1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
III. volebné obdobie
811
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z................ 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z. a zákona č. 391/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno s) znie:
„s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak
1.vlastnícke právo bez zbytočného odkladu po skončení nájmu má podľa zmluvy
prejsť na nájomcu za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia ako by bola zostatková cena prenajatého hmotného majetku, ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní majetku, a
2.doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky, pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok.“.
2. V § 2 sa dopĺňa písmeno t), ktoré znie:
„t) daňovníkom členského štátu Európskej únie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.“.
3. V § 3 ods. 2 písm. f) sa za slovo „akcií7)“ vkladajú slová „a podielov7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza slovami „ako aj príjem plynúci z dôvodu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 144 a 223 Obchodného zákonníka.“.
4. V § 4 sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) U daňovníka s príjmami z podnikania 6), sa základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy, ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie; na tento účel je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho
2
roka, pričom povinnosť zostaviť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu77) týmto nie je dotknutá.“.
5. V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príjmy plynúce doktorandom z doktorandského štúdia“.
6. V § 5 ods. 7 písm. b) nad slovom „subjektov“ sa vypúšťa odkaz 19 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.
7. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „príbuzných autorskému právu,27)“ nahrádzajú slovami „súvisiacich s autorským právom,27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
9. V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý príjmy len z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu,33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.“.
10. V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„rovnako sa posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného predpisu, 35)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) Zákon ..../2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
11. V § 8 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom pri nehnuteľnostiach sa vychádza z hodnoty v čase nadobudnutia zistenej podľa osobitného predpisu,37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) Napríklad zákon č. 382/2004 Z. z.
3
12. V § 8 ods. 10 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny.“.
13. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1.príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku a
2.príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji týchto nehnuteľností, uzavretej do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená po dvoch rokoch od začiatku trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku,“.
14. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „nehnuteľnosti, ak nejde o predaj nehnuteľnosti podľa písmen a) a c)“ nahrádzajú slovami „nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje oslobodenie podľa písmena a) alebo c)“ a slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky sa vypúšťajú.
15. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovo „manželov“ vkladajú slová „okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa písmena a)“.
16. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,“.
17. Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) Napríklad § 63 až 75 zákona č. .../2003 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. ..../2004 Z. z. o náhradnom výživnom.“.
18. V § 9 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky nezahrnuté do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do základu dane,“.
19. Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.“.
20. V § 9 ods. 2 písm. k) sa za slovo „štipendiá51)“ vkladajú slová “okrem doktorandského štipendia“.
4
21. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) úroky a iné výnosy z vkladov, z úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň, plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom iného členského štátu Európskej únie a ktorá je konečným príjemcom takýchto príjmov,“.
22. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré znejú:
„s) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky vydaných a registrovaných v zahraničí,
t) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“.
23. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11.“.
24. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „vlastný príjem“ vkladajú slová „v príslušnom zdaňovacom období“.
25. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, platené podľa osobitného predpisu35) ,
d) poistné na životné poistenie podľa osobitného predpisu 64a ),
e) účelové sporenie platené banke alebo poisťovni so sídlom na území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
64a) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.“.
26. V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo výsluhového príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval aspoň 15 rokov65)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 65.
27. V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak manželka (manžel) vlastné príjmy v príslušnom zdaňovacom období, o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine rozdielu vypočítaného podľa odseku 1 písm. b)“.
28. § 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Príspevky, poistné a účelové sporenie podľa odseku 1 písm. c) e) je možné odpočítať od základu dane v preukázateľne zaplatenej výške v zdaňovacom období v úhrne najviac 12 000 Sk. Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. c) je podmienkou splnenie podmienok podľa osobitného predpisu35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. d) a e) musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
1.dojednaná doba platenia životného poistenia alebo účelového sporenia je najmenej desať rokov a
2.plnenie zo životného poistenia alebo výplata z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením 60 rokov veku daňovníka, ktorý takéto poistné alebo účelové sporenie platí.
(6) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odseku 5, o sumu zaplatených príspevkov, poistného a platieb účelového sporenia, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, je povinný zvýšiť základ dane do troch
5
zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok.“.
29. § 12 odsek 1 znie:
„(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je
a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy, 66) len príjmy správcovskej spoločnosti,
b) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a vytvára doplnkové dôchodkové fondy, 35) len príjmy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.“.
