1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
Právny akt ES/EÚ
SMERNICA RADY 69/335/EHS zo 17. júla 1969
o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania
Všeobecne záväzné právne predpisy SR
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
č.
Text
Spô sob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Administratívna infraštruktúra
Poznámky
Štádium legislatívneho procesu
Čl.1
Členské štáty zaťažia daňou príspevky kapitálu do kapitálových podnikov, ktoré budú zosúladené v súlade s ustanoveniami článkov 2 až 9 a ďalej nazývané „ kapitálové dane“.
D
N
MF SR, daňové orgány
SR nezdaňuje transakcie uvedené v smernici (článok 7 ods. 2 smer. vyjadruje dobrovoľné zdaňovanie)
Čl.2
1.Transakcie podliehajúce kapitálovým daniam budú zdaniteľné len v tých členských štátoch, na území ktorých bolo umiestnené výkonné centrum manažmentu kapitálového podniku v čase, keď sa také transakcie uskutočnili.
2.Keď výkonné centrum manažmentu kapitálového podniku je umiestnené v tretej krajine a jeho registrovaný úrad je umiestnený v členskom štáte, potom transakcie podliehajúce kapitálovým daniam budú zdaniteľné v tom členskom štáte, kde je umiestnený jeho registrovaný úrad.
3.Keď registrovaný úrad a výkonné centrum manažmentu
D
N
2
kapitálového podniku umiestnené v tretej krajine, potom dodávka fixného alebo pracovného kapitálu na pobočky umiestnené v niektorom členskom štáte môže byť zdaňovaná v tom členskom štáte, na území ktorého je táto pobočka umiestnená.
Čl.3
1.Na účely tejto smernice výraz kapitálový podnik znamená:
a)podniky, ktoré sa riadia zákonmi Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska, Luxembourgu a Holandska, a ktoré známe ako
sociéte anonyme/naamlose vennootschap, Aktiengesellschaft, société anonyme, société anonyme, società per azioni, société anonyme, naamloze vennootschap, (akciová spoločnosť)
société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, Kommanditgesellschaft auf Aktien, société en commandite par actions, societa in accomandita per azioni, société en commandite par actions, commanditaire vennootschap op aandelen (komanditná spoločnosť na akcie)
société de personnes á responsabilité limitée/ personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, société á responsabilité limitée, società a responsabilita limitata, société á responsabilité limitée ( spoločnosť s ručením obmedzeným)
b)podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu, s ktorej akciami, či kapitál alebo aktíva, môže byť obchodované na burze,
c)podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu prevádzkovane za účelom zisku, ktorých členovia majú právo odpredávať ich akcie tretím stranám bez predchádzajúceho oprávnenia a sú zodpovední len za dlhy podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby do rozsahu akcií.
2.Na účely aplikácie tejto smernice, ľubovolný ďalší podnik, firma, združenie alebo právnická osoba pracujúca pre zisk sa
N
Ú
Definícia obchodných spoločností je § 56 ods.1 z. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník
3
budú považovať za kapitálový podnik. Členský štát však bude mať právo nerešpektovať to vzhľadom na vyberanie kapitálovej dane.
Čl.4
1.Nasledovné transakcie budú podliehať kapitálovej dani :
a)vytváranie kapitálového podniku,
b)konverzia na kapitálový podnik, firmu, združenie alebo právnickú osobu, ktoré nie kapitálovým podnikom,
c)zvýšenie kapitálu kapitálového podniku príspevkom aktív ľubovolného druhu,
d)zvýšenie kapitálu kapitálového podniku príspevkom aktív ľubovolného druhu, nie akcií kapitálu alebo aktív podniku, ale práv toho istého druhu ako majú členovia, ako je právo hlasovania, akcie v ziskoch alebo akcií v nadbytku pri likvidácii,
e)transfer z tretej krajiny do členského štátu výkonného centra manažmentu podniku, firmy, asociácie alebo právnickej osoby, ktorej registrovaný úrad je v tretej krajine, a ktorá sa považuje pre ten členský štát, na účely platenia kapitálových daní ako kapitálový podnik,
f)transfer z tretej krajiny do členského štátu registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorého sa považuje v tom členskom štáte, na účely platenia kapitálovej dane, za kapitálový podnik,
g)transfer z členského štátu na iný členský štát registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorého výkonného centrum manažmentu je v tretej krajine, a ktorý sa považuje v tom členskom štáte, na účely platenia kapitálovej dane, za kapitálový podnik, ale nie je za neho považovaný v inom členskom štáte.
