1
Národná rada Slovenskej republiky
III. volebné obdobie
Poslanecký návrh
Zákon
z ................................2004
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 ods. 2 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.V § 9 ods. 3 písm. a) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
3.V § 10 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „s výnimkou spotrebiteľského balenia uvedeného do daňového voľného obehu oprávneným príjemcom, ktorý je povinný označiť spotrebiteľské balenie kontrolnou známkou najneskôr pred predajom alebo iným vydaním spotrebiteľského balenia na daňovom území inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe; ustanovenie § 12 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.“.
4.V § 10 ods. 17 sa slová „a daňový splnomocnenec povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
5.V § 10 ods. 21 sa za slová „zahraničnému výrobcovi liehu“ dopĺňajú slová „alebo prevádzkovateľovi daňového skladu v inom členskom štáte“.
6.V § 10 ods. 34 písmeno f) znie:
f) určený na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, ako lieh oslobodený od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo určený na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk alebo na palubách
2
lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,“.“
7.V § 10 ods. 34 sa vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h) dodaný na paluby lietadiel oslobodený od dane a je určený výlučne na spotrebu cestujúcich počas letu.“.
8.V § 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia nemusí mať samostatný sklad liehu25).“.
9.V § 19 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
10.V § 19 odsek 4 sa vypúšťajú slová: „technickou dokumentáciou a“.
11.V § 19 ods. 6 písmeno c) znie:
„c) výrobu liehu pre pestovateľa najneskôr jeden pracovný deň pred dohodnutým dňom výroby; dátum výroby liehu možno oznamovať faxom alebo elektronicky; zaručený elektronický podpis ani písomné potvrdenie sa nevyžaduje,“.
12. V § 19 odsek 7 znie :
„(7) Ak dôjde k zmene dátumu výroby liehu pre pestovateľa, prevádzkovateľ oznámi takúto zmenu bezodkladne a nový dátum výroby oznámi najneskôr jeden pracovný deň pred novým dátumom výroby. Zmenu dátumu výroby možno oznamovať faxom alebo elektronicky; zaručený elektronický podpis ani písomné potvrdenie sa nevyžaduje.“.
13. V § 19 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 9 až 15.
14.V § 19 novooznačenom odseku 12 sa vypúšťajú slová „na základe údajov v žiadosti o výrobu destilátu a v prílohe podľa odseku 9, ktoré dostal od prevádzkovateľa liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,“.
15.V § 19 novooznačenom odseku 15 sa slová „daňového skladu“ nahrádzajú slovami „liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia“.
16.V § 25 ods. 5 sa za slová: „lieh oslobodený od dane“ vkladajú slová „podľa § 7 ods. 1“.
17. § 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
3
(1)Od dane je oslobodený lieh predávaný v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Lieh oslobodený od dane môže byť predaný osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu42).
(3)Od dane je oslobodený aj lieh dodávaný na paluby lietadiel určený výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať lieh len za cenu s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena liehu, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu42).
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj liehu oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel liehom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu42), možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu42).
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného liehu alebo dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu42), je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava liehu právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave liehu v pozastavení dane sa použijú § 25 a 26 primerane.
4
(10) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatého liehu,
b)vydaného liehu v členení na lieh predaný
1.oslobodený od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob liehu.
(11) Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 39 ods. 4 rovnako a § 39 ods. 2 primerane.
(12) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 23 ods. 7 až 10 primerane.“.
18. V § 38 ods. 4 prvá veta znie:
„Právnické osoby alebo fyzické osoby podľa odseku 1 uzatvárajú záznamy za kalendárny mesiac, a to najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli záznamy vyhotovované. O uzatvorení záznamov právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vypracuje správu.“.
19. § 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Oznamovacie povinnosti
(1)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej
činnosti prijímať a vydávať lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť colnému úradu, a to najneskôr jeden deň pred začatím tejto podnikateľskej činnosti. V oznámení uvedie svoje identifikačné údaje a predmet podnikania. Ukončenie takejto podnikateľskej činnosti je právnická osoba alebo fyzická osoba povinná oznámiť colnému úradu najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia tejto podnikateľskej činnosti. Uvedené sa nevzťahuje na právnické osoby alebo fyzické osoby podľa § 10 ods. 12 a 13.