30. V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „doplnkové dôchodkové poisťovne, 35)“.
31. V § 12 ods. 7 písm. d) sa za slovo „akcií7)“ vkladajú slová „a podielov7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza slovami „ako aj príjem plynúci z dôvodu“.
32. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje pohľadávky voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,“.
33. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici,
f) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky vydaných a registrovaných v zahraničí,
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek, z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok vkladových listov a iných cenných papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na
základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom
imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 %
priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň
má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto
príjmu,
h) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,“.
34. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce zdroja na území Slovenskej republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe
6
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca má najmenej 25 % priamy podiel na
základnom imaní konečného príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej 25 % priamy podiel na základnom
imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte Európskej únie má najmenej 25 %
priamy podiel na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem vypláca a zároveň
má aj najmenej 25 % priamy podiel na základnom imaní konečného príjemcu tohto
príjmu.“.
35. V § 14 ods. 3 druhá veta znie: „Základ dane daňovníka, ktorý je doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou vytvárajúcou doplnkové dôchodkové fondy sa zisťuje len za doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.“.
36.V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Táto časť základu dane alebo časť daňovej straty sa zahrnuje do základu dane v tom zdaňovacom období, za ktoré verejná obchodná spoločnosť podala daňové priznanie.“.
37. V § 17 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,“.
38. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjem a obstarávacia cena cenného papiera účtovaná do výdavkov (nákladov) pri zabezpečovacom prevode cenného papiera u dlžníka a pri spätnom prevode cenného papiera u veriteľa.“.
39. V § 17 odseky 15 až 17 znejú:
„(15) Pri zrušení opravných položiek a zrušení rezerv na účet nerozdelený zisk minulých rokov1) sa základ dane zvyšuje o zaúčtovanú výšku zostatkov týchto účtov, ak ich tvorba je považovaná za daňový výdavok. Ak v súlade s účtovníctvom1) opravy chýb nákladov uznaných za daňové výdavky a opravy chýb výnosov zahrnovaných do zdaniteľných príjmov z minulých účtovných období účtované na účet nerozdeleného hospodárskeho výsledku1), je suma vyplývajúca z týchto opráv súčasťou základu dane.
(16) Do základu dane daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie 12 ods. 2) sa pri predaji majetku, ktorý bol používaný na činnosť, z ktorej príjmy predmetom dane, zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o preukázateľné náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie tohto majetku, zníženú o odpisy uplatnené v daňových výdavkoch vypočítané podľa § 27 alebo § 28. Pri predaji hmotného majetku, ktorý tento daňovník nepoužíval na činnosť, z ktorej príjmy predmetom dane, je súčasťou základu dane aj rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené na jeho rekonštrukciu a modernizáciu.
(17) Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do základu dane v období v ktorom o nich účtuje, zahrnú sa tieto rozdiely
7
do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávky alebo platbe záväzku. V zdaňovacom období, v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznámenie o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov do základu dane, zahrnie do základu dane aj kurzové rozdiely vyčíslené v účtovníctve, nezahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.“.
40. V § 17 ods. 19 sa na konci pripájajú tieto slová „alebo § 25 ods. 1 písm. g)“.
41. V § 17 ods. 22 písm. b) za slovom „nájmu“ sa vypúšťa čiarka a slová „ak prenajímateľ nezvýšil vstupnú cenu o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia“.
42. § 17 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26) Základ dane nájomcu v zdaňovacom období v ktorom došlo
a) k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s), sa upraví o rozdiel uplatnených odpisov podľa § 26 ods. 8 v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo § 28,
b) po skončení nájmu okrem finančného prenájmu ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je zostatková cena, ktorú by vec mala pri odpisovaní podľa § 27 alebo § 28 sa upraví o rozdiel uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by uplatnil vlastník podľa § 27 alebo § 28.“.
43. V § 18 ods. 3 písm. a) sa slovo „nezávislými“ nahrádza slovom „závislými“.
44. V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa odkaz „19“ nahrádza odkazom „86a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:
86a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.
45. V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a to aj u daňovníkov, ktorí neprihlásili pohľadávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo uznesenie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo o zrušení konkurzu, “.
46. V § 19 ods. 2 písm. i) sa za slová „vo výške“ vkladajú slová „menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva alebo“.
