1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
daniach z príjmov s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
Smernica č. 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania obchodných spoločností rôznych členských štátov pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevode aktív a výmene akcií
Všeobecne záväzné právne predpisy SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
č.
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Śtádium legislatívneho procesu
Čl.1
Každý členský štát bude uplatňovať túto smernicu za účelom zlučovania, rozdeľovania a prevodu imania alebo výmeny akcií, ktorých sa zúčastňujú obchodné spoločnosti dvoch alebo viacerých členských štátov.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§ 1 ods.1
pís.a)
pís.b)
Tento zákon upravuje
daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "daň"),
spôsob platenia a vyberania dane.
Ú
MF SR,
daňoorgány
Čl. 2
Na účely tejto smernice:
(a) „zlúčenie“ znamená operáciu, pomocou ktorej:
- jedna alebo viac spoločností pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na inú existujúcu spoločnosť výmenou za vydanie cenných papierov svojim akcionárom , ktoré reprezentujú kapitál tejto druhej spoločnosti a, prípadne, za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10% nominálnej hodnoty, alebo, pri absencii
N
Ú
Zákon o daniach z príjmov aplikuje na účely pojmov „zlúčenie“, „rozdelenie“ daňovníka a zmena právnej formy ustanovenia § 69 ods. 3 a 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
2
nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;
- dve alebo viac spoločností pri zrušení bez likvidácie prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na spoločnosť, ktorú vytvoria, výmenou za vydanie cenných papierov reprezentujúcich kapitál tejto novej spoločnosti svojim akcionárom a prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10% nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;
- spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky aktíva a pasíva na spoločnosť, ktorá v držbe všetky cenné papiere reprezentujúce jej kapitál;
(b) „rozdelenie“ bude znamenať operáciu, pomocou ktorej spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na dve alebo viac existujúcich alebo nových spoločností výmenou za vydanie pomerného dielu cenných papierov reprezentujúceho kapitál spoločnosti svojim akcionárom, ktorí získavajú aktíva a pasíva, prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10% nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;
(c) „prevod aktív“ bude znamenať operáciu, pomocou ktorej spoločnosť bez toho, aby bola zrušená, prevedie jedno alebo viacej odvetví svojej činnosti na inú spoločnosť výmenou za prevod cenných papierov, reprezentujúcich kapitál spoločnosti
v znení neskorších predpisov
3
uznávajúcej prevod;
(d) „výmena akcií“ bude znamenať operáciu, pomocou ktorej daná spoločnosť nadobúda držbu v kapitále inej spoločnosti takým spôsobom, že získa väčšinu hlasovacích práv v tejto spoločnosti výmenou za vydanie akcionárom tejto spoločnosti , výmenou za ich cenné papiere , cenných papierov reprezentujúcich kapitál danej spoločnosti, prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu cenných papierov vydaných za výmenu;
(e) „prevádzajúca spoločnosť“ bude znamenať spoločnosť prevádzajúcu svoje aktíva a pasíva alebo ktorá prevádza všetky, alebo jedno, či viac odvetví svojej činnosti;
(f) „preberajúca spoločnosť“ bude znamenať spoločnosť preberajúcu aktíva a pasíva alebo všetky, alebo jedno, či viac odvetví prevádzajúcej spoločnosti;
(g) „nadobudnutá spoločnosť“ znamená spoločnosť, v ktorej držba je nadobudnutá inou spoločnosťou prostredníctvom výmeny cenných papierov;
(h) „nadobúdajúca spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá nadobúda držbu prostredníctvom výmeny cenných papierov;
(i) „odvetvie činnosti“ znamená všetky aktíva a pasíva divízie spoločnosti, ktorá z organizačného hľadiska predstavuje nezávislé podnikanie, to znamená, jednotku schopnú prevádzky vlastnými prostriedkami;
4
Čl. 3
Na účely tejto smernice „spoločnosť členského štátu“ znamená každú spoločnosť, ktorá:
(a) jednu z foriem uvedených v prílohe k tejto smernici;
(b) podľa daňových zákonov niektorého členského štátu, sa pre daňové účely považuje za sídliacu v tomto štáte a na základe podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom, sa pre daňové účely nepovažuje za sídliacu mimo spoločenstva;
(c)naviac podlieha jednej z nasledujúcich daní, bez možnosti voľby alebo oslobodenia;
- impôt des sociétes /vennootschapsbelasting v Belgicku,
- selskabsskat v Dánsku,
- Koerperschaftsteuer v Spolkovej republike Nemecko,
- φόρос εισоδήμаτος νομικών προδώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα v Grécku
- impuesto sobre sociedadeas v Španielsku
- impôt sur les societés vo Francúzsku,
-corporation tax (daň zo zisku právnických osôb ) v Írsku
-imposta sul reddito delle persone guiridiche v Taliansku
- impôt sur le revenu des collectivités v Luxemburgu
-vennootschapsbelasting v Holandsku
-imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku
-corporation tax (daň zo zisku právnických
N
Zákon č. 595/2003 Z.z
§ 2 pís. d)
pís.e) bod 3.
