1
Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Ministerstvo financií SR predkladá návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004.
Predložený návrh novely zákona v druhej časti daň fyzickej osoby upresňuje niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti a zosúladenia so základnými pojmami vo väzbe na ďalšie ustanovenia v paragrafoch 2 a 9 zákona o dani z príjmov. Zosúlaďuje ustanovenia týkajúce sa platiteľov DPH, aby na daňové účely ešte v tomto zdaňovacom období mohol uplatňovať výdavky percentom z príjmov. Zrovnoprávňuje sa oslobodenie rekreačnej starostlivosti poskytovanej vybranej skupine daňovníkov s ostatnými daňovníkmi zamestnancami (vojaci, policajti). Spresňuje sa uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na vyživovanú manželku (manžela), ak je manželka (manžel) považovaná za vyživovanú osobu.
V tretej časti daň právnickej osoby predložený návrh novely rieši oslobodenie príjmov z úrokov z vkladov na účtoch vyplácaných Štátnej pokladnici, výnosy zo štátnych dlhopisov vydaných a registrovaných v zahraničí.
V predloženom návrhu novely sa oslobodzujú od dane úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z vkladov na vkladných knižkách atď. daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v členských štátoch Európskej únie v nadväznosti na plnenie požiadaviek Smernice č. 2003/48/ES z 03. 06. 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.
Návrh novely rieši aj odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu v súlade so Smernicou č. 2003/49/ES z 03. 06. 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov, na ktoré bolo Slovenskej republike udelené prechodné obdobie do 1. mája 2006.
Navrhuje sa nový spôsob zahrnovania rozdielov z precenenia cenných papierov a derivátov tak, aby nevznikli rozdiely medzi účtovníctvo a základom dane. V záujme racionalizácie sa priamo zjednocuje aj vykazovanie základu dane so spôsobom vykazovania kurzových rozdielov v účtovníctve v tej časti účtovných prípadov, při ktorých vznikajú nezrovnalosti při vyčíslení výšky rozdielov nezahrnovaných do základu dane.
Upresňuje sa a legislatívne zosúlaďuje finančný prenájom v nadväznosti na úpravu v postupoch účtovania pre podnikateľov v § 35 a ods. 1 písm. b).
Spresňujú sa ustanovenia týkajúce sa zdaňovania príjmov zo závislej činnosti tak, aby neprichádzalo napr. k duplicitnému uplatňovaniu daňového bonusu, zreálňuje sa výška platených preddavkov. Spresňuje sa ustanovenie pri použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
2
II.Vyjadrenie dopadu na zamestnanosť a na tvorbu pracovných miest
Kľúčovou podmienkou pre tvorbu nových pracovných miest a predpoklad zníženia nezamestnanosti vytvorením nových pracovných miest, najmä v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti je rozvoj a oživenie ekonomiky, ako aj konkurencieschopnosti existujúcich výrobných odvetví a zvýšenie objemu investícií do týchto oblastí.
III.Vyjadrenie finančného vplyvu na štátny rozpočet
Navrhovanou novelou zákona o dani z príjmov sa nepredpokladá v roku 2005 dopad na štátny rozpočet i napriek rozšíreniu oslobodenia niektorých druhov príjmov. Navrhnuté oslobodenia na výnosy zo štátnych dlhopisov, úrokov z pôžičiek a vkladov vyplácaných daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v členských krajinách Európskej únie, ako aj príjmy z úrokov z vkladov vedených na účtoch Štátnej pokladnice ani doposiaľ nezabezpečovali príjem do štátneho rozpočtu.