1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a)Návrh zákona patrí svojou problematikou medzi prioritné oblasti aproximácie práva podľa čl. 70 Európskej dohody o pridružení – dane podnikov.
Z hľadiska Národného programu pre prijatie acquis communautaire návrh zákona patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva - Kapitola č. 10 - Dane a taktiež je prioritou aj podľa Partnerstva pre vstup.
Návrh zákona patrí medzi priority odporúčané v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie - Kapitola 10. Priame zdaňovanie.
Problematika návrhu zákona je obsiahnutá v screeningovej kapitole č. 10 - Dane.
Návrh zákona sa predkladá podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004 a termín jeho predloženia je stanovený na október 2004.
b)Z negociačnej pozície ku kapitole č. 10 - Dane v oblasti daní z príjmov vyplýva pre SR záväzok zosúladiť zákon o daniach z príjmov so smernicami ES. V oblasti daní z príjmov Slovenská republika nepožiadala o žiadne prechodné obdobie ani výnimku.
4.Problematika návrhu zákona :
a)je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
-v článkoch 12, 87, 88, 90 až 92 Zmluvy o založení ES,
-v smernici Rady 1969/335/EHS zo 17. 07. 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania v znení:
- smernice Rady 1974/553/EHS z 07. 11. 1974 a
-smernice Rady 1985/303/EHS z 10. 06. 1985.
-v smernici Rady 1990/434/EHS zo dňa 23. 07. 1990 o spoločnom systéme daní platných pre fúzie, rozdelenie, prevod aktív a výmenu akcií medzi podnikmi v rozličných členských štátoch ,
-v smernici Rady 1990/435/EHS zo dňa 23. 07. 1990 o spoločnom systéme daní platných pre materské a dcérske spoločnosti v rozdielnych členských štátoch, v znení smernice Rady 2003/123/ES z 22.12. 2003,
-v smernici Rady 2003/48/ES z 03. 06. 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov,
2
-v smernici Rady 2003/49/ES z 03. 06. 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov.
Článok 12 Zmluvy o založení ES zakladá povinnosť členským štátom rešpektovať zákaz diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti.
Ustanovenia článku 87 Zmluvy o založení ES vymedzujú zákaz akýchkoľvek podpôr poskytovaných štátom alebo z verejných zdrojov v akejkoľvek forme, ktoré narúšajú, bránia alebo obmedzujú hospodársku súťaž tým, že zvýhodňujú určité výrobné odvetvia alebo určitých podnikateľov, pokiaľ narušenie hospodárskej súťaže môže ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi ES.
V zmysle článku 88 Zmluvy o založení ES Európska komisia priebežne skúma systém podpôr a navrhuje príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie spoločného trhu.
Zákaz daňovej diskriminácie upravujú články 90 až 92 Zmluvy o založení ES.
Smernica 1969/335/EHS upravuje povinnosť členských štátov zdaňovať určené transakcie.
Smernica 1990/434/EHS zakotvuje základné zásady spoločného daňového systému, ktorého cieľom je vyhnúť sa zdaňovaniu v súvislosti so zlučovaním, rozdeľovaním a prevodmi aktív alebo výmenou akcií.
Smernica 1990/435/EHS vytvára právny základ harmonizovaného spoločného daňového systému so zreteľom na vzájomné zlučovanie obchodných spoločností z rozličných štátov, aby sa umožnilo podnikom prispôsobiť sa požiadavkám trhu.
Smernica 2003/48/ES upravuje zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.
Smernica 2003/49/ES upravuje spoločný systém zdaňovania uplatňovaný na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov.
Preklady uvedených smerníc okrem smernice Rady 2003/123/ES sa nachádzajú v databáze Centrálnej prekladateľskej jednotky Úradu vlády SR a sú aj zrevidované. V elektronickej podobe je možné si ich vyhľadať na internetovej stránke www. aprox.government.gov.sk.
d)nie je upravená v práve Európskej únie.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie:
Návrh zákona je úplne zlučiteľný so smernicami 1969/335/EHS, 1990/434/EHS, 1990/435/EHS, 2003/49/ES a čiastočne so smernicou 2003/48/ES (smernica zatiaľ nie je v platnosti).
6.Gestor:
Ministerstvo financií SR.
7.Účasť expertov pri príprave návrhu zákona:
Na príprave návrhu zákona sa nezúčastnili žiadni experti.