Na účely tohto zákona sa rozumie
daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou
1. fyzická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava; fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,
2. právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa prijímajú riadiace a obchodné rozhodnutia štatutárnych orgánov a dozorných orgánov právnickej osoby, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri
daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou
3. právnická osoba neuvedená v písmene d) druhom bode,
Ú
5
osôb) v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska
alebo akejkoľvek inej dane, ktorá môže nahradiť uvedené dane.
Čl. 4
1.Zlúčenie alebo rozdelenie nemá mať za následok zdanenie kapitálových ziskov počítaných ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotu pre daňové účely. Nasledujúce výrazy majú význam , ktorý je im priradený:
- hodnota pre daňové účely: hodnota, na základe ktorej sa vypočíta prírastok alebo úbytok, zisku alebo kapitálových ziskov prevádzajúcej spoločnosti za účelom dane z príjmu , ak by takéto aktíva alebo pasíva boli predané v dobe zlúčenia alebo rozdelenia, avšak nezávisle od neho,
- prevedené aktíva alebo pasíva: tie aktíva a pasíva prevádzajúcej spoločnosti, ktoré v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia efektívne spojené s trvalým sídlom preberajúcej spoločnosti v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti a majú účasť na tvorbe zisku alebo strát, ktoré sa berú do úvahy na daňové účely.
2. Členské štáty uplatnia odsek 1 s podmienkou, že preberajúca spoločnosť vypočíta všetky nové odpisy hodnoty akcií, všetky prírastky alebo straty vzhľadom na aktíva a pasíva prevedené podľa pravidiel,
N
Zákon č. 595/200
§ 22 ods. 13
(13) Daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotnú časť pripadajúcu na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval. Zvyšnú časť ročného odpisu
Ú
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve upravuje spôsob ocenenia v účtovníctve a následne Opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravuje, aby oceňovacie rozdiely boli účtované na účtoch účtových skupín 41 Základné imanie a kapitálové fondy a 42 Fondy zo zisku a prevedené výsledky
6
ktoré by platili pre prevádzajúcu spoločnosť alebo spoločnosti, ak by nedošlo k zlučovaniu alebo rozdeleniu.
3. Ak podľa zákonov členského štátu prevádzajúcej spoločnosti, je preberajúca spoločnosť oprávnená mať nové odpisy alebo zisky a straty vzhľadom na prevedené aktíva a pasíva počítané na odlišnom základe ako je stanové v odseku 2, odsek 1 sa neuplatní na aktíva a pasíva, na ktoré sa uplatňuje táto možnosť .
3 Z.z
prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní právny nástupca zaniknutého daňovníka; zvyšná časť ročného odpisu sa uplatňuje v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku právneho nástupcu. Rovnako sa postupuje aj pri prevode správy majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku.
hospodárenia podľa zmluvy o splynutí alebo zmluvy o rozdelení 26 ods. 2 a 3 opatrenia č. 23054/2002-92).
V súlade s § 17 ods. 1 zákona o daniach z príjmov sa pri vyčíslení základu dane vychádza z účtovného hospodárskeho výsledku, t.j. na daňové účely akceptované aj vyššie uvedené účtovné úpravy.
Čl. 5
Členské štáty urobia nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že tam, kde zásoby alebo rezervy, správne ustanovené prevádzajúcou spoločnosťou, čiastočne alebo úplne oslobodené od dane a nie odvodené od materských podnikov v zahraničí, takéto zásoby alebo rezervy môžu byť prenesené s tým istým oslobodením od dane materskými podnikmi preberajúcej spoločnosti so sídlom v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti, čím preberajúca spoločnosť preberá práva a povinnosti prevádzajúcej spoločnosti.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§17 ods. 13
Pri zrušení daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva bez likvidácie sa základ dane ku dňu jeho zániku upraví o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek vrátane opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku, príjmov
budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období okrem tých položiek, ktoré preberá právny nástupca zaniknutej obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak sa preukázateľne vzťahujú k právam a záväzkom právneho nástupcu. Rovnaký postup sa uplatní pri splynutí, zlúčení a rozdelení obchodnej spoločnosti alebo
Ú
7
družstva, ak súčasťou splynutia, zlúčenia a rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo družstva je aj majetok obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Čl. 6
Ak operácie uvedené v článku 1 medzi spoločnosťami z členského štátu prevádzajúcej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že tento členský štát bude uplatňovať ustanovenia umožňujúce preberajúcej spoločnosti prevziať straty prevádzajúcej spoločnosti, ktoré doposiaľ neboli odvedené na daňové účely, rozšíri tieto ustanovenia tak, aby pokrývali prevzatie takých strát materskými podnikmi preberajúcej spoločnosti, sídliacimi na území tohto štátu.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z
§ 30 ods. 2
(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty podľa odseku 1, zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, v odpočítavaní daňovej straty môže pokračovať právny nástupca; ak je právnych nástupcov viac, daňová strata sa môže odpočítavať u každého z nich pomerne, a to podľa výšky vlastného imania zaniknutého daňovníka, v akej prešlo na jednotlivých právnych nástupcov. Ak zdaňovacie obdobie
právneho nástupcu nie je zhodné so zdaňovacím obdobím daňovníka zaniknutého bez likvidácie, môže právny nástupca takéhoto daňovníka pokračovať v odpočítavaní daňovej straty v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom sa stal právnym nástupcom zaniknutého daňovníka.