(2)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti
vyrába, spracúva, prijíma alebo vydáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a), ktorý nie je v spotrebiteľskom balení a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) plní do spotrebiteľského balenia, prijíma alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení (ďalej len „predkladateľ oznámenia“), je povinná colnému úradu predkladať oznámenia v lehote podľa odseku 9. Predkladateľ oznámenia uvedie v oznámeniach okrem údajov podľa odsekov 3, 5 a 6 aj svoje identifikačné údaje.
(3) Predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti vyrába,
spracúva, prijíma alebo vydáva lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení, je povinný predložiť colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie obchodný názov a
a)množstvo vyrobeného liehu v l a.,
b)množstvo prijatého liehu v l a. a identifikačné údaje dodávateľa liehu,
c)množstvo vydaného liehu v l a. a identifikačné údaje odberateľa liehu,
d)stav zásob liehu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v l a.
5
(4)Oznamovacia povinnosť podľa odseku 3 sa nevzťahuje na právnickú
osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti
a)vyrába lieh v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia,
b)prijíma a používa lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 1, ak prijaté
množstvo tohto liehu za kalendárny mesiac nepresahuje 50 l a.,
c)prijíma a používa lieh oslobodený od dane podľa § 7 ods. 2.
(5)Predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti prijíma alebo
vydáva lieh v spotrebiteľskom balení, je povinný predložiť colnému úradu oznámenie, v ktorom uvedie objem spotrebiteľského balenia v litroch, objemovú koncentráciu liehu v spotrebiteľskom balení a
a)počet prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačné údaje
dodávateľa spotrebiteľského balenia,
b)počet vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačné údaje
odberateľa liehu, ak je známy,
c)stav zásob spotrebiteľských balení k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
v kusoch.
(6)Predkladateľ oznámenia, ktorým je prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý
plní lieh do spotrebiteľského balenia, prijíma lieh v spotrebiteľskom balení alebo vydáva lieh v spotrebiteľskom balení je povinný colnému úradu okrem údajov uvedených v odseku 3 predložiť aj údaje podľa odseku 5.
(7)Predkladateľ oznámenia uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikateľskej
činnosti predáva spotrebiteľské balenie odberateľovi liehu, ktorého identifikačné údaje mu nie známe, alebo predkladateľ oznámenia uvedený v odseku 5, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti predáva lieh zo spotrebiteľského balenia na priamu ľudskú spotrebu na mieste, nie je povinný oznamovať údaje podľa odseku 5 písm. b).
(8)Predkladateľ oznámenia podľa odsekov 3, 5 a 6 oznamuje údaje za
kalendárny mesiac písomne na tlačive, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Po dohode s colným úradom možno údaje oznamovať elektronicky, pričom zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje.
(9)Predkladateľ oznámenia podľa odsekov 3, 5 a 6 je povinný splniť
Oznamovaciu povinnosť najneskôr 25. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý údaje oznamuje.“.
20. V § 45 ods. 7 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
21.V § 46 ods. 6 sa za slová „desiatich dní“ vkladajú slová „od konca“.
22.V § 47 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
23. V § 47 odsek 2 písmeno a) znie:
„a) § 17 ods. 5, vo výške dane z liehu pripadajúcej na množstvo liehu prijatého alebo vydaného bez prítomnosti zamestnanca colného úradu, najmenej však 100 000 Sk; pri určení výšky pokuty sa vychádza z toho množstva liehu, ktoré
6
je vyššie, “.
24.V § 47 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
25.V § 47 ods. 7 písmeno b) sa slová „ods. 9 a 11“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.
26.V § 47 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a 9“.
27.V § 47 ods. 10 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „uvedené sa nevzťahuje na oprávneného príjemcu, ak skladuje spotrebiteľské balenie, na ktorom nie je nalepená kontrolná známka (§ 10 ods. 3).“.
28.V § 47 odsek 13 znie:
„(13) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal lieh oslobodený od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať lieh s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného liehu, najmenej však 100 000 Sk.“.