h)prenos štatutárneho sídla spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby, ktorej skutočné ústedné vedenie sa nachádza v tretej krajine a ktorá je v niektorom členskom štáte na účely ukladania dane zo základného imania kapitálovej spoločnosti, z členského štátu do iného členského štátu, v ktorom nie je
D
N
4
považovaná za kapitálovú spoločnosť.
2.Nasledovné transakcie môžu, do rozsahu v ktorom boli zdanené sadzbou 1 % k 1. júlu 1984, aj naďalej podliehať kapitálovej dani:
a)zvýšenie kapitálu kapitálového podniku kapitalizáciou ziskov alebo permanentných alebo dočasných rezerv,
b)zvýšenie aktív kapitálového podniku prostredníctvom zabezpečenia služieb členom, ktoré nespôsobuje zvýšenie podnikového kapitálu, ale ktoré spôsobuje zmenu práv v podniku, alebo ktorý môže zvýšiť hodnotu podnikových podielov,
c)úver prevzatý kapitálovým podnikom, ak je veriteľ oprávnený podieľať sa na zisku podniku,
d)úver prevzatý kapitálovým podnikom, členom, manželkou alebo dieťaťom člena, alebo úver prevzatý treťou stranou, ak je zaručený členom, pod podmienkou, že také úvery majú rovnakú funkciu, ako je zvýšenie podnikového kapitálu.
Helénska republika však určí, ktoré z horeuvedených transakcií budú podliehať kapitálovej dani.
3.Vytvorenie podľa ods. 1 písm. a) nebude zahŕňať nijaké zmeny ústavných nástrojov alebo nariadení kapitálového podniku, a menovite:
a)konverziu kapitálového podniku na rôzny typ kapitálového podniku
b)transfer z členského štátu na iný členský štát výkonného centra manažmentu alebo registrovaného úradu podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby, ktorá je považovaná v obidvoch členských štátoch, na účely uvaľovania kapitálovej dane, za kapitálový podnik,
c)zmenu cieľov kapitálového podniku,
d)rozšírenie obdobia existencie kapitálového podniku.
Novela 85/303/EHS čl. 1 (1)
Novela 85/303/EHS čl. 1 (1)
5
Čl.5
1.Daň sa bude vyberať:
a)v prípade vytvorenia kapitálového podniku alebo zvýšenia jeho kapitálu alebo aktív, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a), písm. c) a písm. d): o aktuálnej hodnote aktív ľubovolného druhu prispievaných alebo tých, ktoré majú byť prispievané členmi, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov znášaných podnikom ako dôsledok takéhoto príspevku. Členské štáty môžu posúvať vyberanie kapitálovej dane po uvedenie príspevkov do účinnosti,
b)v prípade konverzie na kapitálový podnik, alebo transferu výkonného centra manažmentu alebo registrovaného úradu kapitálového podniku, tak ako je uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b), písm. e), písm. f), písm. g) a písm. h) o skutočnej hodnote aktív ľubovolného druhu patriacim podniku v času konverzie alebo transferu, po odpočítaní záväzkov a výdavkov, za ktoré bol podnik v tom čase zodpovedný,
c)v prípade zvýšenia kapitálu kapitalizáciou ziskových rezerv, alebo rezervami, tak ako je uvedené v článku 4 ods. 2 písm. a) o nominálnej čiastke takéhoto zvýšenia,
d)v prípade zvýšenia v aktívach, ako je to uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b): o skutočnej hodnote poskytovaných služieb, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov znášaných podnikom ako výsledok zabezpečenia takých služieb,
e)v prípade úverov uvádzaných v článku 4 ods. 2 písm. c) a písm. d) o nominálnej čiastke prevzatého úveru.