Ú
Čl. 7
1. Ak prijímajúca spoločnosť v držbe kapitál prevádzajúcej spoločnosti, všetky zisky vznikajúce preberajúcej spoločnosti zrušením jeho držby, nebudú podliehať zdaňovaniu.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z
§ 3 ods. 2 písm.
c)
Predmetom dane nie je
c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný po zdanení tichému spoločníkovi okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej
Ú
§ 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve upravuje spôsob ocenenia v účtovníctve a následne Opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú
8
2. Členské štáty môžu urobiť výnimku z odseku 1 ak držba kapitálu preberajúcej spoločnosti v prevádzajúcej spoločnosti nepresahuje 25 %.
D
§ 12 ods. 7 písm. c)
spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
Predmetom dane nie je
c) podiel na zisku vyplácaný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, alebo obdobnou právnickou osobou v zahraničí, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva okrem podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
N
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravuje, aby oceňovacie rozdiely boli účtované na účtoch účtových skupín 41 Základné imanie a kapitálové fondy a 42 Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia podľa zmluvy o splynutí alebo zmluvy o rozdelení 26 ods. 2 a 3 opatrenia č. 23054/2002-92).
V súlade s § 17 ods. 1 zákona o daniach z príjmov sa pri vyčíslení základu dane vychádza z účtovného hospodárskeho výsledku, t.j. na daňové účely
9
akceptované aj vyššie uvedené účtovné úpravy.
Čl. 8
1. Pri zlučovaní, rozdeľovaní alebo výmene akcií, pridelenie cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál preberajúcej alebo nadobúdajúcej spoločnosti, akcionárovi prevádzajúcej alebo nadobudnutej spoločnosti výmenou za cenné papiere predstavujúce kapitál nadobudnutej spoločnosti, samo osebe nemá viesť k zdaneniu príjmu, zisku alebo kapitálového zisku tohto akcionára.
2. Členské štáty uplatnia odseku 1 pod podmienkou, aby akcionári, nepripisovali získaným cenným papierom väčšiu hodnotu pre daňové účely, než mali vymenené cenné papiere bezprostredne pred zlúčením, rozdelením alebo výmenou.
Uplatnenie odseku 1 nebráni členským štátom zdaneniu ziskov pochádzajúcich z nasledujúcich prevodov prebratých cenných papierov rovnakým spôsobom, ako zisk vznikajúci z prevodu cenných papierov existujúcich pred nadobudnutím.
V tomto odseku pojem „hodnota pre daňové účely“ znamená hodnotu, na základe ktorej sa vypočítava každý zisk alebo strata za účelom dane z príjmu, zisku alebo kapitálových ziskov akcionára spoločnosti.
3. Ak na základe zákona členského štátu, v ktorom akcionár sídlo, sa akcionár môže rozhodovať medzi zdanením odlišným
N
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
Zákon č. 595/ 2003 Z.z.
§ 3 ods. 2 pís. f)
§ 12 ods. 7 pís. d)
Predmetom dane nie je
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Predmetom dane nie je
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Ú
10
od toho, ktoré je ustanovené v odseku 2, odsek 1 sa nebude uplatňovať na tie cenné papiere, na ktoré je takáto voľba uplatňovaná.
4. Odseky 1, 2 a 3 nebránia členskému štátu pri zdaňovaní akcionárov zohľadniť platbu v hotovosti, ktorá sa môže uskutočniť v súvislosti so zlúčením, rozdelením alebo výmenou.
Čl. 9
Ustanovenia článkov 4, 5 a 6 sa uplatnia na prevod aktív.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§ 17 ods. 1 písm. b)
(1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza
b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.
