperschaftssteuer v Rakúsku,
imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas v Protugalsku,
Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund vo Fínsku,
– statlig inkomstskatt vo Švédsku,
– corporation tax v Spojenom kráľovstve;
(b) spoločnosť je „združenou spoločnosťou“ druhej spoločnosti, ak prinajmenšom:
(i) prvá spoločnosť bezprostredný minimálny podiel 25 % na kapitále druhej spoločnosti, alebo
(ii) druhá spoločnosť bezprostredný minimálny podiel 25 % na kapitále prvej spoločnosti, alebo
(iii)tretia spoločnosť bezprostredný minimálny podiel 25 % tak na kapitále prvej spoločnosti, ako aj na kapitále druhej spoločnosti.
Podiely musia zahrňovať iba spoločnosti, ktoré sídlia na území spoločenstva.
Napriek tomu členské štáty majú možnosť nahradiť kritérium minimálneho podielu na kapitále minimálnym podielom na hlasovacích právach;
Zákon č. 595/ 2003
Zákonč. 595/ 2003 Z.z.
§ 13 ods.2 pís. g)
§ 13 ods.2 pís. h)
zapísaná v obchodnom registri,
Od dane sú oslobodené aj
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
Od dane sú oslobodené aj
h) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má
9
(c) termín „trvalý podnik“ označuje pevné miesto podnikania nachádzajúce sa v niektorom členskom štáte, prostredníctvom ktorého sa v plnej alebo čiastočnej miere vykonáva podnikanie spoločnosti ďalšieho členského štátu.
Zákonč. 595/ 2003
§ 16 ods. 2
najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25% priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu,
Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, ktorého prostredníctvom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to najmä miesto, z ktorého je činnosť daňovníka organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov. Miesto alebo zariadenie na výkon činností je považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorazovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti na nich presiahne šesť mesiacov. Stálou prevádzkarňou je aj osoba, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a sústavne alebo opakovane
10
prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia. Osoba koná v mene daňovníka, ak koná na základe jeho pokynov, pričom daňovník výsledky jej činnosti kontroluje a nesie za ne podnikateľské riziko.
Čl.4
Výplaty, ktoré sa nepovažujú za úroky a licenčné poplatky
1. Štát pôvodu nie je povinný zabezpečiť prospechy tejto smernice v týchto prípadoch:
(a) výplaty, ktoré sa považujú za rozdeľovanie ziskov alebo splácanie kapitálu na základe práva štátu pôvodu;
(b) výplaty z pohľadávok, ktoré zahrňujú právo na účasť na ziskoch dlžníka;
(c) výplaty z pohľadávok, ktoré oprávňujú veriteľa na výmenu svojho práva na úroky za právo účasti na ziskoch dlžníka;
(d)výplaty z pohľadávok, ktoré neobsahujú žiadne ustanovenie o splatení istiny alebo ktoré majú splatnosť 50 rokov odo dňa vydania.
2. Ak z dôvodu zvláštneho vzťahu medzi platcom a vlastníkom požitku v podobe úrokov alebo licenčných poplatkov alebo medzi jedným z nich a niektorou inou osobou čiastka úrokov alebo licenčných poplatkov presahuje čiastku, ktorá by bola bývala dohodnutá platcom a vlastníkom požitkov v neprítomnosti takéhoto vzťahu, ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú iba na túto druhú čiastku, ak takáto čiastka jestvuje.
N
Zákon č. 595/ 2003
§ 3 ods.2 pís. c)
§ 12 ods.7 pís. c)
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Ú
11
Čl.5
Podvod a zneužívanie
1. Táto smernica nebráni uplatňovaniu domácich ustanovení alebo ustanovení založených na dohode potrebných na zabránenie podvodu alebo zneužívaniu.
2. Členské štáty v prípade transakcií, v ktorých prípade je hlavnou pohnútkou alebo jednou z hlavných pohnútok daňový únik, vyhýbanie sa daniam alebo zneužívanie, odoberú prospechy plynúce z tejto smernice alebo odmietnu uplatňovanie tejto smernice.
n.a.