47. V § 19 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany záujmov platiteľa, do výšky 0,5 z úhrnu zdaniteľných príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac však do výšky 2 000 000 Sk ročne,“.
48. V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:
„o) nájomné pri finančnom prenájme vo výške prevyšujúcej odpis uplatňovaný nájomcom podľa § 26 ods. 8 zahrnované do základu dane počas celej doby trvania nájmu podľa osobitného predpisu1);“.
49. V § 19 ods. 3 sa dopĺňa písmeno r), ktoré znie:
„r) členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva v právnickej osobe.“.
8
50. V § 19 sa vypúšťajú odseky 5 až 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 5.
51. V § 20 ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v uznesení o povolení vyrovnania“.
52. V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j) výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane,
k) výdavky (náklady) na nákup vlastných akcií vo výške sumy prevyšujúcej nominálnu
hodnotu akcií.“.
53. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
54. V § 22 ods. 7 sa za slová „utajované informácie“ vkladá čiarka a slovo „goodwill“.
55. V § 22 ods. 9 sa za slová „uplatňovanie odpisov “ vkladajú slová „hmotného majetku“.
56. V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky113);“.
57. V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
58. V § 24 ods. 1 vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
59. V § 24 ods. 1 písm. e) sa na začiatok vkladá slovo „hmotnom“.
60. V § 25 ods. 1 písm. e) sa za slová „k hmotnému hnuteľnému majetku“ vkladajú slová „a k hmotnému nehnuteľnému majetku“ a za slovo „ktorý“ sa vkladajú slová „pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti“.
61. V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je daň z pridanej hodnoty.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
62. V § 26 ods. 8 prvej vete sa slová „obstarávacej ceny zistenej u prenajímateľa“ nahrádzajú slovami „hodnoty istiny podľa osobitného predpisu.1)“.
63. V § 31 ods. 1 prvá veta znie:
„Na daňové účely sa pri prepočte cudzej meny na slovenskú menu použije kurz slovenskej koruny k cudzej mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ďalej len „kurz“), ktorý daňovník uplatňuje v účtovníctve,121) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
64. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký postup sa použije aj pri ďalších
9
príjmoch podľa § 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa vykonala zrážka.“.
65. V § 32 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ ak tento zákon neustanovuje inak,“.
66. V § 32 v odseku 2 sa v písmene d) dopĺňajú tieto slová:
„alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5.“.
67. V § 32 ods. 3 písm. b) znie:
„b) iné druhy príjmov podľa § 6 až 8 ak nie sú od dane oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5.“
68. V § 32 ods. 4 znie:
„Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy
a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 alebo
c) podľa § 5, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, ak je daňovníkom, ktorý na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt alebo
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.“.
69. § 32 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2, alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie podľa odseku 3, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38, považuje sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné daňové priznanie podľa osobitného predpisu,122a) pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 sa v tomto prípade považuje za podané daňové priznanie.
(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje daňový bonus podľa § 33, je povinný preukázať nárok na jeho uplatnenie dokladom alebo potvrdením podľa § 37 ods. 2, ktoré je súčasťou daňového priznania s výnimkou zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:
122a) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.“.
70. V § 33 ods. 3 sa slová „bonus, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá príjmy, pri ktorých možno uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami “bonus po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto dieťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy presahujúce sumu podľa § 11 ods. 1 písm. a)“.
10
71. V § 33 ods. 11 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „alebo požiadal správcu dane o poukázanie daňového bonusu vo vyššej sume, ako ustanovuje tento zákon“.
72. V § 34 ods. 1 sa slová „v tomto zdaňovacom období“ nahrádzajú slovami „na toto zdaňovacie obdobie“.
73. V § 34 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po zmene.“.
74. V § 35 ods. 1 písm. b) posledná veta za bodkočiarkou znie:
„na nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) e) a podľa § 11 ods. 2 zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) prihliadne pri ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.“.
75. V § 35 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť podať daňové priznanie podľa § 32, daň sa v termíne na podanie daňového priznania (§ 49) považuje za vysporiadanú,“.