2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) môžu členské štáty odvodiť zdaniteľnú čiastku zo skutočnej hodnoty podielu spoločnosti, ktoré sa pridelia alebo ktoré patria jednotlivému spoločníkovi. Toto sa nevzťahuje na prípady, v ktorých príspevky vykonané v hotovosti. Zdaniteľná čiastka nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako nominálna čiastka akcií spoločnosti, ktoré obdrží alebo ktoré patria jednotlivému spoločníkovi.
2.Čiastka, z ktorej je vyrúbená daň v prípade zvýšenia kapitálu,
D
N
Novela podľa čl. 1 (1) smernice 74/553/EHS
6
nebude zahrňovať:
čiastku aktív patriacich kapitálovému podniku, ktorá ja alokovaná zvýšeniu kapitálu, a ktorá podliehala kapitálovej dani,
čiastku úverov prevzatú kapitálovým podnikom, ktoré konvertované na akcie v podniku, a ktoré boli podriadené kapitálovej dani.
Čl.6
1.Každý členský štát môže vylúčiť zo základu odhadu v súlade s článkom 5, čiastku kapitálu prispievanú členom s nelimitovanými záväzkami za obligácie kapitálového podniku ako aj podiel takého člena v aktívach podniku.
2.Tam, kde členský štát vykonáva právomoci zabezpečované odsekom 1, tam nasledovné bude podliehať kapitálovým daniam:
transfer výkonného centra manažmentu kapitálového podniku do iného členského štátu, ktorý nevykonáva právomoc,
transfer registrovaného úradu kapitálového podniku, ktorého výkonné centrum manažmentu je v tretej krajine k inému členskému štátu, ktorý nevykonáva túto právomoc,
ľubovolná transakcia, ako dôsledok ktorého záväzok člena je limitovaný na jeho podiely v kapitále podniku, najmä vtedy, keď obmedzenie záväzkov vyplýva z konverzie kapitálového podniku na iný typ kapitálového podniku.
Kapitálová daň bude platená vo všetkých takých prípadoch z hodnoty podielu v podnikových aktívach patriacich členom s obmedzenými záväzkami pre záväzky podniku.
D
N
Čl.7
1. Členské štáty oslobodia od kapitálovej dane transakcie iné než tie, ktoré uvádzané v článku 9, ktoré boli k 1. júlu 1984 oslobodené od dane alebo zdaňované sadzbou 0,50 % alebo menej.
Oslobodenie od dane bude podliehať podmienkam, ktoré boli aplikované pri tom dátume, kvôli umožneniu vyňatia alebo, čo tiež môže byť, kvôli zavedeniu poplatkov pri sadzbe 0,50 % alebo menej.
N
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§ 3 ods.2 pís.f)
Predmetom dane nie je
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti
Ú
Novela podľa čl. 1 (2) smernice 74/553/EHS
7
Helénska republika určí, ktoré transakcie budú vyňaté z kapitálovej dane.
2. Členské štáty môžu alebo vyňať z kapitálovej dane všetky transakcie iné než tie, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, alebo uvaľovať na nich daň pri jednoduchej sadzbe nepresahujúcej 1 %.
3. V prípade zvýšenia kapitálu v podniku v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) , ktoré nasleduje po redukcii podnikového kapitálu ako dôsledok trvalých strát, potom časť zvýšenia, ktorá zodpovedá redukcii kapitálu môže byť oslobodená za predpokladu, že toto zvýšenie nastane do štyroch rokov od redukcie kapitálu.
n.a.
D
Zákon č. 595/2003 Z.z.
§ 12 ods.7 pís.d)
je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
Predmetom dane nie je
príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
N
Ú
SR nezdaňuje transakcie uvedené v smernici
Čl.8
V zmysle článku 7 ods.1, členské štáty môžu oslobodiť od kapitálovej dane transakcie uvádzané v článku 4 ods. 1 a 2:
kapitálové podniky, ktoré poskytujú verejné služby ako podniky verejnej dopravy, správa prístavov alebo podniky zásobujúce vodou, plynom a elektrinou v prípade, keď štát alebo regionálne alebo lokálne úrady vlastnia prinajmenšom polovicu z podnikového kapitálu
kapitálové podniky, ktoré v súlade s ich smernicami
D
N
Novela podľa čl. 1 (3) smernice 74/553/EHS
8
sledujú výlučne a priamo kultúrne, charitatívne, podporné alebo vzdelávacie ciele.