N
Čl.6
Prechodné predpisy pre Grécko, Španielsko a Portugalsko
1. Grécku Španielsku a Portugalsku sa povoľuje neuplatňovať ustanovenia článku 1 do dňa uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor vo forme výplat úrokov 1. Počas prechodného obdobia v dĺžke osem rokov, ktoré začína v uvedený deň, sadzba dane na výplaty úrokov alebo licenčných poplatkov zaplatených združenej spoločnosti iného členského štátu alebo trvalému podniku sídliacemu v inom členskom štáte združenej spoločnosti niektorého členského štátu nesmie presahovať 10 % počas prvých štyroch rokov a 5 % počas posledných štyroch rokov.
Španielsku sa povoľuje iba v prípade výplaty licenčných poplatkov, aby neuplatňovalo ustanovenia článku 1 do dňa uplatňovania uvedeného v článku 17 ods. 2 a 3 smernice 2003/48/ES.
Počas prechodného obdobia šiestich rokov začínajúceho v uvedený deň sadzba dane na výplaty licenčných poplatkov zaplatených združenej spoločnosti iného členského štátu alebo trvalému podniku sídliacemu v inom členskom štáte združenej spoločnosti niektorého členského štátu nesmie presiahnuť 10 %.
Tieto prechodné predpisy napriek tomu naďalej podliehajú pokračovaniu v uplatňovaní akejkoľvek sadzby dane, ktorá je nižšia, ako sadzby uvedené v prvom a druhom pododseku, medzi Gréckom, Španielskom alebo
n.a.
N
12
Portugalskom a inými členskými štátmi. Pred koncom ktoréhokoľvek z období spomenutých v tomto odseku môže Rada na návrh Komisie jednomyseľne rozhodnúť o možnom predĺžení spomenutých prechodných období.
3. Ak spoločnosť niektorého členského štátu alebo trvalý podnik sídliaci v uvedenom členskom štáte spoločnosti niektorého členského štátu:
prijíma úroky alebo licenčné poplatky od združenej spoločnosti v Grécku alebo Portugalsku,
prijíma licenčné poplatky od združenej spoločnosti v Španielsku,
prijíma úroky alebo licenčné poplatky od trvalého podniku združenej spoločnosti niektorého členského štátu sídliaceho v Grécku alebo v Portugalsku, alebo
prijíma licenčné poplatky od trvalého podniku združenej spoločnosti niektorého členského štátu sídliaceho v Španielsku,
prvý členský štát zohľadní čiastku rovnú dani zaplatenej v Grécku, Španielsku alebo Portugalsku v súlade s odsekom 1 na uvedený príjem ako odpočítanie z dane z príjmu spoločnosti alebo trvalého podniku, ktoré tento príjem prijalo.
3. Odpočítanie ustanovené v odseku 2 nemusí presahovať nižšiu z týchto čiastok:
(a) daň, ktorá sa platiť v Grécku, Španielsku alebo Portugalsku z takéhoto príjmu na základe ods. 1, alebo
(b) časť dane z príjmu spoločnosti alebo trvalého podniku, ktoré prijali úroky alebo licenčné poplatky, vypočítaná pred odpočítaním, ktorá na základe domáceho práva členského štátu, ku ktorému spoločnosť patrí alebo v ktorom trvalý podnik sídli, zaťažuje uvedené výplaty.
Čl.7
Vykonávanie
1. Členské štáty prijmú zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskoršie 1. januára 2004. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach
N
Čl.II
Prílo
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou Čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH
Ú
13
alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice spolu s tabuľkou, ktorá uvádza, ako sa ustanovenia tejto smernice zhodujú s prijatými vnútroštátnymi ustanoveniami.
ha č.2 k z. č. 595/ 2003 Z.z.
AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2003/49/ES z 03. 06. 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (OJ L 157 z 26. 06. 2003, s. 49 – 54)
SR informu-je Komi-siu pro-stredníctvom no-tifikácie
Čl.8
Preskúmanie
Do 31. decembra 2006 podá Komisia správu Rade o fungovaní tejto smernice, najmä s cieľom rozšírenia jej pôsobnosti na iné spoločnosti a podniky, ako tie, ktoré sú uvedené v článku 3 a v prílohe.
n.a.
N
Čl. 9
Obmedzujúca klauzula
Táto smernica neovplyvňuje uplatňovanie domácich ustanovení alebo ustanovení založených na dohode, ktoré presahujú rámec ustanovení tejto smernice a sú určené na odstránenie alebo zmiernenie dvojitého zdaňovania úrokov alebo licenčných poplatkov.
n.a.
N
Čl 10
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
n.a.
N
Čl. 11
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
N