1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Smernica Rady 1990/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch
Všeobecne záväzné právne predpisy SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
č.
Text
Spôsob trans-pozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Štádium legis. procesu
Čl.1
1.Každý členský štát uplatňuje túto smernicu:
-na rozdeľovanie zisku prijatého spoločnosťami tohto štátu, ktorý pochádza od dcérskych spoločností iných členských štátov,
-na rozdeľovanie zisku dcérskymi spoločnosťami z tohto štátu svojim materským spoločnostiam v iných členských štátoch.
2.Táto smernica nebráni uplatňovaniu vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení nevyhnutných k zamedzeniu daňových únikov a zneužívaniu daňového režimu
N
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 1 ods. 1
pís.a)
pís.b)
Tento zákon upravuje
daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "daň"),
spôsob platenia a vyberania dane.
Ú
MF SR,
daňové orgány
Čl. 2
Na účely tejto smernice znamená „spoločnosť členského štátu“ každú spoločnosť, ktorá:
a) jednu z foriem vymenovaných v prílohe k tejto smernici;
b)podľa daňového práva členského štátu, sa považuje na daňové účely za sídliacu v tomto štáte a podľa podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom sa na daňové účely nepovažuje za síd1iacu mimo spoločenstva;
N
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 2 pís.d)
Na účely tohto zákona sa rozumie
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
Ú
§ 56 ods. 1 z. č. 513/ 1991 Z.z. Obchodný zákonník
2
c)okrem toho podlieha jednej z týchto daní, bez možnosti voľby alebo vyňatia:
impôt des sociétés/vennootschapsbelasting v Belgicku,
selskabsskat v Dánsku,
Körperschaftsteuer v Spolkovej republike Nemecko,
φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα v Grécku,
impuesto sobre sociedades v Španielsku,
impôt sur les sociétés vo Francúzsku,
corporation tax (daň z príjmov právnických osôb) v Írsku,
imposta sul reddito delle persone giuridiche v Taliansku,
impôt sur le revenu des collectivités v Luxembursku,
vennootschapsbelasting v Holandsku,
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,
corporation tax (daň z príjmov právnických osôb) v Spojenom kráľovstve,
alebo akejkoľvek inej dani, ktorá môže ktorúkoľvek z uvedených daní nahradiť
pís.e)
2. právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri,
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,
Čl. 3
1.Na účely uplatňovania tejto smernice:
a)postavenie materskej spoločnosti bude priradený prinajmenšom ktorejkoľvek spoločnosti štátu., ktorá spĺňa súbor podmienok článku 2 a má holding minimálne 25% kapitálu spoločnosti iného Členského štátu, spĺňajúcej tie iste podmienky;
b)„dcérska spoločnosť“ bude znamenať spoločnosť, ktorej kapitál obsahuje holding
N
Zákon č. 595/ 2003
§ 52 ods. 24
Ustanovenie § 3 ods. 2 písm. c) a § 12 ods. 7 písm. c), podľa ktorého uvedené plnenia nie zdaňované, sa použije na podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, na vyrovnacie podiely a na podiely na likvidačnom zostatku, na vyplatenie ktorých vznikol nárok po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie
Ú
Bod 1. bol novelizovaný čl. 1 (3) smernice 2003/ 123/ES
3
uvedený v odseku a).
2.Odlišne od odseku 1, členské štáty majú možnosť:
- nahradiť prostredníctvom dvojstrannej dohody kritérium holdingu v kapitále kritériom holdingu v hlasovacích právach,
neuplatňovať túto smernicu na spoločnosti členského štátu, ktoré neudržiavajú počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov holdingy kvalifikujúce ich za materské spoločnosti, alebo na tie zo svojich spoločností, v ktorých spoločnosť iného členského štátu neudržiava takýto holding počas súvislého obdobia aspoň dvoch rokov.
D
od 1. apríla 2004 daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, je príjmom zo zdroja na území Slovenskej republiky zdaňovaným daňou vyberanou zrážkou 43); tento príjem nie je predmetom dane, ak plynie daňovníkovi so sídlom v členskom štáte Európskej únie, ktorý v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie. Ak podiel na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 plynie daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou od subjektu, ktorý sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, a tento daňovník v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takého príjmu v jeho prospech aspoň 25% priamy podiel na základnom imaní subjektu, od ktorého mu takýto príjem plynie, tento príjem odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nie je predmetom dane.