Čl.9
Určité typy transakcií alebo kapitálových podnikov môžu podliehať vyňatiu, redukcii alebo zvýšeniu sadzieb za účelom dosiahnutia spravodlivosti v zdaňovaní alebo na sociálne účely, alebo aby sa umožnilo členskému štátu zvládnuť výnimočné situácie. Členský štát, ktorý navrhuje vykonať takéto opatrenia, oznámi túto záležitosť Komisii vo vhodnom časeso zreteľom na aplikáciu článku 102 tejto zmluvy.
D
N
Čl.10
Okrem kapitálových daní, členské štáty nebudú uplatňovať z hľadiska podnikov, firiem, združení alebo právnických osôb pracujúcich pre zisk, akékoľvek dane z hľadiska:
a)transakcií vzťahujúcich sa na článok 4,
b)príspevkov, úverov alebo ustanovení služieb, vyskytujúcich sa ako časť transakcií vzťahujúcich sa na článok 4,
c)registrácie alebo iných formalít požadovaných pred začatím podnikania, pre ktoré podnik, firma, združenie alebo právnická osoba pracujúca pre zisk môže podliehať z dôvodu právnej formy.
N
Ú
SR nezdaňuje uvedené transakcie
Čl. 11
Členské štáty nebudú podliehať nijakej forme zdaňovania pre akékoľvek:
a)vytváranie, vydávanie, prijímanie pre kvotáciu na burze, sprístupňovanie na trhu alebo pre obchody na burze, akcie alebo iné cenné papiere rovnakého typu, alebo certifikáty reprezentujúce také cenné papiere, nech vydané kýmkoľvek,
b)úvery, vrátane vládnych obligácií, navŕšených vydaním dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov, nech vydané kýmkoľvek, alebo ľubovoľných formalít s tým súvisiacich, alebo vytváranie, vydávanie, prijímanie pre kvotáciu na burze, vykonávanie dostupnosti na trhu alebo zaoberanie sa s takými dlhopismi alebo inými obchodovateľnými cennými papiermi.
N
Ú
SR nezdaňuje uvedené transakcie
9
Čl.12
1.Bez zreteľa na články 10 a 11, členské štáty môžu uvaliť:
a)dane na transfer cenných papierov, či je to paušálna sadzba alebo nie,
b)dane za transfer, vrátane daní za registráciu pozemku, či podniku, firme, združeniu alebo právnickej osobe pracujúcej pre zisk, za podnikanie alebo nehnuteľný majetok umiestnený na ich teritóriu,
c)dane za transfer aktív ľubovoľného druhu pretransferovaných do podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby pracujúcej pre zisk, pokiaľ takýto majetok bude pretransferovaný ináč ako akcie podniku,
d)dane za vytváranie, registráciu alebo zloženie hypotéky alebo iných poplatkov za pozemok alebo iný majetok,
e)dane platené spôsobom poplatkov alebo príspevkov,
f)daň z pridanej hodnoty.
2.Poplatky a dane uvádzané v ods. 1 písm. b, písm. c, písm. d a písm. e budú rovnaké, či výkonné centrum manažmentu alebo registrovaný úrad podniku, firmy, združenia alebo právnickej osoby pracujúcej pre zisk je alebo nie je umiestnený na území členského štátu uplatňujúceho clo alebo dane. Tieto clá a dane taktiež nemôžu prevýšiť tie, ktoré aplikovateľné pre podobné transakcie v členských štátoch, ktoré ich uvaľujú.
D
N
Čl.13
Členské štáty uvedú do účinnosti od 1. januára 1972 ustanovenia prostredníctvom zákonov, nariadení alebo administratívnych postupov, ktoré potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
N
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 s výnimkou Čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Ú
Čl.14
Členské štáty zabezpečia, aby texty hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré plánujú prijať v oblasti pôsobnosti tejto smernice a postúpia ich Komisii.
N
Ú
SR informuje Komisiu prostredníctvom notifikácie
Čl.15
Smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
N