76. V § 35 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak sa na zamestnanca vzťahujú ustanovenia o minimálnej mzde podľa osobitného predpisu,123a) zohľadní sa táto minimálna mzda aj za mesiac, v ktorom zamestnanec, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus dosiahne 16 rokov veku alebo v ktorom mladistvý zamestnanec nadobudne plnoletosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo v ktorom dosiahne 18 rokov veku alebo v ktorom sa zamestnanec stal poberateľom invalidného dôchodku alebo prestal byť poberateľom invalidného dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou 123a) znie:
123a) § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
77. § 35 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) ktorý vypláca zdaniteľnú mzdu naraz za viac kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia, vypočíta preddavok na daň a prizná a vyplatí daňový bonus tak, ako by bola zdaniteľná mzda vyplatená v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia pre zamestnanca výhodnejší.“.
78. V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) predložením dokladu o tom, že zamestnanec nadobudol plnoletosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo sa považuje za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku alebo o odňatí invalidného dôchodku.“.
79. V § 38 ods. 1 sa za slová “§ 43 ods. 7“ vkladajú slová alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5“.
80. V § 38 ods. 4 sa za slová „(§11 ods. 2)“ vkladajú slová „na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e)“.
11
81. V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) že si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) e) a spĺňa podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5,
e) že za zdaňovacie obdobie, za ktoré žiada o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5.“.
82. V § 39 ods. 1 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.
83. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode sa slovo „zúčtovaných“ nahrádza slovom „vyplatených“.
84. V § 39 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája toto slovo „alebo“.
85. V § 39 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom, alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.“.
86. V § 39 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a ktorému za toto zdaňovacie obdobie vznikla povinnosť podať daňové priznanie“.
87. V § 40 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú slová: „ak za toto zdaňovacie obdobie nebola zamestnancovi suma rozdielu daňového bonusu vyplatená na základe vykonaného ročného zúčtovania 38) alebo podaného daňového priznania 33 ods. 6).“.
88. V § 40 odsek 7 znie:
„(7) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) za zdaňovacie obdobie neuviedol zamestnancovi, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie alebo ktorému vykonal iný zamestnávateľ podľa tohto zákona ročné zúčtovanie 38) správne údaje podľa tohto zákona v doklade podľa § 39 ods. 5, je povinný vystaviť tomuto zamestnancovi opravný doklad v lehote do jedného mesiaca odo dňa, kedy dodatočný platobný výmer, ktorým sa tomuto zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane122) vyrubila daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť. V tomto prípade sa neuplatní v súvislosti s príjmami podľa § 5 postup podľa osobitného predpisu.128a) u zamestnanca, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 128a) znie:
128a) § 35 a 35b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
89. V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.“.
90. V § 41 odsek 8 znie:
„(8) Pri zmene právnej formy daňovníka sa končí zdaňovacie obdobie dňom predchádzajúcim
12
dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dňa, kedy by skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo. V týchto prípadoch sa ku dňu predchádzajúcemu dňu zápisu zmeny do obchodného registra zostavuje účtovná závierka podľa osobitného predpisu.133a) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmenu právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť alebo na družstvo, akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na družstvo, alebo družstva na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na akciovú spoločnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133a znie:
133a) §16 ods. 4 a § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.“.
91. V § 41 ods. 12 prvá veta znie:
„Ak v súlade s osobitným predpisom,134) došlo k zmene účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím.“.
92. V § 41 ods. 11 znie:
„(11) Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcemu dňu zmeny v lehote podľa § 49 odseku 2.“.
93. V § 43 ods. 2 sa slová „a druhého“ nahrádzajú slovami „až tretieho“.
94. V § 43 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovo „fond“ umiestňuje odkaz 66 a za slová „podielový fond“ sa vkladajú slová „doplnkový dôchodkový fond, 35)“.
95. V § 43 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zo starobného dôchodkového sporenia“.
96. § 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Metóda vyňatia podľa odseku 1 sa uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou
daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti
a) za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.“.
97. V § 46 prvá veta znie:
„Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka dane fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1 písm. a).“
98. V § 49 ods. 4 sa vypúšťa piata veta a štvrtá veta znie:
„Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť.“.
99. V § 49 ods. 5 druhá veta znie:
„Správca dane môže túto lehotu zo závažných dôvodov na žiadosť dediča predĺžiť.“.
100. V § 49 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.
13
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 11 a 12.
101. V § 50 ods. 1 sa slová „zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane“ nahrádzajú slovami „do výšky 2 % zo zaplatenej dane“.
