Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť
Prvá časť : Odhad dopadov na verejné financie a štátny rozpočet
Návrh zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov bude mať priaznivý dopad na štátny rozpočet v tom, že navrhované zmeny vyvolajú zvýšenie príjmu spotrebnej dane z liehu do štátneho rozpočtu vo väčšej miere ako bolo pred účinnosťou citovaného zákona o spotrebnej dani z liehu, ale najmä že viac občanov bude páliť v pestovateľských páleniciach kvalitný destilát skôr ako v tzv. na čierno v nekvalitných zariadeniach. Podľa údajov Združenia páleníc na Slovensku a evidencie na Ministerstve pôdohospodárstva SR kým doteraz pestovateľ odvádzal iba 1/3 dane z liehu, po prijatí navrhovaných zmien bude platiť 50 % základnej sadzby dane z liehu. Napríklad za výrobné obdobie 2002-2003 bolo odvedených 66,4 mil. Sk, za výrobné obdobie 2003-2004 bolo do 30.4.2004 odvedené 67,2 mil. Sk, a po prijatí navrhovaných zmien pri rovnakom objeme výroby to bude predstavovať viac ako 100 mil. Sk.
Druhá časť : Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Návrh zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov nepredpokladá negatívny dopad na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
Vzhľadom na kladný vplyv na zamestnanosť v danej oblasti podnikania sa predpokladá aj celkový pozitívny rozvoj uvedenej oblasti podnikateľských aktivít.
Zachovanie tejto podnikateľskej aktivity a zabezpečenie ponuky základných služieb, bežne poskytovaných ostatnými členskými štátmi, zostáva strategickým záujmom viacerých podnikateľských subjektov, ktorých činnosť či v oblasti obchodu, služieb, dopravy alebo cestovného ruchu je spojená s leteckou dopravou, vodnou dopravou po Dunaji alebo službami diplomatickému zboru. Medzi takéto subjekty patrí Správa služieb diplomatickému zboru, a.s., ktorá si získala kľúčové postavenie v oblasti poskytovania renomovaných služieb veľvyslanectvám, medzinárodným organizáciám, obchodným zastupiteľstvám, diplomatickým misiám akreditovaným v SR i ústavným činiteľom; či Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, ktoré čoraz viac získava na svojom význame a dôležitosti.
Tretia časť : Odhad dopadov na životné prostredie
Návrh zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov nepredpokladá negatívny
dopad na životné prostredie na miestnej, regionálnej i celoslovenskej úrovni.
Štvrtá časť : Odhad dopadov na zamestnanosť
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť zakladaním diplomatických daňových skladov ako aj duty-free obchodov v priestoroch medzinárodných prístavov, v ktorých sa vytvoria nové pracovné miesta a zvýši sa zamestnanosť v uvedenej oblasti podnikania.