N
4
Čl. 4
1.Tam, kde materská spoločnosť v dôsledku svojho podielu na dcérskej spoločnosti prijme rozdelený zisk, štát materskej spoločnosti, pokiaľ dcérska spoločnosť nebude likvidovaná, buď:
upustí od zdanenia takéhoto zisku, alebo
zdaní takýto zisk a súčasne oprávni materskú spoločnosť odrátať z hodnoty daňovej povinnosti časť dane z príjmov právnických
osôb platenú dcérskou spoločnosťou, ktorá sa vzťahuje na tieto zisky, a prípadne aj obnos zrážkovej dane vybranej členským štátom, v ktorom sídli dcérska spoločnosť, na základe odchýlok stanovených v článku 5, po hranicu množstva príslušnej vnútroštátnej dane.
2.Každý členský štát si však ponecháva možnosť ustanoviť, že akékoľvek poplatky vzťahujúce sa na holding a akékoľvek straty pochádzajúce z rozdelenia ziskov dcérskej spoločnosti nemožno odrátať zo zdaniteľných ziskov materskej spoločnosti. Tam, kde náklady na riadenie týkajúce sa holdingu v takomto prípade určené paušálne, určené množstvo nemôže presiahnuť 5 %
ziskov rozdelených dcérskou spoločnosťou.
3.Odsek 1 sa uplatňuje do dňa nadobudnutia skutočnej účinnosti spoločného systému zdaňovania spoločností.
Rada v primeranom čase prijme pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať odo dňa uvedeného v prvom odseku.
O
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§3 ods.2 pís. c)
§ 12 ods. 7 pís. c)
§ 16 ods.
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
Ú
Bod 1 bol novelizovaný čl. (4) smernice 2003/ 123/ES
5
3
a komplementárov komanditnej spoločnosti, ktorí daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a ktorý im plynie z účasti v týchto spoločnostiach a z úverov a pôžičiek poskytnutých týmto spoločnostiam. Na zabezpečenie dane z uvedených príjmov sa použije § 44 ods. 2.
Čl. 5
1. Zisky, ktoré dcérska spoločnosť rozdeľuje svojej materskej spoločnosti, treba odrátať zo zrážkovej dane aspoň tam, kde materská spoločnosť v holdingu najmenej 25 % kapitálu dcérskej spoločnosti.
2. Napriek odseku 1, Helénska republika môže vybrať zrážkovú daň zo zisku rozdeleného materským spoločnostiam iných členských štátov, pokiaľ nebude uplatňovať daň z príjmov právnických osôb na rozdelený zisk. Podiel tejto zrážkovej dane však nesmie prevýšiť podiel stanovený v dvojstranných dohodách o zamedzení dvojitého zdanenia.
1.Napriek odseku 1, Spolková republika
Nemecko môže uložiť kompenzačnú zrážkovú daň 5 % zo zisku rozdeleného jeho dcérskymi spoločnosťami, pokiaľ nebude uplatňovať daň z príjmov právnických osôb na rozdelený zisk mierou aspoň o 11 bodov nižšou, než je miera uplatniteľná na nerozdelený zisk a najneskôr do polroku 1996.
1.2.Napriek odseku 1, Portugalská republika môže
vybrať zrážkovú daň zo zisku rozdeleného jeho dcérskymi spoločnosťami materským spoločnostiam iných členských štátov nie neskôr, než osem rokov od začiatku uplatňovania tejto smernice.
S výhradou existujúcich dvojstranných dohôd
Článok 5 bol novelizovaný čl. 1 (5) smernice č. 2003/123/ES
6
uzavretých medzi Portugalskom a členským štátom, miera tejto zrážanej dane nemôže presiahnuť 15 % počas prvých piatich rokov a l0 % počas posledných troch rokov tohto obdobia.
Pred koncom ôsmeho roku Rada, na návrh Komisie, jednohlasne rozhodne o možnom predĺžení ustanovení tohto odseku.
Čl. 6
Členský štát materskej spoločnosti nemôže vybrať zrážkovú daň zo zisku, ktorý takáto spoločnosť obdrží od svojej dcérskej spoločnosti.
N
§3 ods.2 pís. c)
§ 12 ods. 7 pís. c)
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Predmetom dane nie je
podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na
Ú
Uvedené príjmy nie predmetom dane z príjmov, ani nie sú zdrojom príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou.
7
likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Čl. 7
1.Pojem „zrážková daň“ použitý v tejto smernici sa nevzťahuje na preddavky na daň z príjmov právnických osôb členskému štátu dcérskej spoločnosti, ktorá sa uskutočňuje v súvislosti s rozdeľovaním jej zisku materskej spoločnosti.
2.Táto smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych alebo z dohôd vyplývajúcich ustanovení, ktorých účelom je zamedziť alebo obmedziť dvojité hospodárske zdanenie dividend, najmä ustanovení týkajúcich sa preplácania daňových dobropisov príjemcom dividend.
n.a.
n.a.
N
N
Čl. 8
1.Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1992. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.
2.Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
N
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou Čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ú
informuje Komisiu prostredníctvom notifikácie
Čl. 9
Táto smernica je adresovaná členským štátom .
n.a.
N