102. V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „nedoplatok na dani“ vkladá čiarka a slová „pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie zaplatil v lehote na podanie daňového priznania“
103. V § 50 odsek 7 znie:
„(7) Notár144) osvedčuje každoročne prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. d), e), g) a h) počnúc 1. septembrom bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 3 písm. d), názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu komore na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej prijímateľ tento účet zriadený. Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý komora každoročne zverejňuje podľa osobitného predpisu,145) a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. Tento zoznam v rovnakej lehote komora doručí Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky.
104. V § 50 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 8 až 14.
105. V § 50 ods. 8 sa slová „do šiestich mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1“.
106. V § 50 ods. 10 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa“.
107. V § 50 ods. 13 sa číslovka „13“ nahrádza číslovkou „12“.
108. V § 50 ods. 14 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „13“.
109. V § 52 odsek 7 znie:
„(7) Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý do 31. decembra 2004 sa použijú ustanovenia zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2004 sa použije § 9 tohto zákona.“.
110. V § 52 ods. 22 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia, § 9 ods. 2 písm. s) a § 13 ods. 2 písm. f) sa použijú na štátne dlhopisy, ktoré boli vydané a registrované v zahraničí po 31. decembri 2003, ak k výplate, poukázaniu alebo pripísaniu výnosu dôjde po 31. decembri 2004.“.
111. V § 52 ods. 35 sa na konci dopĺňajú slová “a za zdaňovacie obdobie roku 2005 najviac
14
vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.“.
112. § 52 sa dopĺňa odsekmi 38 až 40, ktoré znejú:
„(38) Ustanovenie § 17 ods. 17 v znení účinnom po 31. decembri 2004 sa použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2004. Ak sa daňovník rozhodne nezahrnúť kurzové rozdiely do základu dane za prvé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2004, oznámenie o nezahrnovaní kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17 za toto zdaňovacie obdobie doručí správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Kurzové rozdiely, rozdiely z precenenia cenných papierov a derivátov nezhrnuté do základu dane, sa zahrnú do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, ktoré sa končí 31. decembra 2007, a to počnúc zdaňovacím obdobím, za ktoré je po 31. decembri 2004 podávané daňové priznanie.
(39) Ustanovenia § 2 písm. s), § 17 ods. 15, 19 a 26, § 19 ods. 3 písm. o), § 23 ods. 1 písm. e), § 24 ods. 1 písm. a), § 25 ods. 6, § 26 ods. 8, § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4 písm. c) a § 45 ods. 3 v znení účinnom po 31. decembri 2004 sa použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2004.
(40) Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 5 sa použije len na zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tohoto zákona.“.
113. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
114. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 595/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Týmto zákonom sa preberajú nasledovné smernice:
1.Smernica Rady 69/335/EHS z 17. 07. 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (ÚV ES L 249 z 03. 10. 1969, s. 25 - 29), v znení smernice Rady 74/553/EHS z 07. 11. 1974 (ÚV ES L 303 z 13. 11. 1974 s. 9), v znení smernice Rady 85/303/EHS z 10. 06. 1985 (ÚV ES L 156 z 15. 06 1985 s. 23 - 24).
2.Smernica Rady 90/434/EHS z 23. 07. 1990 o spoločnom systéme zdaňovania obchodných spoločností rôznych členských štátov pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevode aktív a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských štátov (ÚV ES L 225 z 20. 08. 1990, s. 1 – 5).
3.Smernica Rady 90/435/EHS z 23. 07. 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a pobočiek v rozličných členských štátoch (ÚV ES L 225 z 20. 08. 1990, s. 6 9), v znení smernice Rady 2003/123/ES
15
z 22. 12. 2003 (ÚV ES L 007 z 13. 01. 2004, s. 41 – 44).
4.Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (ÚV EÚ L 157 z 26. 06. 2003, s. 38 – 48).
5.Smernica Rady 2003/49/ES z 03. 06. 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (ÚV EÚ L 157 z 26. 06. 2003, s. 49 – 54).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 177/2004 Z. z., zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. …/2004 a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem Čl. I bodu 21, ktorý nadobúda účinnosť dňom, ktorý určí Rada ako začiatok uplatňovania Smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (ÚV L 157 z 26. 06. 2003, s. 38 – 48) a okrem Čl. I bodu 34, ktorý nadobúda účinnosť od 1. mája 2006.