29. V § 51 ods. 28 písm. c) znie :
„c) nákres výrobného zariadenia v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia s vyznačením miest, na ktoré priložil uzávery colný úrad, doklad o úradnom overení kontrolného liehového meradla na meranie vyrobeného množstva liehu a doklad o úradnom overení teplomera na meranie teploty vyrobeného liehu,“.
30. Za § 51 sa vkladá nový § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
(1)Predkladateľ oznámenia uvedený v § 44 ods. 3, 5 a 6 je povinný oznámiť
colnému úradu údaje za mesiace máj 2004 a jún 2004 podľa zákona účinného od 1. júla 2004 najneskôr do 25. júla 2004.
(2)Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na oznamovanie údajov za tie
mesiace, za ktoré predkladateľ oznámenia colnému úradu oznámil údaje podľa predpisov účinných k 30. júnu 2004.
(3)Ak konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 13 v znení účinnom k 30.
júnu 2004 nebolo právoplatne ukončené k 30. júnu 2004, v konaní sa nepokračuje. Ak bolo konanie o uložení pokuty podľa § 47 ods. 13 v znení účinnom k 30. júnu 2004 ukončené právoplatným rozhodnutím, povinnosť zaplatiť pokutu zaniká; ak bola pokuta zaplatená, správca dane pokutu na žiadosť vráti ako daňový preplatok podľa osobitného predpisu.51)
(4)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 30. júnu 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. júlu 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. júla 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
7
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
51) § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.“
31. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 231/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu.“.
Čl. II
Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína sa mení a dopĺňa takto:
1. § 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane je oslobodené víno predávané v tranzitnom priestore
medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Víno oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 až
po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
(3)Od dane je oslobodené aj víno dodávané na paluby lietadiel určené výlučne
na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom
štáte možno predávať víno len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena vína, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom
priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj vína oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel vínom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom
8
priestore medzinárodných letísk (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Ustanovenie § 16 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu26), možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred
vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného vína alebo dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu26), je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu
uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava vína právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal
povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave vína v pozastavení dane sa použijú § 19 a 20 primerane.
(10) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatého vína,
b)vydaného vína v členení na víno predané
3.oslobodené od dane,
4.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob vína.
(11) Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(12) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 17 ods. 7 až 10 primerane.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
3. V § 40 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
4.Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
9
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 30. septembru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. októbru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. októbra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. III
Zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva sa mení a dopĺňa takto:
1. § 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
(1)Od dane je oslobodené pivo predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo opustia územie únie s medzipristátím v inom členskom štáte, ak je pri medzipristátí zamedzené opustenie tranzitného priestoru.
(2)Pivo oslobodené od dane smie byť predané osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
(3)Od dane je oslobodené aj pivo dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať pivo len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena piva, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj piva oslobodeného od dane alebo zásobovať paluby lietadiel pivom, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“). Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 18 primerane. Ustanovenie § 17 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu26), možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu26).
10
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaného piva alebo dodaného na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu26), je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava piva právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave piva v pozastavení dane sa použijú § 20 a 21 primerane.
(9)Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatého piva,
b)vydaného piva v členení na pivo predané
1.oslobodené od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob piva.
(10)Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 33 ods. 4 rovnako a § 33 ods. 2 primerane.
(11)Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 18 ods. 7 až 10 primerane.“.
2. V § 38 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
3. V § 40 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaného vína, najmenej však 100 000 Sk.“.
4.Za § 43 sa vkladá nový § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na
prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 30. septembru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. októbru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. októbra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. IV
11
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 13 sa slová „a daňový splnomocnenec sú povinní“ nahrádzajú slovami „je povinný“ .
2. V § 9 ods. 14 nahradiť slová „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu a oprávnenému príjemcovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“ slovami „Colný úrad vydá prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a daňovému splnomocnencovi po splnení podmienok podľa odseku 12 a dovozcovi cigariet po splnení podmienok podľa odsekov 12 a 13 poukaz,“.
3. V § 9 ods. 30 písmeno f) znie:
„f) určené na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, ako tabakové výrobky oslobodené od dane, a to výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie alebo určené na predaj za cenu s daňou v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel, a to výlučne fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte,“.
