VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV – 17428/2004
Národnej rady
Slovenskej republiky
811
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
__________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e vládny návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Mikuláš D z u r i n d a
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, august 2004