Poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky
Igor Šulaj
Róbert Fico
Pavol Paška
Jozef Burian
Jozef Buček
Bratislava 25. 5. 2004
Vážený pán predseda,
Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov dovoľujem si Vám za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložiť návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zároveň Vás žiadam o stiahnutie pôvodného návrhu k uvedenému zákonu, ktorý bol skupinou poslancov podaná dňa 21. 5. 2004.
Poslanecký návrh zákona vo výboroch uvedú navrhovatelia a na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za skupinu poslancov uvedie Igor Šulaj
S pozdravom
Vážený pán
Pavol Hrušovský
Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
Bratislava
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
Na rokovanieČíslo:
Národnej rady
Slovenskej republiky
N á v r h
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky s c h v a ľ u j e návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Predkladajú:
Igor Šulaj
.................................................................... ...........................................................
Róbert Fico
.................................................................... ...........................................................
Pavol Paška
.................................................................... ...........................................................
Jozef Burian
.................................................................... ...........................................................
Jozef Buček
.................................................................... ...........................................................
Bratislava máj 2004
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
III. volebné obdobie
N á v r h
Z á k o n
z .......................
ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja sa mení takto:
1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „15 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „14 660 Sk/1 000 l“, v písmene c) sa slová „14 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „12 820 Sk/1 000 l“ a v písmene d) sa slová „14 500 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „12 820 Sk/1 000 l“.
2. V § 7 ods. 1 sa slová „6 800 Sk/1 000 l“ nahrádzajú slovami „5 120 Sk/1 000 l“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Ceny motorových palív dosahujú v súčasnosti rekordné hodnoty, čo spôsobuje vážne ťažkosti štátu, domácnostiam a podnikateľskému sektoru. V nasledujúcich mesiacoch ani rokoch sa neočakáva výraznejší pokles týchto cien, skôr môže dôjsť k ich ďalšiemu rastu alebo stagnácii na súčasnej úrovni.
Návrh zákona vedie k zníženiu spotrebnej dane z minerálneho oleja, ako je dnes upravená v zákone č. 98/2004 Z. z.. Pozitíva takéhoto opatrenia predovšetkým v znížení tlaku na infláciu, na úrokové miery, v stabilizácii podnikateľského prostredia a sociálnej situácie obyvateľstva. Určitým negatívom je na druhej strane zníženie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré bude ale zmiernené vyšším výberom DPH z titulu aj tak vysokých cien pohonných hmôt, ako aj relatívnym zvýšením predaja motorových palív na Slovensku a vyšším výberom priamych daní. Zníženie spotrebnej dane, ako je navrhované v predmetnom návrhu zákona, umožňuje aj doterajší vývoj príjmov štátneho rozpočtu v tomto roku. Prijatie navrhnutej novelizácie zákona č. 98/2004 Z. z. by viedlo aj k významnému obmedzeniu tankovania slovenských fyzických a právnických osôb v zahraničí, čo osobitne negatívne vplýva na príjmy štátneho rozpočtu. Berúc do úvahy pozitíva a negatíva navrhovanej právnej úpravy, celkový dopad na štátny rozpočet za predpokladu účinnosti tohto zákona v posledné štyri mesiace roku 2004 je odhadovaný na úrovni približne 560 mil. Sk. Stabilizácia podnikateľského prostredia, zníženie nákladov a pravdepodobnosť vyššieho výberu dane z príjmu a DPH však tento dopad na štátny rozpočet plne eliminujú. Návrh zákona nebude mať v prípade schválenia negatívny dopad na rozpočty miest a obcí. Nevyvoláva žiadne personálne, či iné požiadavky.
Pokiaľ ide o spotrebnú daň z minerálneho oleja v EÚ, jej minimálnu sadzbu určuje Smernica č. 2003/96/EC z 27. októbra 2003. V súčasnosti platná právna úprava spotrebnej dane z minerálneho oleja na Slovensku neodôvodnene stanovuje vyššie sadzby spotrebnej dane ako je určené v citovanej smernici.
Navrhovaná právna úprava je spoločensky potrebná a žiadúca.
Návrh zákona bol prerokovaný s pracovníkmi Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vyjadrenie MF SR tvorí prílohu návrhu zákona.
Navrhovaný zákon bude mať pozitívny dopad na hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií. Znížením spotrebnej dani a DPH sa znížia výdavky verejnoprávnych inštitúcií.
Navrhovaný zákon nebude zakladať nároky na pracovné sily, organizačné zabezpečenie a nebude mať dopad na životné prostredie.
Návrh zákona nevyvoláva žiadne právne problémy, pokiaľ ide o vzťah k Ústave Slovenskej republiky, k ostatným zákonom, k iným všeobecne záväzným predpisom, ako aj medzinárodným zmluvám, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
Navrhuje sa pri vybraných druhoch pohonných hmôt (osobitne benzín a nafta) znížiť stanovené sadzby spotrebnej dane na úroveň minimálne požadovanú Smernicou č. 2003/96/EC z 27. októbra 2003.
K bodu 2.
Navrhuje sa znížiť spotrebná daň aj na plynové oleje uvedené v § 7 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. (najmä podpora poľnohospodárskej výrobe tzv. zelená nafta).
K Čl. II
Nadobudnutie účinnosti zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, aby bol čo najrýchlejšie zabezpečený priaznivý efekt navrhovanej právnej úpravy.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona : skupina poslancov Národnej rady Slovenskej
republiky Igor Šulaj, Róbert Fico, Pavol Paška, Jozef Burian, Jozef Buček
2. Názov návrhu zákona : Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
3. V práve ES a problematika návrhu zákona : je upravená v Smernici Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii sústavy zdaňovania energetických produktov a elektriny v rámci EÚ
4. Návrh zákona svojou problematikou : p a t r í medzi priority uvedené
v čl. 70 Európskej dohody o pridružení - nepriame dane a j e predmetom
odporúčaní v Príprave asociovaných krajín strednej a východnej Európy na
integráciu do vnútorného trhu Európskej únie /Biela kniha/ v 22. oblasti
„Nepriame zdaňovanie“, 2. časti o spotrebných daniach.
5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená
problematika návrhu zákona : Uvedená smernica považuje za energetický produkt aj motorové a vykurovacie palivá, pričom druhy presne nešpecifikované podľa kombinovanej nomenklatúry majú byť zdaňované rovnakou sadzbou ako je uvedená pre uvedený druh. Stanovuje jednotné minimálne sadzby, avšak pripúšťa aj použitie diferencovaných sadzieb v členských štátoch vo väzbe na kvalitu výrobku, kvantitatívnu spotrebu alebo na osobitné použitie.
6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právom Európskej únie : úplný