4. V § 9 sa ods. 30 dopĺňa písmenami g), ktoré znie:
„g) dodané na paluby lietadiel oslobodené od dane a určené výlučne na spotrebu cestujúcich počas letu.“.
5.V § 10 ods. 1 písm. b) sa na začiatok dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
6. V § 10 ods. 1 písm. d) sa na začiatok dopĺňajú slová „na konečnú spotrebu“.
7. § 33 znie
„33
Osobitná úprava pozastavenia dane a oslobodenia od dane
(1)Od dane oslobodené tabakové výrobky predávané v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel výlučne fyzickým osobám, ktoré bezprostredne opustia územie únie.
(2)Tabakové výrobky oslobodené od dane smú byť predané osobám uvedeným v odseku 1 po overení, že ich bezprostredné cieľové letisko je v treťom štáte. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu21).
(3)Od dane oslobodené aj tabakové výrobky dodávané na paluby lietadiel určené výlučne na spotrebu cestujúcimi počas letu.
12
(4)Fyzickým osobám, ktorých bezprostredné cieľové letisko je v inom členskom štáte možno predávať tabakové výrobky len za cenou s daňou. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takýto predaj je povinná zabezpečiť, aby na predajnom doklade bolo vyznačené meno a priezvisko fyzickej osoby, číslo letu, cieľové letisko kupujúceho, obchodný názov a cena tabakových výrobkov, prípadne ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani podľa osobitného predpisu21).
(5)Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce uskutočňovať v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel predaj tabakových výrobkov oslobodených od dane alebo zásobovať paluby lietadiel tabakovými výrobkami, je povinná písomne požiadať colný úrad o vydanie povolenie na prevádzkovanie daňového skladu v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a na palubách lietadiel (ďalej len „tranzitný daňový sklad“), pričom § 18 ods. 3 sa v tomto prípade nepoužije. Na žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu a na povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa použije § 19 primerane. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba požiadala o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu21), možno vydať jedno povolenie pre všetky tovary podliehajúce spotrebnej dani podľa osobitného predpisu21).
(6)Právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 je povinná pred vydaním povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tabakových výrobkov alebo dodaných na paluby lietadiel. Ak požiadala právnická osoba alebo fyzická osoba o vydanie povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa osobitného predpisu21), je povinná zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na priemerné mesačné množstvo predaných tovarov uvedených v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu.
(7)Colný úrad môže v povolení na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu uviesť podmienky na prevádzkovanie takéhoto skladu.
(8)Preprava tabakových výrobkov právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej colný úrad vydal povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu (ďalej len „prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu“) sa uskutočňuje v pozastavení dane; na postup pri preprave tabakových výrobkov v pozastavení dane sa použijú § 21 a 22 primerane.
(10) Prevádzkovateľ tranzitného daňového skladu je povinný viesť evidenciu
a)prijatých tabakových výrobkov podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4,
b)vydaných tabakových výrobkov podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4 v členení na tabakové výrobky
1.oslobodené od dane,
2.so spotrebnou daňou,
c)stavu zásob tabakových výrobkov podľa vymedzenia predmetu dane podľa § 4.
(11) Na vedenie evidencie podľa odseku 10 sa vzťahuje § 34 ods. 4 rovnako a § 34 ods. 2 primerane.
(12) Na zánik povolenia na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu sa
13
použije § 19 ods. 7 až 10 primerane.“.
8. V § 39 ods. 5 sa za slová „daňových splnomocnencov“ vkladá čiarka a slová „prevádzkovateľov tranzitných daňových skladov“.
9.V § 41 odsek 9 znie:
„(13) Colný úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi tranzitného daňového skladu, ak predal tabakové výrobky oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať tabakové výrobky s daňou, a to vo výške dane pripadajúcej na množstvo takto predaných tabakových výrobkov, najmenej však 100 000 Sk.“.
10. Za § 44 sa vkladá nový § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44a
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu podľa znenia účinného k 30. septembru 2004, môže prevádzkovať tranzitný daňový sklad podľa predpisov účinných k 1. októbru 2004; podmienky a povinnosti na prevádzkovanie tranzitného daňového skladu prispôsobí podľa predpisov účinných od 1. októbra 2004 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2004.