Ú
Článok 10
1. Ak aktíva prevedené pri zlúčení, rozdelení alebo prevode aktív zahrnujú materský podnik prevádzajúcej spoločnosti so sídlom v inom členskom štáte, než je štát prevádzajúcej spoločnosti, druhý štát sa vzdá akéhokoľvek práva zdaňovať materský podnik. Štát prevádzajúcej spoločnosti však môže do zdaniteľného zisku tejto spoločnosti znovu zaviesť také straty materského podniku , ktoré mohli predtým vyrovnať zdaniteľným ziskom tejto spoločnosti v tomto štáte a ktoré neboli obnovené. Štát sídla materského podniku a štát preberajúcej spoločnosti uplatnia ustanovenia tejto smernice na takýto prevod tak, akoby predchádzajúci štát bol štátom prevádzajúcej spoločnosti.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§ 17 ods. 1 písm. b)
§ 17 ods. 5
(1) Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza
b) u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.
(5) Súčasťou základu dane zahraničnej závislej osoby je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane. Pri určení rozdielu sa použije postup podľa § 18. Pri určení základu dane zahraničnej závislej osoby sa povoľuje zahrnúť do daňových výdavkov aj pomerná
Ú
11
2. Derogáciou z odseku 1, ak členský štát prevádzajúcej spoločnosti uplatňuje systém zdaňovania celosvetových ziskov, tento členský štát právo zdaňovať každý zisk alebo kapitálové zisky materskej spoločnosti pochádzajúce zo zlúčenia , rozdelenia alebo prevodu aktív pod podmienkou, že poskytne úľavu na dani, ktorá by bola požadovaná z týchto ziskov alebo kapitálových ziskov v štáte sídla tohto materského podniku s výnimkou ustanovení tejto smernice, rovnakým spôsobom a v rovnakom objeme, ako by to urobil, ak by táto daň bola skutočne vyrubená a zaplatená.
D
časť výdavkov (nákladov) na služby vynaložených inou osobou, voči ktorej je závislou osobou, ak
a) služba preukázateľne súvisí s predmetom činnosti tejto závislej osoby,
b) by si musela objednať túto službu u nezávislých osôb alebo takúto činnosť vykonať sama, keby jej ju neposkytla osoba, voči ktorej je závislou osobou,
c) cena služby zodpovedá princípu nezávislého vzťahu (§ 18 ods. 1),
d) preukáže úhrnnú výšku výdavkov (nákladov) vynaložených na túto službu a spôsob ich delenia medzi osoby dosahujúce úžitok z tejto služby.
N
Článok 11
1. Členský štát môže odmietnuť uplatňovať alebo odňať výhody všetkých alebo ktorejkoľvek časti ustanovení hláv II , III alebo IV, ak sa preukáže, že zlúčenie,
D
N
12
rozdelenie, prevod aktív alebo výmena akcií:
(a) za svoj hlavný cieľ alebo jeden z hlavných cieľov daňový únik alebo vyhýbať sa plateniu dani; alebo skutočnosť, že jedna z operácií uvedených v článku 1 nie je vykonaná z právoplatných komerčných dôvodov, ako reštrukturalizácia alebo racionalizácia činností spoločnosti zúčastňujúcej sa na operácii, ktorá môže vytvoriť predpoklad, že hlavným alebo jedným z hlavných účelov operácie je vyhýbať sa plateniu dani alebo daňový únik;
(b)skončí v spoločnosti, či zúčastnenej na operácii alebo nie, ktorá nespĺňa podmienky požadované pre zastupovanie zamestnancov v orgánoch spoločnosti podľa úpravy platnej pred touto operáciou.
2. Odsek 1 (b) sa uplatní v takom rozsahu, pokiaľ žiadne legislatívne ustanovenia spoločenstva obsahujúce ekvivalentné ustanovenia o zastúpení zamestnancov v orgánoch spoločnosti sa neuplatnia voči spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.
Čl. 12
1. Členské štáty zabezpečia, aby zákony, nariadenia a správne predpisy potrebné na prispôsobenie tejto smernice nadobudli účinnosť do 1. januára 1992 a budú o tom bezodkladne informovať komisiu.
2. Derogáciou z odseku 1 môže Portugalská republika posunúť uplatnenie ustanovení týkajúcich sa presunu aktív a výmeny akcií do 1. januára 1993.
N
n.a.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou Čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ú
N
13
3. Členské štáty oboznámia komisiu s textom hlavných ustanovení vnútroštátnych zákonov, ktoré prijmú v oblasti, ktorej sa táto smernica týka.
N
Ú
SR informuje komi-siu prostredníctvom notifikácie
Čl. 13
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
N